ШТО ПОДРАЗБИРА ПОД ПОЛИЦИЈА ИВАН КОТЕВСКИ?

Господинот Иво Котевски  ни соопшти дека доколку не можат да си обезбедат заштита организаторите на некој протест тие можат да побараат заштита од МВР за што ќе платат. Според Законот за полиција: Член 3 Основна функција на Полицијата е заштита и почитување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот на […]