Толкување на Законот по ВМРО?

Според  Изборниот законик: Член 7 (1) Кандидат за претседател на Републиката може да биде лице кое гиисполнува условите за избор на претседател на Републиката утврдени со Уставот. (2) Право да биде избран за пратеник, член на совет и градоначалникима секој државјанин на Република Македонија, ако: – наполнил 18 години живот, – има деловна способност, – […]