ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАКОН, ПРАШАЊЕ Е СЕГА

Многу важна средба на челниците на неколку политички партии на округла маса (во медиумите прикажана како: УСПЕШНА ЛИДЕРСКА СРЕДБА). Од неколку причини. Прво, ја превзедоа улогата на ДИК и утврдија правила на гласање. Потоа, Навлегоа во ингеренциите на гласачките одбори и заклучија дека партиите ќе се погрижат законот да биде спроведен независно од постапувањата на […]

ВО КАЛТА НА НЕЗНАЕЊЕТО

Според реакциите на новинарите и на некои интелектуалци се стекнува  впечаток дека политичката определба и политичкиот ангажман претставуваат најсрамно нешто што може да му се случи на еден интелектуалец (примерот на новинарката Катерина Нешкова и написот: Свират како што шефот им диригира објавен во бројЈ 179 од неделникот Форум). Според овие анализи и изјави само […]

ИЗБОРИ – РУФИ ОСМАНИ

Ме замисли распарават во ДИК за отфрлање на кандидатурата на Руфи Османи. Ме замисли и членот од Изборниот законик според кој еден од условите коишто треба да ги исполни кандидатот е да: „- не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над шест месеца“. 1. Ваква одредба нема за Претседателот на државата. […]

ЕДНОПАРТИСКИ СИСТЕМ

Во услови кога значајно мнозинство (доволно за донесување на законите) припаѓа на една политичка паертија, кога Премиерот и најголем број министрите во составот на Владата се припадници на истата таа партија, доколку е скоро сигурно дека за Претседател на државата ќе биде избран кандидатот на истата таа партија и доколку (што е многу веројатно), градоначалникот […]

ПРЕцЕДАТЕЛИЈАДА (6)- изборни изјави

На прашањето за постоењето на дискриминација и посебно дискриминирање на луѓето со нехетеросексуална определба, предложениот кандидат за претседател, Ѓорѓи Иванов, изјавил дека во Македонија не постои дискриминација од ваков вид и дека хомосексуалците сами се стигматизираат. Оваа изјава е посебно интересна во контекстот на програмските определби на партијата којашто го предложи за кандидат, според кои […]