ПРАШАЊА КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПОСТАВАТ НОВИНАРИТЕ, А ЗА АДВОКАТИТЕ И ДА НЕ ЗБОРУВАМЕ

Според Законот за кривична постапка, судијата треба по службена должност да ја испита законитоста на постапувањето на полицијата во случај кога пред него бидат изведени луѓе кои претходно биле повикани/приведени/задржани – лишени од слобода.

За утврдената законитост се донесува решение.

Дали судијата во случајот на осомничените/обвинетите од случајот “Рамковски“ ја испитал законитоста на постапувањето на полицијата и дали донесол вакво решение со оглед на до сега посочените пропусти во полициската постапка во која што овие луѓе се доведени пред суд?

Се додека судиите не почнат да ја исполнуваат оваа обврска, полицијата нема потреба да се придржува до процедурите дадени во законот/законите, или, судиите стануваат соучесници во прекршувањето на законите.

Член 3

(1) Лицето повикано, приведено или лишено од слобода мора веднаш да биде известено, на јазик што го разбира, за причините за повикувањето, приведувањето или лишувањето од слобода и за било какво кривично обвинение против него, како и за неговите права и од него не може да се бара изјава.

(2) Осомничениот, односно обвинетиот мора најпрвин на јасен начин да се поучи за правото да молчи; правото да се советува со адвокат и да има бранител по негов избор за време на испитувањето, како и за правото за приведувањето или лишувањето од слобода да се извести член на неговото семејство или нему блиско лице.

(3) Лицето лишено од слобода мора веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од моментот на лишување од слобода, да биде изведено пред суд, кој без одлагање ќе одлучи за законитоста на лишувањето од слобода.

Член 142

(9) Лицето спрема кое се преземени дејствија од ставовите (2) и (6) на овој член, во рок од 30 дена од денот на преземањето на дејствијата може да бара од истражниот судија на надлежниот суд да ја испита нивнатазаконитост и евентуалната повреда на правата, а надлежниот суд е должен тоа да го утврди со решение. Решението се доставува до лицето што тоа го побарало, Министерството за внатрешни работи и надлежниот јавен обвинител. Против решението дозволена е жалба во рок од 48 часа до советот од членот 22 став (6) на овој закон. Советот е должен да постапи по жалбата во рок од три дена.

Член 188

(8) Ако лицето лишено од слобода е изведено пред истражниот судија, истражниот судија по службена должност ја испитува законитоста на лишувањето од слобода и е должен тоа да го утврди со решение. Лицето лишено од слобода кое не е изведено пред истражен судија, може во рок од 30 дена од денот на пуштањето на слобода да бара од истражниот судија на надлежниот суд да ја испита законитоста и тоа да го утврди со посебно решение. Против ова решение дозволена е посебна жалба во рок од 48 часа до советот од членот 22 став (6) на овој закон, кој решава во рок од три дена. Жалбата го одлага извршувањето на решението.

Leave a comment

Your email address will not be published.