СДСМ=ВМРО ДПМНЕ

СДСМ=ВМРО ДПМНЕ Разгневените и револтирани протести на СДСМ во врска со ситуацијата на Воспитно поправниот дом сместен во затворот во Шутка наидоа на остар оговор од страна на ВМРО ДПМНЕ според кои ситуацијата е затекната од претходно и е резултат на неделувањето на претходната власт. Ова е еден од честите случаи во последно време кога […]

ШТО Е ИНТЕРЕСНО ЗА ЈАВНОСТА

Медиумите претставуваат неверојатно моќен играч во поставувањето на дневен ред на одредени теми. Со нивна помош може да се изврши притисок не само врз власта туку и врз јавното мнение. Медиумите градат атмосфера на интерес за одредено прашање или го подбутнуваат на маргините на случувањата. Нашите медиуми не мислат дека донесувањето на Законот за спречување […]

ПРАТЕНИЦИ VERSUS ЕКСПЕРТИ VERSUS ГРАЃАНИ

Во последно време во повеќе различни ситуации беше отворена темата за тоа кој смее да зборува за нешто -а кој не, кој има кредибилитет – а кој не, кој е овластен – а кој не. Во тој контекст беа спомнати пратениците (оние на моменталното мнозинство) во Собранието, експерти (посебно стануваше збор за оние поврзани со […]

МАКЕДОНИЈА – НАЈГОЛЕМА ШЕГА ЗА ПРАВОТО

На националната ТВ А1 беше презентиран список на амбасадори кои ќе бидат ротирани во наредниот период. Појмот на ротација (без враќање во матичната земја) е сам по себе смешен, меѓутоа мене ми падна во очи нешто друго. Имено (според А1), амбасадорот Кире Илиоски е разрешен од должноста амабасадор при мисијата на Македонија во НАТО заради […]

ЗА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

Според Законот за работни односи (“Службен весник” на РМ, бр. 16/2010) По­ло­ва ед­на­квост при об­ја­ву­ва­ње на сло­бод­ни ра­бот­ни ме­ста Член 24 (1) Ра­бо­то­да­ва­чот не смее сло­бод­но­то ра­бот­но ме­сто да го об­ја­ви са­мо за ма­жи или са­мо за же­ни, освен ако опре­де­ле­ни­от пол е не­оп­хо­ден ус­лов за вр­ше­ње на ра­бо­та­та. (2) Об­ја­ву­ва­ње­то на сло­бод­но­то ра­бот­но ме­сто не […]