ВО СПОМЕН НА ПРЕКРАСНИОТ МАЧОР МУСТАФА

12 години го делевме заедничкиот простор на взаемно задоволство. Ретко убав мачор.