ТРЕБА ДА СЕ ПОДНЕСЕ ТУЖБА ПРОТИВ: Марија Костова, Анета Баракоска и Јелица Маказлиева

Споре она што имав можност да го прочитам во учебникот по Педагогија за трета година гимназиско реформирано образование, има основа против професорките: Марија Костова и Анета Баракоска и магистер Јелица Маказлиева (авторки на учебникот), да се поднесе тужба според одредбите на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација. Види анализи: http://www.okno.mk/node/778 http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=1&EditionID=1692&ArticleID=112896 http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=1&EditionID=1692&ArticleID=112896 http://www.vest.com.mk/default.asp?ItemID=9601BFBBA35FC4479BF30ED3A57EBFAA […]