РЕШЕНИЕТО И ЖАЛБАТА

Во прилог е решението со кое се прогласувам за виновна за сторен прекршок и мојата жалба до второстепената комисија.

 

 

Бр. УП 1.19.1.4-1528/16-2018

 

Преку: Комисијата за прекршоци Скопје 04, МВР

 

До: Државната комисија за одлучување

во втор степен во областа на

инспекцискиот надзор и прекршочната постапка

при Владата на Република Северна Македонија

 

Жалител: Мирјана НАЈЧЕВСКА,

 

 

 

Ж А Л Б А

против Решението на Комисијата за прекршоци Скопје 04

Бр. УП 1.19.1.4-1528/16 од 27.11.2018

 

Со Решението на Комисијата за прекршоци Скопје 04 со бр. УП 1.19.1.4-1528/16-2018 (натаму: Решението), е одлучено дека сум одговорна за дејствие со што наводно сум сторила прекршок по чл.  27 од Законот за прекршоците против ЈРМ и ми е изречена санкција глоба во износ од 6.160 денари.

 

Во својство на Жалителот изјавувам дека Решението е целосно неосновано, како материјално така и процедурално, па, имајќи предвид дека Решението ми беше врачено на 26.02.2019 година (дваесетишестти февруари), благовремено ја изјавувам оваа Жалба од следниве причини:

 

 1. Целосна застарба на постапката;
 2. Неправилно утврдена фактичка состојба;
 3. Индицирана дискриминација;
 4. Отсуство на елементи за прекршочно дело; и
 5. Прекршени човекови права.

 

 

Врз основа на тоа, како Жалител бараМ Второстепената комисија, согласно чл. 74 од Законот за прекршоците (Службен весник на РМ бр.124/15)  да ја уважи оваа Жалба, да одлучи поинаку и со ново решение да го замени решението со кое се прогласувам за одговорна за сторен прекршок.

 

Едновремено БАРАМ, Второстепената комисија да изврши целосен увид во досието за овој случај на Комисијата за прекршоци Скопје – 04, како и да направи споредба со други случаи по истата основа заради индицирана дискриминиација и да ме извести за своите наводи како би можела да поднесам кривична пријава против лицата Спасен Софески, Сеад Мемеди, Благоја Петрушевски,  Мустафа Магди и Гоце Николовски заради основано сомнение дека е направено кривично дело при вршењето на службена должност.

 

О б р а з л о ж е н и е

 

Обжаленото Решение е ништовно од следниве причини:

 

 1. Целосна застарба на постапката . – Прекршочната постапка морала да биде завршена во рок од два месеци од поднесувањето барање за поведување прекршочна постапка, согласно чл. 65 ЗП: “… За прекршоци за кои е пропишана глоба во износ до 15.000 евра во денарска противвредност постапката пред прекршочната комисија мора да се заврши во рок од два месеци од денот на поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка“.

Индикативно е што, прво, самиот Записник е составен на 07 јуни 2016 година, или шест седмици по наводно инкриминираниот настан.

Барањето за прекршочна постапка  е поднесено на 11 јули 2016 година. Обжаленото Решение е донесено на 27.11.2018 г. или дури по две години четири месеци и две седмици од поведувањето на прекршочната постапка.

Со оглед на тоа што сиве податоци се содржани во самото Решение, извесно е дека или се работи за намера или за толку голема небрежност што ја изедначува со намера за злоупотреба на службата во функција на целосно противправен полициски прогон.

 

 1. Неправилно утврдена фактичка состојба. – Било подносителот на Барањето прекршочна постапка било Комисијата за прекршоци Скопје 04 било сите тие заедно постапувале врз основа на лажно тврдење дека, цитирам: „…пријавена … не се јави на поканата, не се изјасни по однос на наводите во барањето и не го оправда своето отсуство…“.

Се работи за отворена лага, од причина што aдвокатката Кети Јованова Јандријеска, а која ја ангажирав за овој случај, презентираше Полномошно на 25 мај 2016 година кога пред очите на повеќе собрани активисти и повеќе медиумски камери влезе во полициската станица Беко. Во таа пригода, таа во полициската станица остави Полномошно и било нотирано дека сите обраќања понатаму ќе бидат упатувани до неа.

Тоа, според нејзино тврдење не е направено, па оттука Комисијата е должна да приложи доказ во спротивна насока. Веќе отсуството на таков доказ во прекршочната постапка укажува дека лажното тврдење е свесно направено. Комисијата е должна да приложи доказ за достава до адвокатката.

Уште повеќе, истата Комисија за прекршоци донела Решение бр. УП 1.19.1.4-1525/16 за наводно оштетување токму на таа Полициска станица и токму на тој датум што наводно токму јас го имам направено.

Понатаму, во самото Решение никаде не се наведува ниту дека бил изведен доказ дека јас сум направила некакво оштетување ниту пак дури и дека јас ја имам погодено со боја зградата на МНР. Не, само дека  сум, цитирам: „…фрлала предмети наполнети со боја…“. Меѓутоа, и да сум „фрлала“ не значи дека сум успеала да ја погодам зградата ниту пак е изведен доказ за која од повеќето бои видливи и ден денешен сум одговорна токму јас. Или сум одговорна за сите оние бројни бои што се’ уште стојат на зградата на МНР – ама тоа мора да се каже и да се докаже!

Крајно индикативно е дека во овој случај пред зградата на МНР како и еден месец подоцна пред зградата на полициската станица Беко, се појавува како сведок на настанот истиот полицаец – Гоце Николовски.

И, можеби најважно од се’, во Решението, иако се наведува текст на законска одредба (чл. 27 од ЗПЈРМ) каде делото се сторува „оневозможување за користење или оштетување“ нема никаков доказ било дека е „оневозможено користењето“ било дека постои „оштетување“ и, ако го има: за каков вид се работи, во што се состои оштетувањето и колкаво „оштетување“ сум направила.

Од изнесеното јасно произлегува не само дека МВР немаат ниту најмал доказ туку и дека сосема свесно ја злоупотребуваат својата положба.

 

 1. Индицирана дискриминација. – На социјалните мрежи и во медиумите, токму по повод ова Решение беа искажани ставови дека и некои политичари на актуелната власт добиле вакви решенија и дека наводно платиле глоба (премиерот Зоран Заев и градоначалникот на Скопје, Петре Шилегов). Притоа, сепак, не покажаа ниту примерок од решение ниту уплатница за платената глоба.

Други политичари на власт, а кои се видливи на истите снимки не се изјаснија ниту дека добиле решение ниту дека платиле глоба (на пример, вицепремиерката Радмила Шеќеринска).

Трети пак, како на пример г. Петрит Сарачини, советник во Владата на Република Северна Македонија, отворено во медиумски настап (28.02.2019 / ТВ „24 часа“) нагласи дека фрлал боја во рамките на протестите на тнр. „Шарена револуција“ но ниту добил решение ниту платил глоба!

Од изнесеното многу силно е индицирана дискриминација по основа на политичка припадност, санкционирана со чл. 3 од Законот за спречување и заштита од  дискриминацијата (Службен весник на РМ бр. 50/2010).

Тоа, едновремено, и од овој аспект потврдува дека петмината припадници на МВР свесно ја злоупотребиле својата положба.

 

 1. Отсуство на елементи за прекршочно дело. – Најфлагрантното прекршување на правото е токму тоа што со Решението никако не се објаснува како „фрлањето предмети со боја“ е ПРЕКРШОК. Нема да се впуштам во докажување ноторен факт дека на тој начин не можело да се „оневозможи користењето јавна зграда“. На Комисијата било да докаже дека тоа сум го сторила и како.

Вториот и поточно сегментот на кој Комисијата се повикува е – „фрлање предмети со боја“. Дури и со самата формулација се избегнува да се каже каква штета е направена и пред се’ – ДАЛИ Е ВООПШТО НАПРАВЕНА ШТЕТА. Без тоа – нема дело!

Ова веќе недвосмилено докажува дека петмината припадници на МВР свесно ја злоупотребиле својата положба.

 

5. Прекршени човекови права. – Правото на протест е заштитено на повеќе начини,

а ограничувањата се јасно дадени во закон (Закон за јавните собири, Службен весник на РМ, бр. 55/1995). Според Законот за јавни собири (член 6) “Министерството за внатрешни работи ќе го прекине одржувањето на јавен собир во случаите кога истиот е насочен кон: загрозување на животот, здравјето, безбедноста, личната сигурност и имотот на граѓаните“. Со оглед на тоа дека МВР не го прекинала протестот, може да се изведе заклучок дека не била утврдена опасност по имотот на граѓаните.

Според членот 7 од Законот за јавните собири (Член 7) “Организаторот на јавниот собир е должен да ја надомести евентуалната штета што ќе настане при одржување на јавниот собир.“ Бидејки МВР во ниту еден момент не ме идентификува како организатор на јавниот собир, останува прашањето доколку била направена било каква штета дали е направен обид овој организатор да се повика на одговорност.

Во Законот за јавни собири се предвидени парични казни (член 9 и 10) за организаторот на јавниот собир, а за физичко лице само доколку носи оружје (за што јас не сум обвинета).

Второ право кое е загрозено со ова Решение е слободата на мислење и изразување која во поширокото разбирање на поимот подразбира и невербална комуникација посебно кога станува збор за изразување незадоволство од владеачката структура до ниво на употреба на Преамбулата на Универзалната декларација за човековите права на ООН.

Следствено, извесно е дека петмината припадници на МВР свесно ја злоупотребиле својата положба.

 

Од горенаведените причини, како и имајќи предвид дека се работи за полициски прогон што е можеби започнат во 2016 година, но е  реализиран во ноември 2018 година и поточно во период кога упатив сериозни критики спрема актуелната власт, па дури и доставувањето е направено со тримесечна задршка, како Жалител ги повторувам обете бараЊА наведени во диспозитивот на оваа Жалба, вклучувајќи и дека очекувам да бидам известена за пошироките наводи на Второстепената комисија како би можела да поведам кривично- правна постапка.

 

05 МАРТ 2019 година

 

Ж а л и т е л:

Мирјана НАЈЧЕВСКА

 

ЗА КРАТКОТО ПОМНЕЊЕ И НЕОДГОВОРНАТА ВЛАСТ

НЕ МОЖЕ ДА ИЗГРАДИМЕ ПРАВНА ДРЖАВА БЕЗ ОДГОВОРНОСТ.

Мора да има одговорност за кажаното, за направеното, за ненаправеното, за пропуштеното, за себе, за оние кои се под наш надзор, за …

Во оној лошиот социјализам е напишано едно прекрасно драмско дело со насов: Парадоксот на Диоген. 

Драма за одговорноста, за настанувањето на неодговорното општетсво, за последиците од неодговорноста.

Престанете да ги браните оние кои се на власт, на функција на која презеле одредена одговорност и ја згрешиле работата.

Неодговорноста е како гангрена. Се шири од навидум мала раничка, која загнојува која ја труе крвта и на крај завршува или со ампутација или со смрт.

Неодговорноста убива и секое неказнување на неодговорното однесување е акт на соучесништво во идните смртни случаи.

Што стана на пример со одговорноста за поплавите во Стајковци кога загинаа не двајца, не 15 туку 23 луѓе?

Стајковци сѐ уште под закана од поплави
Само одговорноста за последиците од поплавите е одвоена од државата
Во 2009 Груевски ја пуштил обиколницата, иако знаел дека го поплавува Стајковци
Манчевски: лошата обиколница на Груевски и Трајановски потопи луѓе, ни треба нова и одговорна власт
ОРЦЕВ: ЌЕ СЕ ЛОЦИРА ВИНАТА И ОДГОВОРНОСТА ЗА ПОПЛАВИТЕ!
За последиците од поплавите се виновни институциите!
Катастрофална поплава во катастрофална држава: (Не)одговорноста на УХМР
Обиколницата и во 2009 го поплави Стајковци, но надлежните не реагираа
Георгиевски: Стајковци ќе добие конкретни решенија за превенција од поплави
Одговорност е oбиколница што не предизвикува поплави

На крај се заврши со доделување плакети и награди?

Каде е одговорноста за која лаеа сегашните функционери на СДСМ, а тогашни опозиционери?

Истражија? Поправија? Променија? Создадоа систем во кој тоа нема да се повтори? Казнија?

Велат дека златната рипка има меморија од пет месеци. Во мојата држава живеат илјадници златни рипки. Колку е лесно да се биде функционер во ваква држава.

Решете се или ќе бидете златни рипки или ќе бидете граѓани и нема да дозволите секоја маалска будала да си поигрува со вашата судбина.

И да, секој кој ќе биде перцепиран како неодговорен функционер треба да биде разрешен од функцијата. Почнувајки од Талат Џафери, па преку над 80% од министрите, и над 80% од новопоставените и старопоставените директори, државни секретари, заменици министри и останата неодговорна багра.

За оние во управните одбори и надзорните одбори воопшто не сакам ни да пишувам. Тоа се трутови кои треба едноставно да бидат отстранети. Не заменети, туку отстранети.

Или толку ви е убаво да ве лажат што едноставно секое спомнување на одговорноста го сметате како скрнавење на убавите сеќавања на моментите надеж кои ви ги подаруваат идните носители на власта?

Ако е така, навистина многу се извинувам што се обидов да ве разбудам.

АЈДЕ ДА СТАНЕМЕ ДРЖАВА, А НЕ ПЛЕМЕНСКИ СОЈУЗ

Моето излагање на конференцијата на ЦИВИЛ.

Имаше големи очекувања дека после 11 години назадување, владеење кое покажуваше очигледни елементи на фашизам (колку и популистички да звучи терминот) ќе се случи променакоја ќе биде револуционерна, коренита, системска и сеопфатна, а не чепкање по површината на проблемот.

Се покажа дека корените на проблемот се подлабоки отколку што очекувавме.Дека воопшто не санува збор за партиско едноумие или за партизација на државата.

Всушност во Македонија воопшто и нема политички партии туку има етно-племенски кланови.

Под превезот на политичка борба на политичките партии се затскрива борбата за територија на етно-клановите. Тие не ја освојуваат власта туку ја освојуваат територијата на државата. Тие се доживуваат и однесуваат како окупатори на некој туѓа/непријателса држава од која треба да извлечат што е можно поголема корист за времето кое го имаат на располагање. За да покажат дека ја освоиле непријтелската територија прво ја бојат со своите бои, па ја деат на сфери на влијание на сојузниците.

Ова кореспондира со нивото на развој на генералната свест, застанато некаде на етно-племенските односи. Кога ќе се освои непријателската територија, секое племе од една етничка заедница си ги носи со себе своите племенски другарчиња затоа што само во нив има доверба. Па се создава некој штипски клан, па прилепски, па струмички, па гостиварски па кумановски. И туку гледаш одеднаш бенефиции сите припадници на една етно-племенска заедница, па на друга.

Со припадниците на другите етно-плменски заедници може да се договараат, да се пушат лулиња на мирот и слично, меѓутоа постојан проблем им се оние неопределените. Со нив не знаат што да прават и како кој ќе дојде на власт се обидува да ги обои во своите бои. Кај оние кои нема да може да ги обои ги прогласува за припадници на другата етно-племенска  заедница или просто ги игнорира.

И во сета оваа кармакашија доаѓаат некои од надвор со препораки и барања за  итни рефорсмки приоритети.  Вели: независни регулаторни, надзорни и контролни тела. Па:  членови со професионални способности, професионално искуство соодветно за областа, компаративна предност при изборот/ именувањето. А никаде не се спомнуваат племиња. Понатаму: деполитизација на јавната администрација. Транспарентност, заслуга правична застапеност, а пред тоа да се дадат бројките за да се дознаат потребите. Шпански села за нашите дични племенски главешини.

Кави бре способности, искуство, департизација. Доаѓа новото племе на власт и ја освојува територијата. Најстранспарентно. Без криење. И вели, до сега овде беше друго племе, ама сега ние сме на власт и нашето племе ќе ги има привилегиите. Се според закон, затоа што законот сме ние.

И вие ме прашувате за перспективи. И очекувате нешто паметно да ви кажам. Нема перспектива. Се додека не излеземе од нивото на развој кое соодветсвува на етно-племенско уредување, нема мрдање.

Племенскиот совет на СДСМ-ДПМНЕ-ДУИ не исполнува елементарни услови за да направи било каква промена.

И на крај мора да кажам дека во ова голем удел имаат и странците и ќе мора да го преземат сосптевниот дел од одговорноста. Во ниту еден момент не застанаат вистински зад граѓанскиот модел туку цело време кокетираат со етничкиот, па и племенскиот.

ХАЈД ПАРК

Мицкоски даде изјава за медиумите. И медиумите ја пренесоа. Некои повеќе, некои помалку.

Што има во изјавата:

 1. Еден куп невистини (како на пример онаа дека “Македонија никогаш како што е сега не била по поделена, ниту по политички, ниту по партиски, ниту по национален, ниту по граѓанска основа. “. Или, онаа дека “Македонското општество во овој момент се наоѓа во можеби најтешката ситуација од осамостојувањето на Република Македонија“.). Изгледа Мицковски не бил во Македонија кога се случи инцидентот на Кале, или кога беа тепани студентите од Архитектонскиот факултет, или кога се степаа средношколците во Струга, или етничките немири во Скопје, или …
 2. Преземени содржини од написите и настапите на граѓански активисти во периодот на борбата со режимот на Груевски (како на пример “никакви реформи во економијата, нула реформи во здравството, катастрофални реформи во образованието, осиромашување, пљачкосување на македонската држава, иселување, крајна разочараност, демотивација, деморализирање на граѓаните на Република Македонија, без разлика на нивната етничка и партиска национална припадност“. Сигурно ова му останало на Мицковски како начин на добивање оценки со препишување од основно и средно училиште, па ете си продолжил и сега.
 3. Барање за избори, што е и единственото нешто кое ВМРО-ДПМНЕ научи да го прави изминатите години ( во 11 години на владеење на ВМРО-ДПМНЕ беа одржани 5 избори за пратеници во Собранието на Република Македонија).
 4. Измотавање (како изјавата “Имаме време и за реформи, имаме време и за сето она што Зоран Заев не го направи изминатите речиси две години, но исто така тоа ќе биде можност да ги корегираме сите грешки кои што Зоран Заев и владата на СДСМ од секаква природа ги направија изминативе две години.“ која е многу смешна ако се има предвид дека имале 11 години време сето тоа да го направат, а не го направиле).

Демократијата е премногу важна работа за да може да биде препуштена на шарлатани.

Тоа не значи дека и тие (шарлатаните) немаат право на мислење и на изразување. Никако.

Само во развиените демократски општетсва ним им се посветува внимание соодветно на вредноста на нивните изјави.

И ние имаме убави гајби на кои можат колку што сакаат и што сакаат да си зборуваат. И да им биде посветено соодветно внимание.

Само никако не смееме да го помешаме нивното шлакање со сериозни изјави на луѓето кои би требало да го трасираат патот на демократијата.

 

 

ЗОШТО ЈАС НЕ МОЖАМ ДА БИДАМ ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ КАНДИДАТ?

Да нема забуни, тоа што јас инсистирам на тоа дека е време да имаме жена за претседател на државата, во никој случај не значи дека јас ќе се кандидирам за оваа функција, или дека сум соодветна за неа.

Прво, не сум поврзана со ниту една политичка партија, или попрецизно кажано не сум и симпатична на ниту една политичка партија, или уште попрецизно, на сите политички партии им се превртува стомакот кога ќе се спомне моето име. Без исклучок.

Второ, не сум поврзана со бизнис заедницата и на крај памет не ми паѓа да правам било какви отстапки во однос на правата на граѓаните во корист на бизнисот, профитот и личното богатење. Ја сум за агресивен прогресивен данок со кој во добивката на  најбогатите ќе се зафаќа најмалку со 50% и сум против било какви интимни врски меѓу власта и бизнисот.

Трето,  претседателската функција не ја разбирам како биро за вработување, унапредување, наградување, помилување, додворување, отворање и/или поддршка на бизниси на роднини, пријатели, комшии и сл. Меѓутоа сум за најдобро можно искористување на она малку интелектуален потенцијал со кој располага ова наше државиче независно од верската, партиската, сексуалната, културната, музичката, етничката, припадност.

Четврто, јас сум атеист кој го почитува правото на вероисповед како лично и многу интимно право и ниту една религија не ја сметам за сојузник на државата. Верските заедници за мене се обични здруженија на граѓани кои треба да бидат третирани како такви.

Петто, не можам да бидам поткупена, на закани вообичаено реагирам со агресија, а умилкувањето го сметам за прв знак дека некого треба да го откачам.

Шесто, не сакам скапа облека, скапи автомобили, големи канцеларии, резиденции, телохранители, послуга, црвени килими, приватни авиони, …

Седмо, јас не ја кријам мојата лева ориентација во која се почнува и завршува со  човековите права за сите, секаде и во секоја ситуација. Најверојатно преведено на јазикот на сегашноста најблиски ми се зелените или екосоцијализмот.

Посебен недостаток кој е дефинитивно непремостлив е тоа што јас точно знам кои се надлежностите на претседателот на државата и што може да направи, а што не, што е спротивно на гламурозните ветувања кои се даваат во време на претседателските кампањи во кои кандидатите ветуваат брда и долини, мед и млеко и активности кои немаат врска со функцијата претседател на државата.

Во моментов во Македонија не може да има кандидат за претседател кој има и теориски шанси да биде избран а кој не припаѓа на ниту една политичка партија, кој е скаран со бизнис заедницата, кој нема намера да вработи барем сто души и уште толку да ги унапреди или именува, кој не се гушка со верските великодостојници и не имитира загрижен верник, кој не е веќе фатен на орото на меѓусебно давање и земање, кој не сонува за палата од мермер и запрен сообраќај додека поминува покрај смртниците, кој не е отворено или прикриено десно ориентиран и кој не е спремен да ја вети Месечината и брзо патување на Марс.

Заради сето ова, ве молам ни на шега да не го спомнувате моето име како можен кандидат за претседател на државата.

Меѓутоа, јас цврсто стојам на тврдењето дека на оваа држава и е потребна претседателка. И јас ќе гласам за било која кандидатка која ќе се појави на наредните избори. Било која. Добро, имам една црвена линија. Ќе гласам за било која, која е макар и за нијанса подобра од Ѓорѓе Иванов.