ШТО ПОДРАЗБИРА ПОД ПОЛИЦИЈА ИВАН КОТЕВСКИ?

Господинот Иво Котевски  ни соопшти дека доколку не можат да си обезбедат заштита организаторите на некој протест тие можат да побараат заштита од МВР за што ќе платат.

Според Законот за полиција:

Член 3
Основна функција на Полицијата е заштита и почитување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот на Република Македонија, законите и ратификуваните меѓународни договори, заштита на правниот поредок, спречување и откривање на казниви дела, преземање мерки за гонење на сторителите на тие дела, како и одржување на јавниот ред и мир во општеството.

Ова е причината зошто полицијата постои и зошто се плаќа од парите на граѓаните. Полицијата не е приватана фирма којашто некој може да ја изнајми за лична заштита. Таа има задача и таа задача треба да ја изврши.

Кога станува збор за заштитата на основните права и слободи, на пример – слободата на говорот или слободата на јавен собир, не е важно дали полицијата како институција или некој полицаец посебно се согласува или не се согласува со содржината на пораката која треба да се испрати од страна на собирот. Се додека таа содржина не претставува кривично дело.

Што значи тоа во однос на последните настани од плоштадот Македонија:

1.Бил најавен протест од страна на група луѓе и било одредено место каде што тие луѓе треба да го изведат протестот. Полицијата била должна да обезбеди оваа група луѓе непречено да си дојде на закажаното место без да биде попречувана од други групи или поединци

2. Била испратена порака за претходно собирање на друга група граѓани (со спротивни ставови од првите) на истотот место. Полицијата била должна да ги отстрани овие граѓани од местото кадешто требало да дојде првата група и да се постави меѓи двете групи на начин кој ќе обезбеди нивно раздалечување и ќе оневозможи физички контакт.

3. Во одреден момент станало јасно дека едната група ја напаѓа другата група. Полицијата била должна да повика засилување и да интервенира со цел да ги растури припадниците на втората група кои го оневозможуваат остварувањето на прават на првата група.

4. Полицијата била на лице место и деректен сведок на она што се случува. Полицијата била должна да интервенира во насока на заштита на граѓаните (да ги приведе од лице место сите оние кои поттикнувале на напад, кои учествувале во нападот и кои на било каков друг начин ги спречувале припадниците на едната група да си го одржат мирниот собир).

Во тактичко-оперативна смисла,   уште со моментот на најава на протестот да:

1. Испита дали ќе има потреба од поголема интервенција (имајки предвид дека станува збор за сензибилно прашање за кое веќе подолго време се водат расправи во јавноста и имајки предвид дека е период на избори кога постои зголемување на емоциите и можноста за насилство)

2. Провери дали има други групирања, масовни доаѓања од други градови, делење на пропаганден материјал и сл.

3. Да има во приправност одредена структура којашто ќе може да интервенира со цел овозможување на одржување на мирниот протест

Сметам дека господинот Иво Котевски со своите изјави ја страмоти полицијата и предизвикува огромна штета во однос на перцепцијата којашто граѓаните ја имаат за полицијата и нејзината улога и заради тоа треба веднаш да биде сменет од функцијата на којашто се наоѓа.Посебно треба да биде повикан на одговорнос за изјавата дека полицијата може да се изнајмува за пари и дека само така изнајмената полиција ќе пружи соодветна заштита.

Сметам дека треба да се повикаат на одговорност полицајците кои не ја извршиле соодветно својата должност за обезбедување и заштита на граѓаните во остварување на нивните основни слободи и  права.

Сметам дека треба да се повика на одговорност командирот на полициската станица Центар кој требало да обезбеди соодветно функционирање на полицијата.

Leave a comment

Your email address will not be published.