Толкување на Законот по ВМРО?

Според  Изборниот законик:

Член 7

(1) Кандидат за претседател на Републиката може да биде лице кое гиисполнува условите за избор на претседател на Републиката утврдени со Уставот.

(2) Право да биде избран за пратеник, член на совет и градоначалникима секој државјанин на Република Македонија, ако:

– наполнил 18 години живот,

– има деловна способност,

– не се наоѓа на издржување казна затвор за сторено кривично дело и

– со правосилна судска одлука не е изречена казна затвор од најмалку шест месеца.

(3) Покрај условите утврдени во ставот (2) на овој член право да бидеизбран за член на совет и градоначалник има секој граѓанин со постојано живеалиште во општината и градот Скопје каде што се врши изборот.

Кандидатот Владимир Тодоровиќ утврдува дека:

Денес, пред сите вас сакам да им порачам: јас се чувствувам жител на повеќе македонски општини, не само на општината Центар.

Зошто?
Затоа што во повеќе македонски општини инвестирав и го проширував ланецот супермаркети Тинекс. Проширувајќи го бизнисот обезбедив нови вработувања, а со тоа и директно го помогнав локалниот развој на овие општини.
Затоа, со гордост можам да кажам дека јас се чувствувам жител на повеќе општини, а пред се Македонец.
Во однос на мојата кандидатура за општината Центар, жителите на оваа општина добро знаат дека јас сум роден во населбата Пролет, во општина Центар, каде и денес се наоѓа мојата семејна куќа. Постојано сум во оваа општина, заедно со граѓаните и ги знам нивните најголеми маки и потреби.

Мислам дека многу ми се допаѓа новиот начин на толкување на Законите. Мислам дека ова треба да се прошири низ народот. Многу убави работи може да се изродат од тоа. На пример, може некој да се почуствува како да платил данок, а не платил, или некој да почуствува дека има 18 години со наполнети 14, или, може некој да почуствува дека е државјанин на една држава заради тоа што отворил бизнис во неа. Со чувствата нема играње. И правото молчи пред нив.

Leave a comment

Your email address will not be published.