КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ ОД МИЛОШТЕ НАРЕЧЕН КОЦКА

или

во лагата се кратки нозете

Во својата грандиозна програма градоначалникот Коце Трајановски вети дека ќе работи на:

СОДРЖИНА НА ВТОР ДЕЛ

I. СОЗДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИСКИ АМБИЕНТ

1. ПРОЕКТ: ЕКОНОМСКИ РАЗВИЕН ГРАД

2. ПРОЕКТ: ФОРМИРАЊЕ СОВЕТОДАВНО ТЕЛО

3. ПРОЕКТ: СПРОВЕДУВАЊЕ РЕВИЗИЈА НА РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА

4. ПРОЕКТ: ИНФОКАНЦЕЛАРИЈА ЗА БИЗНИС-ДОЗВОЛИ,

ОДАНОЧУВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА

5. ПРОЕКТ: МАРКЕТИНГ-ПРОГРАМА ЗА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ

6. ПРОЕКТ: ОСНОВАЊЕ ТИМ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

7. ПРОЕКТ: ДИЈАЛОГ ПОМЕЃУ БИЗНИС-ЗАЕДНИЦАТА И

ОБРАЗОВНИОТ СЕКТОР – СОСТОЈБИ И ПОТРЕБИ

8. ПРОЕКТ: ПРОМОЦИЈА НА СКОПЈЕ КАКО БИЗНИС-ДЕСТИНАЦИЈА

II. СТРАТЕШКИ ПРОЕКТИ

1. ПРОЕКТ: СКОПЈЕ – НОВИ СООБРАЌАЈНИ РЕШЕНИЈА

2. ПРОЕКТ: НОВ ЛИК НА ГРАДСКИ ПАРК

3. ПРОЕКТ: НОВ ЛУНА ПАРК ВО СКОПЈЕ

4. ПРОЕКТ: ГАСИФИКАЦИЈА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

5. ПРОЕКТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

6. ПРОЕКТ: ИЗМЕНА НА ГУП ЗА СКОПЈЕ

7. ПРОЕКТ: ЌЕ СЕ РАЗГЛЕДА МОЖНОСТА ДА СЕ ЗАПОЧНЕ СО ИЗГРАДБА НА ТРАМВАЈ

8. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ ПО ТЕЧЕНИЕТО НА Р. ВАРДАР

И РЕШАВАЊЕ НАПРОБЛЕМОТ СО ФЕКАЛИИ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

9. ПРОЕКТ: УБАВО СКОПЈЕ

10. ПРОЕКТ: ЌЕ СЕ РАЗГЛЕДА МОЖНОСТА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА

АДМИНИСТРАТИВНА ЗГРАДА НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

11. ПРОЕКТ: ЌЕ СЕ РАЗГЛЕДА МОЖНОСТА ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДСКА КУЌА

12. ПРОЕКТ: ЌЕ СЕ РАЗГЛЕДА МОЖНОСТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА

РЕЗИДЕНЦИЈАЛЕН ПРОСТОР ЗА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ГРАДОТ

13. ПРОЕКТ: ISO 9001:2000 ГРАД

III. ТРАНСПАРЕНТНА ГРАДСКА УПРАВА

1. ПРОЕКТ: СОВРЕМЕНА ГРАДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

2. ПРОЕКТ: ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ

3. ПРОЕКТ: ИЗРАБОТКА НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ГРАДОТ

СКОПЈЕ СО ФИНАНСИСКИ ПРИКАЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

4. ПРОЕКТ: РЕГИСТАР НА ИМОТ И ДАНОК НА ИМОТ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

5. ПРОЕКТ: ОНЛАЈН-ДОСТАПНОСТ НА УСЛУГИТЕ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

6. ПРОЕКТ: CALL-ЦЕНТАР

29

7. ПРОЕКТ: ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНИ И АКТИВНА СОРАБОТКА СО

ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОЕКТИ

IV. ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

1. ПРОЕКТ: ДИГИТАЛЕН КАТАСТАР НА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА

2. ПРОЕКТ: РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕКЛАМИРАЊЕТО НА БИЛБОРДИ

3. ПРОЕКТ: НОВА ЛОКАЦИЈА ЗА ГРОБИШТА ВО СКОПЈЕ

4. ПРОЕКТ: ПРОШИРУВАЊЕ НА ГРОБИШТАТА ВО КАМНИК

5. ПРОЕКТ: ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА СКОПСКИОТ РЕГИОН

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. ПРОЕКТ: МОНИТОРИНГ НА ЗАГАДЕНОСТА НА ВОЗДУХОТ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

2. ПРОЕКТ: МОНИТОРИНГ НА ЗАГАДЕНОСТА НА РЕКАТА ВАРДАР ВО СКОПЈЕ

3. ПРОЕКТ: ИНФОРМИРАЊЕ ЗА ЕКОЛОШКАТА ЗАГАДЕНОСТ

И МЕРКИТЕ ЗА НЕЈЗИНО СПРЕЧУВАЊЕ

4. ПРОЕКТ: ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ДИВИТЕ ДЕПОНИИ И

НЕИСКОРИСТЕНИОТ ПРОСТОР НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

5. ПРОЕКТ: ИЗРАБОТКА НА НОВ ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ГРАДОТ СКОПЈЕ

6. ПРОЕКТ: ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА АГЕНДА 21

7. ПРОЕКТ: ИЗРАБОТКА НА ФИЗИБИЛИТИ-СТУДИЈА ЗА ИНТЕГРИРАНО

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН

8. ПРОЕКТ: ПОДДРШКА ВО ПРОЦЕСОТ НА ОДРЖУВАЊЕ И НАДОПОЛНУВАЊЕ

НА КАТАСТАРОТ НА СОЗДАВАЧИ НА ЦВРСТ ОТПАД

9. ПРОЕКТ: ЗАМЕНА НА АЗБЕСТНИ ПЛОЧИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

10. ПРОЕКТ: КОМПОСТИРАЊЕ НА ОТПАД СОЗДАДЕН ОД ПАРКОВИТЕ И

ОСТАНИТЕ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ НА НИВО НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

11. ПРОЕКТ: НАМАЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА ОТПАД

КОИ СЕ ДЕПОНИРААТ НА ДЕПОНИЈА ДРИСЛА

12. ПРОЕКТ: ПОКРЕНУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕ

НА ВОЗДУХОТ ОД ЕМИСИИ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ

13. ПРОЕКТ: УРЕДУВАЊЕ НА РЕЧНИ КОРИТА

VI. НОВИ ГРАДСКИ РЕКРЕАТИВНИ СОДРЖИНИ

1. ПРОЕКТ: ОТПОЧНУВАЊЕ СО ИЗГРАДБА НА БОТАНИЧКА ГРАДИНА

КАКО НОВА СОДРЖИНА НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА

2. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ЖИЧАРНИЦА ДО ВРВОТ НА ВОДНО

3. ПРОЕКТ: ТРИМ-ПАТЕКА ВО ПОДНОЖЈЕТО НА ПЛАНИНАТА ВОДНО

4. ПРОЕКТ: УРЕДУВАЊЕ НА ПАРК-ШУМАТА НА ВОДНО

5. ПРОЕКТ: РЕАКТИВИРАЊЕ НА НОЌНАТА АТЛЕТСКА ТРКА НА 13. НОЕМВРИ

З А Е Д Н О М О Ж Е М Е П О В Е Ќ Е

6. ПРОЕКТ: ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НА ЛЕВАТА СТРАНА НА

КЕЈОТ НА ВАРДАР ВО ЦЕНТАРОТ НА СКОПЈЕ

7. ПРОЕКТ: УРЕДУВАЊЕ НА ВЛЕЗОТ И НА ИЗЛЕЗОТ НА СКОПЈЕ

8. ПРОЕКТ: РЕНОВИРАЊЕ НА ФАСАДИ ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ

9. ПРОЕКТ: УРЕДУВАЊЕ НА ПАРК-ШУМАТА ГАЗИ БАБА

10. ПРОЕКТ: ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА

11. ПРОЕКТ: ЗГОЛЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ

ПОВРШИНИ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

VII. КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ПОДОБРУВАЊЕ НА

КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ И ЈАВНАТА ЧИСТОТА

1. ПРОЕКТ: ЧИСТО СКОПЈЕ

2. ПРОЕКТ: ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ЗА

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

3. ПРОЕКТ: ИЗРАБОТКА НА СТУДИЈА ЗА ПОЕФИКАСНО

УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

4. ПРОЕКТ: ЗИМСКА СЛУЖБА

5. ПРОЕКТ: ДРИСЛА

6. ПРОЕКТ: ФОРМИРАЊЕ ЈП ЗА ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

7. ПРОЕКТ: ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКАТА ВОДА ЗА

НАВОДНУВАЊЕ НА ГРАДСКИТЕ ПОВРШИНИ И ПАРКОВИ

8. ПРОЕКТ: КУПУВАЊЕ НА НОВИ КОНТЕЈНЕРИ И КАНТИ ЗА ОТПАДОЦИ

9. ПРОЕКТ: ЗГРИЖУВАЊЕ НА УЛИЧНИТЕ КУЧИЊА

10. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ЏЕБОВИ НА КОЛОВОЗИТЕ ЗА

ПОСТАВУВАЊЕ НА КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕТ

11. ПРОЕКТ: ОТСТРАНУВАЊЕ НА ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛА ОД ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ

VIII. ПОЕФИКАСЕН И ПОБЕЗБЕДЕН СООБРАЌАЈ

1. ПРОЕКТ: НАБАВКА НА НОВИ АВТОБУСИ ЗА ГРАДСКИ ПРЕВОЗ

2. ПРОЕКТ: ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НА ПРЕВОЗНИЦИТЕ ВО ГРАДСКИОТ СООБРАЌАЈ

3. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ ОД ДВЕТЕ СТРАНИ НА РЕКАТА ВАРДАР

4. ПРОЕКТ: ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ПЕШАЧКИТЕ ПАТЕКИ ПО

ДОЛЖИНАТА НА РЕКАТА ВАРДАР ЗА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

5. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ПОДЗЕМНИ ПРЕМИНИ

6. ПРОЕКТ: ПОДОБРУВАЊЕ И ПРОШИРУВАЊЕ НА

ВЕЛОСИПЕДСКИТЕ ПАТЕКИ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

7. ПРОЕКТ: НАТСТРЕШНИЦИ ЗА ЈАВНИ АВТОБУСКИ ПОСТОЈКИ

8. ПРОЕКТ: ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ БРАНОВИ НА

НАЈФРЕКВЕНТНИТЕ СООБРАЌАЈНИЦИ ВО ГРАДОТ

31

IX. ИЗГРАДБА, ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА БУЛЕВАРИ И УЛИЦИ

1. ПРОЕКТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

2. ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАРИ И УЛИЦИ

3. ПРОЕКТ: ПРОШИРУВАЊЕ НА БУЛ. “ЦВЕТАН ДИМОВ”

4. ПРОЕКТ: ПРОШИРУВАЊЕ НА БУЛ. ПРВОМАЈСКА ОД

СЕМАФОРИТЕ КАЈ УСЈЕ КОН НАСЕЛБАТА ДРАЧЕВО

5. ПРОЕКТ: ПРОШИРУВАЊЕ НА БУЛ. ИЛИНДЕН ОД ФОНТАНА

ЛОТОСОВ ЦВЕТ КОН КАРПОШ И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

6. ПРОЕКТ: ПРОШИРУВАЊЕ И ДОИЗГРАДБА НА БУЛ. “СРБИЈА”

7. ПРОЕКТ: ЦЕЛОСНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БИТ-ПАЗАР, А СО ТОА И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ПАРКИНГ-ПРОСТОР ЗА ВОЗИЛАТА КОИ БИ ГО КОРИСТЕЛЕ ПАЗАРОТ

8. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ПОДЗЕМЕН И НАДЗЕМЕН СЕГМЕНТ НА БУЛ. МАКЕДОНИЈА

9. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА БУЛ. МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ

10. ПРОЕКТ: ПОДГОТОВКА И ПОЧЕТОК НА ИЗГРАДБА НА ПОДЗЕМЕН

КОРИДОР ОД „ПАРТИЗАНСКА“ ДО „КОМПЛЕКС БАНКИ“

11. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКИ МОСТ И ПАРКИНГ

12. ПРОЕКТ: НОВ ПЕШАЧКИ МОСТ НА Р. ВАРДАР

13. ПРОЕКТ: КОМПЈУТЕРИЗАЦИЈА НА СЕМАФОРИТЕ СО

ВИДЕОНАДЗОР И ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

14. ПРОЕКТ: ЌЕ СЕ РАЗГЛЕДА МОЖНОСТА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ

НА БУЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

15. ПРОЕКТ: ПОСТАВУВАЊЕ НА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

16. ПРОЕКТ: УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕШАЧКИТЕ ПАТЕКИ И

ТРОТОАРИ ЗА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

X. ПАРКИРАЊЕ И ГРАДСКА ПАЈАК-СЛУЖБА

1. ПРОЕКТ: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРКИНГ КАПАЦИТЕТИТЕ

2. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА КАТНИ ГАРАЖИ ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ

3. ПРОЕКТ: НАБАВКА НА 10 НОВИ ПАЈАК-ВОЗИЛА И ОТВОРАЊЕ НА ДВЕ НОВИ ДЕПОА

4. ПРОЕКТ: ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

XI. ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИСКИ СИСТЕМИ

1. ПРОЕКТ: ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА

КАНАЛИЗАЦИЈА ОД ВАРДАР ДО ИНЏИКОВО

2. ПРОЕКТ: ДОИЗГРАДБА НА ПРИМАРНА ФЕКАЛНА МЕРЕЖА

ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СИНГИЛИЌ И СТАЈКОВЦИ

3. ПРОЕКТ: ДОВРШУВАЊЕ НА КОЛЕКТОР ЗА ФЕКАЛНА

КАНАЛИЗАЦИЈА ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

4. ПРОЕКТ: ФЕКАЛЕН КОЛЕКТОР ОД НАСЕЛБАТА НОВО ЛИСИЧЕ

ДО ГОРНО ЛИСИЧЕ СО ПРЕПУМПНА СТАНИЦА

5. ПРОЕКТ: ФЕКАЛЕН КОЛЕКТОР ПО БУЛ. НИКОЛА КАРЕВ И УЛИЦА БЕЛАСИЦА

З А Е Д Н О М О Ж Е М Е П О В Е Ќ Е

6. ПРОЕКТ: ЗАМЕНА НА ВОДОВОДНИ АЗБЕСТНО-ЦЕМЕНТНИ ЦЕВКИ

7. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО ТЕНЕЌЕ МААЛО

8. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА СО

ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ВО НАСЕЛЕНОТО МЕСТО ГРЧЕЦ

9. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА

КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНОТО МЕСТО САРАЈ

10. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛБАТА ДРАЧЕВО

11. ПРОЕКТ: ДОИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИСКА

МРЕЖА ЗА НАСЕЛЕНОТО МЕСТО ЉУБАНЦИ

12. ПРОЕКТ: ДОИЗГРАДБА НА ВОВОВОДНА МРЕЖА ВО ГОРНО И ДОЛНО ЛИСИЧЕ

13. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО

ДОЛНО ЛИЧИЧЕ СО ПРЕПУМПНА СТАНИЦА

14. ПРОЕКТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ВО НАСЕЛБА

ЧЕНТО И Н.М. СИНГЕЛИЌ, СТАЈКОВЦИ И ИНЏИКОВО

15. ПРОЕКТ: ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВИНИЧЕ, РАШТАК И КАМНИК

16. ПРОЕКТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА

НАСЕЛБИТЕ КОЗЛЕ, ЖДАНЕЦ И НЕРЕЗИ

17. ПРОЕКТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА НАС. КАПИШТЕЦ

18. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛБАТА ПИНТИЈА

19. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ВО Н.М. УСЈЕ

20. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ПО УЛИЦАТА БУТЕЛСКА

21. ПРОЕКТ: ПОДОБРОБРУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА

ОПШТИНА ЧАИР НА ПОТЕГОТ ОКОЛУ ГАЗИ БАБА

22. ПРОЕКТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ОКОЛУ РЕЗЕРВАРОТ ВО

ШУТО ОРИЗАРИ И СПОЈУВАЊЕ СО ПОСТОЈНАТА УЛИЧНА МРЕЖА

23. ПРОЕКТ: ЧИСТЕЊЕ НА АТМОСФЕРСКИ КАНАЛИЗАЦИИ

XII. КУЛТУРА

1. ПРОЕКТ: ЦЕЛОСНА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА МУЗЕЈОТ НА ГРАД СКОПЈЕ

2. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА БЕДЕМИТЕ НА СКОПСКАТА ТВРДИНА КАЛЕ

3. ПРОЕКТ: БИЕНАЛЕ НА МЛАДИ УМЕТНИЦИ ОД ЕВРОПА И МЕДИТЕРАНОТ

4. ПРОЕКТ: ИДЕИ ПРЕКУ ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА

5. ПРОЕКТ: МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР

6. ПРОЕКТ: БИБЛИОТЕКА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

7. ПРОЕКТ: УНИВЕРЗАЛНА САЛА

8. ПРОЕКТ: КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

9. ПРОЕКТ: ДКЦ „КАРПОШ“

10. ПРОЕКТ: ПРОМОЦИЈА НА КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ

ОБЈЕКТИ ПРЕКУ МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ

11. ПРОЕКТ: ПОСТАВУВАЊЕ НА СТИЛИЗИРАНА ОГРАДА НА МОСТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

12. ПРОЕКТ: РЕСТАРТИРАЊЕ НА ГОЛЕМИОТ ЧАСОВНИК

33

НА СТАРАТА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

XIII. ТУРИЗАМ

1. ПРОЕКТ: СКОПСКАТА ТВРДИНА КАЛЕ – КУЛТУРНА И ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА

2. ПРОЕКТ: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НА СТАРАТА

СКОПСКА ЧАРШИЈА КАКО ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА

3. ПРОЕКТ: МАКЕДОНСКО СЕЛО

4. ПРОЕКТ: УРЕДУВАЊЕ НА МАТКА И РАЗВОЈ НА ЕКОТУРИЗАМ

5. ПРОЕКТ: ТУРИСТИЧКИ ПОРТАЛ НА СКОПЈЕ

6. ПРОЕКТ: ПРОМОТИВНИ ТУРИСТИЧКИ ПАНОА

7. ПРОЕКТ: ТУРИСТИЧКИ ВОДАЧИ

8. ПРОЕКТ: СПОРТСКИ ТУРИЗАМ

XIV. МЛАДИ

1. ПРОЕКТ: БИДИ ВОЛОНТЕР

2. ПРОЕКТ: РАБОТЕН ИНКУБАТОР И МАЛДИ ВО АКЦИЈА

3. ПРОЕКТ: ОНЛАЈН ЦЕНТАР ЗА МЛАДИ

4. ПРОЕКТ: КУЛТУРНО–ЕДУКАТИВЕН И ИНФОРМАТИВЕН СЕРВИС

5. ПРОЕКТ: УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА КУЛТУРА НА ДЕЦАТА И

МЛАДИТЕ СО АКТИВИРАЊЕ НА ЦИВИЛНИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ НА ГРАДОТ

XV. ОБРАЗОВАНИЕ

1. ПРОЕКТ: ГРАДОТ ГИ СТИПЕНДИРА НАЈДОБРИТЕ

2. ПРОЕКТ: САНАЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СРЕДНИТЕ

УЧИЛИШТА ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

3. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ВО ОПШТИНАТА ШУТО ОРИЗАРИ

4. ПРОЕКТ: Е-УЧИЛИШТА

5. ПРОЕКТ: Е-УПИСИ ВО УЧИЛИШТАТА

6. ПРОЕКТ: СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО И УНАПРЕДУВАЊЕ

НА БЕЗБЕДНОСТА ВО УЧИЛИШТАТА

7. ПРОЕКТ: ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА

РАЗВОЈ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

8. ПРОЕКТ: СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА

ЗДРАВЈЕТО И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

9. ПРОЕКТ: ИСТАРЖУВАЧКИ СТУДИИ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОТРЕБИ НА УЧЕНИЦИТЕ

10. ПРОЕКТ: ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ВИСОКИ УЧИЛИШНИ

ПОСТИГНУВАЊА И ПОДРЖКА НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ДРЖАВНИ

И МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ И МАНИФЕСТАЦИИ

11. ПРОЕКТ: ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ

И ЛИЧНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

12. ПРОЕКТ: АКТИВНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА

З А Е Д Н О М О Ж Е М Е П О В Е Ќ Е

XVI. СПОРТ

1. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ФИСКУЛТУРНА СПОРТСКА САЛА ВО

РАМКИ НА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“

2. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ФИСКУЛТУРНА СПОРТСКА САЛА ВО

РАМКИ НА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“

3. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ФИСКУЛТУРНА СПОРТСКА САЛА ВО

РАМКИ НА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“

4. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ФИСКУЛТУРНА СПОРТСКА САЛА ВО

РАМКИ НА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“

5. ПРОЕКТ: ВЕЛОСИПЕДСКИ МАРАТОН – СКОПЈЕ

6. ПРОЕКТ: СРЕДНОШКОЛСКИ ЛИГИ НА ГРАД СКОПЈЕ

7. ПРОЕКТ: РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА МОЖНОСТА ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА

ОЛИМПИСКА БАЗЕН ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ГРАДОТ

8. ПРОЕКТ: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА СРЦ САРАЈ И СРЦ ХИПОДРОМ

XVII. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. ПРОЕКТ: ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА

2. ПРОЕКТ: ГРИЖА ЗА СТАРИТЕ И СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИТЕ ЛИЦА

3. ПРОЕКТ: ЗГРИЖУВАЊЕ НА БЕЗДОМНИТЕ ЛИЦА

4. ПРОЕКТ: ГРИЖА ЗА СТАРИ И ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА

5. ПРОЕКТ: ОТВОРАЊЕ КЛУБОВИ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО СКОПЈЕ

6. ПРОЕКТ: ОТВОРАЊЕ КАНЦЕЛАРИИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА ЕДНАКВИ

МОЖНОСТИ МЕЃУ МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ НА ЛОКАЛНО НИВО

7. ПРОЕКТ: ВРАБОТУВАЊЕ ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ВО РЕГИСТРИРАНИ

ЛОКАЛНИ ЗАШТИТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

8. ПРОЕКТ: СТИМУЛИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА

РЕГИСТРАЦИЈА ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАШТИТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

9. ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПНИ РАМПИ ДО СИТЕ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ ВО СКОПЈЕ

10. ПРОЕКТ: ОТВАРАЊЕ НА СОВЕТУВАЛИШТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД

ДРОГА И ДРУГИ ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД

ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА НА ЛОКАЛНО НИВО

11. ПРОЕКТ: ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗВУЧНИ СЕМАФОРИ ЗА СЛЕПИТЕ ЛИЦА

12. ПРОЕКТ: ПОДДРШКА И ПОМОШ НА ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛИ

XVIII. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

1. ПРОЕКТ: МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПРОТИВПОЖАРНАТА БРИГАДА

2. ПРОЕКТ: ДОСТАПНОСТ НА ПРОТИВПОЖАРНАТА СЛУЖБА

ДО СИТЕ ГРАЃАНИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

3. ПРОЕКТ: ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ПРОФИЛОТ ПОЖАРНИКАР

4. ПРОЕКТ: НАБАВКА НА ПРОТИВПОЖАРНИ ВОЗИЛА

5. ПРОЕКТ: САНАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ

35

6. ПРОЕКТ: ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА

7. ПРОЕКТ: ПРОМЕНА НА МЕТОДОЛОГИЈА НА РАСПРЕДЕЛБА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ

8. ПРОЕКТ: АНГАЖИРАЊЕ НА НОВИ ПОЖАРНИКАРИ

XIX. ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И Е–УСЛУГИ

1. ПРОЕКТ: РАЗВИВАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ (ГИС)

2. ПРОЕКТ: РАЗВОЈ НА Е-УСЛУГИ ПРЕКУ ПОРТАЛИТЕ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

3. ПРОЕКТ: ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА Е- УСЛУГИ

4. ПРОЕКТ: ПЛАНИРАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И КОНТРОЛА НА БУЏЕТОТ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

5. ПРОЕКТ: Е-СОВЕТ – ВТОРА ФАЗА

6. ПРОЕКТ: СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ

7. ПРОЕКТ: ПОСТАВУВАЊЕ НА БЕСПЛАТНИ ИНТЕРНЕТ-ТОЧКИ

8. ПРОЕКТ: ОТВОРАЊЕ НА ГРАДСКИ ИНТЕРНЕТ КЛУБОВИ

XX. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

1. ПРОЕКТ: АКТИВНОСТИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ ВО МЕЃУНАРОДНИ

ОРГАНИЗАЦИИ, АСОЦИЈАЦИИ И МРЕЖИ НА ГРАДОВИ

2. ПРОЕКТ: АКТИВНОСТИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ СО ЗБРАТИМЕНИТЕ ГРАДОВИ

3. ПРОЕКТ: ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

ВО МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА

4. ПРОЕКТ: КАНЦЕЛАРИЈА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ ВО БРИСЕЛ

XXI. СОРАБОТКА СО ЦИВИЛНИОТ СЕКТОР

1. ПРОЕКТ: ПОСЕБЕН ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА НВО

2. ПРОЕКТ: ФОРМИРАЊЕ НА НВО-ЦЕНТАР

XXII. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

1. ПРОЕКТ: ЗАСИЛУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНАТА КОНТРОЛА

2. ПРОЕКТ: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ГРАДСКИТЕ

ИНСПЕКТОРИ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

3. ПРОЕКТ: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТОТ НА

КОМУНАЛНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ВО ГРАДОТ

Бидејки во ниту една од наведените точки не е предвидено раскопување на плоштадот во центарот на Скопје и негово повторно калдрмосување, претпоставувам дека во изминатиот период веќе ги завршил сите предвидени активности и сега тргнува со нови идеи.

Посебно ме бендиса изразот кој што беше употребен од страна на нашиот Коце-коцка: сите трошоци ќе бидат покриени со пари кои постојат во градскиот буџет. Ова најверојатно би било добар израз доколку Коце-коцка зборуваше за пари кои ќе ги даде од сопствениот џеб. Кога станува збор за парите во буџетот на градот, станува збор за парите на граѓаните. И во ниту една држава која што претендира на минимумот на демократичност, тоа што има пари во буџетот на одредена државна структура, не значи дека тој што е на власт може да прави што сака со тие пари.

Имам големо разбирање за кутриот Коце-коцка, кој конечно успеал на државен трошок да излезе некаде надвор од границите на Македонија. Можам да си замислам како бил заслепен од светилките на Париз. И апсолутно разбирам дека кутриот не можел да види ништо надвор од светлечките реклами и поплочените улици. Она што не можам да го разберам се граѓаните на Скопје кои со невиден стоицизам кој се граничи со мазохизам гледаат како нивните пари некој ги расфрла на остварување на сопствените недоветни соништа, додека се туркаат како бвесни кучиња по улиците, додека се гушат во ѓубре, додека пропаѓаат старите белези на градот, а бетонскиот монструм го заменува она што можеше да се нарече дом.

Е, тоа навистина не можам да го разберам.

Leave a comment

Your email address will not be published.