ВЕРОНАУКА (7)

Втора книга цареви, Прва книга летописи, Втора книга летописи, Езра, Неемија, Естира Лошата историска читанка продолжува и понатаму. Се повторуваат дел од веќе спомнати ликови и настани, се редат имиња на сите оние кои се забележени во книгата (тефтерот на Господ). Главни карактеристики кои можат да се издвојат во овие писанија се: