ЕДНОПАРТИСКИ СИСТЕМ

Во услови кога значајно мнозинство (доволно за донесување на законите) припаѓа на една политичка паертија, кога Премиерот и најголем број министрите во составот на Владата се припадници на истата таа партија, доколку е скоро сигурно дека за Претседател на државата ќе биде избран кандидатот на истата таа партија и доколку (што е многу веројатно), градоначалникот на главниот град на државата, Скопје, биде припадник на истата таа партија, а поголем дел од градоначалниците на општините се исто така припадници на истата таа партија, тогаш во што се состои полипартискиот систем во Република Македонија?

Во развиените демократии граѓаните во вакви ситуации дури и намерно гласаат за друга политичка опција, се со цел обезбедување меѓусебна контрола на различните делови на власта и превенција од потполно дезавуирање на полипартијството.

Што ќе се случи кај нас? Дали на голема врата ќе го вратиме едноумието во неговото најлошо руво: апсолутно самоволие поткрепено со насилство, закани и ограничувања на основните слободи и права на граѓаните?

Leave a comment

Your email address will not be published.