10 -ТИ ДЕКЕМВРИ 2008

60 ГОДИНИ УНИВЕРЗАЛНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Човековите права претставуваат систем од правила за кои се договориле луѓето. Човековите права не се природни и покрај тоа што му припаѓаат на секој човек со неговото раѓање. Тие се многу вештачки, дефинирани од човекот на одреден степен од неговиот цивилизациски развој. Правата ги имаме затоа што така се договориле луѓето.

Целта на формулирањето систем од права била:

- да не се повтори историјата во која се уништуваат огромен број човечки животи
- да се потенцира заедничкиот интерес на луѓето од целиот свет
- да се реафирмира вербата во достоинството и вредноста на човечкото суштество 
- да се изрази спремноста за заедничко спротивставување на вакви  повреди на хуманоста

И, она најважното, да се прошири идејата дека:

Молчењето и незаинтересираноста за страдањата на другите и за повредите на правата на другите стануваат дел од проблемот

Во Универзалната декларација за човековите права станува збор за:

· достоинството

· индивидуалноста

· универзалноста

· слободата

· можноста на избор

· еднаквоста

· различноста

Затоа што сите човечки суштетсва се слободни и еднакви по достоинството и правата и треба да се однесуваат едни кон други во духот на општата човечка припадност.

А и ние имаме свој удел во историјата на човековите права. Во 1944  во Македонија имало луѓе кои мислеле подалеку од денешнината:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Leave a comment

Your email address will not be published.