ЗАГРОЗУВАЊЕ НА СЛОБОДАТА НА ИЗБОР

Во 1990 година во завршниот документ донесен на состанокот на КЕБС во Копенхаген, во точката 5.4 се истакнува: “…јасната поделба меѓу државата и политичките партии; посебно политичките партии да не се идентификуваат со државата“. Европската комисија за демократија низ право (Венецијанска комисија) во 2002 година донесе документ насловен како: Кодекс на изборни добри практики. Во […]