ПОСЛЕ ИЗБОРИТЕ – МОЈ ПРЕДЛОГ

Во моментов нема да ги анализирам изборите од аспект на нивната регуларност ниту пак од аспект на свеста на граѓаните и можноста да го дадат својот глас врз основа на соодветни и релевантни информации. Нема да се задржам ниту на екстремно чудното исчезнување на помалите политички опции од политичката сцена.

Што е тука е и треба да се продолжи понатаму.

Она што како реална опасност се појавува во ваква ситуација е потполно блокирање на државата и нејзино претворање во баруштина во која ќе просперираат само гадинки од најразличен вид.

Сметам дека пред државата стојат три значајни работи кои треба да се направат:

1. Потполна реформа на судството – што подразбира повторен избор врз основа на многу прецизни критериуми  на сите судии на сите нивоа и воспоставување на систем на нивна независнот од останатите две власти.

2. Потполна реформа на администрацијата со издвојување на Агенцијата за државни службеници како независно, моќно и решавачко тело кое би ја обезбедило политичката резистентност на државната администрација и би спречило нејзина злоупотреба од страна на политичките партии. Тоа подразбира и мораториум на отпуштање и на примање нови државни службеници.

3. Решавање на спорот со името.

Овие задачи може да ги изврши само техничка (професионална) влада која што ќе има многу ограничен мандат и ограничени можности за трошење на буџетските пари.

По завршување на овие задачи (најмногу за две години) оваа техничка влада ќе распише избори и ќе овозможи започнување на нов циклус на политичко делување во државата врз здрави демократски основи кои ќе нудат различни идеолошки опции.

Leave a comment

Your email address will not be published.