КАКО МОЖЕ ЛУЃЕ КОИ НЕ ГИ ЗНААТ ЗАКОНИТЕ ДА НЕ ГИ ПРЕКРШУВААТ?


Портпаролот на МВР (во врска со лишувањето од слобода на Љубе Бошковски) изјави дека Љубе се терети со две кривични дела:

1. злоупотреба на службената положба и овластување и

2. злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања

За првото дело Љубе не го исполнува основниот услов да има службена положба и овластувања.

Според Кривичниот законик:

Член 353

(1)Службено лице кое со искористување на својата службена положба или овластување, со пречекорување на границите на своето службено овластување или со неизвршување на својата службена должност ќе прибави за себе или за друг некаква корист или на друг ќе му нанесе штета, ќе се казни со затвор од шест месеци до три години.

Член 122

(4) Како службено лице, кога тоа е означено како сторител на кривично дело се смета:

а) претседателот на Република Македонија, поставените амбасадори и пратеници на Република Македонија во странство и именувани лица од претседателот на Република Македонија, избран или именуван функционер во Собранието на Република Македонија, во Владата на Република Македонија, во органите на државната управа, во судовите и други органи и организации што вршат определени стручни, правни и други работи во рамките на правата и должностите на Републиката, во локалната самоуправа, како и лица кои постојано или повремено вршат службена должност во овие органи и организации,

б)државен службеник кој врши стручни, нормативно- правни, звршни, управно- надзорни работи и управни работи во согласност со Уставот и со закон,

в) овластено лице во правно лице на кое со закон или со друг пропис донесен врз основа на закон му е доверено вршење на јавни овластувања, кога должноста ја врши во рамките на тие овластувања,

г)лице кое врши определени службени должности врз основа на овластување дадено со закон или со други прописи донесени врз основа на закон,

Според толкување дадено од Уставниот суд:

Според правната наука јавните овластувања се функции на државата чие вршење се доверува на установи, организации и заедници и најчесто се однесува на одделни односи од пошироко значење (решавање во поединечни управни работи, водење на евиденција, издавање на јавни исправи и слично).

На овие субјекти правото да вршат јавно овластување им се пренесува со закон.

По пренесувањето на јавното овластување државата го задржува правото да врши надзор над законитоста на работењето на субјектите на кои им е доверено тоа овластување.

Политичките партии не спаќаат во овие субјекти.

За второто дело се уште не се остварени условите.

Имено, според Изборниот законик постои рок во кој се поднесуваат извештаите кои ги разгледува ревизија, а не полиција или УЈП и која го има последниот збор, односно, може да предложи поведување прекршочна постапка или може да ги достави наодите до Јавниот обвинител со цел утврдување кривична одговорност).

Leave a comment

Your email address will not be published.