ДАЛИ МЕЃУ ПАРЛАМЕНТАРЦИТЕ ИМА ЛУЃЕ КОИ ВО ИСТО ВРЕМЕ ВРШАТ ДЕЈНОСТ СО ПРОФИТНА ЦЕЛ?

Член 9 Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата претседател на Република Македонија, претседател на Владата на Република Македонија, министер, судија на Уставниот суд на Република Македонија, судија, народен правобранител, јавен обвинител и други носители на функции кои ги избира и именува Собранието и Владата на Република Македонија, со член на совет на општина и градоначалник […]

КАКВА ВЛАДА БИРАМЕ

Влада која ветува: 1. Зголемување на економскиот раст и вработеноста, како предуслов эа пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот; ВО ПРОГРАМАТА НЕМА НОВИ ИДЕИ И НЕ СЕ ПОНУДЕНИ КОНКРЕТНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ РАСТ А НАМАЛУВАЊЕТО НА НЕВРАБОТЕНОСТА ЌЕ ПРОДОЛЖИ ДА СЕ ПРАВИ СО БРИШЕЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ОД ЛИСТИТЕ […]

КЕЦАРОШИТЕ ОД ВЛАСТА НЕ ЗАГЛИБУВААТ ВО КАЛ ДО ГРЛО

Доколку е вистинита веста објавена во некои од дневните весници , дека, со промените во законот ќе биде предвидена задолжителна работа за невработените, тогаш, Македонија не само што нема да влезе во ЕУ туку гепек ќе ја исфрлат и од Советот на Европа. Имено според Европската конвенција за заштита на човековите права (чл. 4): Забрана на ропство […]

ПРЕПИШАНО ОД FACEBOOK – ЗА ПРОГОНОТ НА ВЕШТЕРКИ/ВЕШТЕРИ ВО МАКЕДОНСКОТО СОВРЕМИЕ

ДУРИ НИ ОЛКУ ШУТРАЧКИ НАРОД НЕ ЗАСЛУЖУВА ТОЛКУ ШУТРАЧКА ВЛАСТ by Mirjana Najcevska on Saturday, July 23, 2011 at 4:13pm Лустрацијата на македонски начин претставува потполно негирање на правото, рушење на системот на човековите права и слободи и орадие во рацете на група кецароши кои се обидуваат со заплашување, закани и негирање на елементарните принципи на демократијата […]

ГРАДЕЊЕ

Што е разликата меќу Република Македонија и една демократска држава кога станува збор за градењето? Република Македонија Демократска држава Се гради она што ќе и се присака на власта и со кое мисли дека ќе ја обележи територијата на сопственото владеење Се прави листа на приоритети кои се важни за доброто живеење на граѓаните и […]