КАКВА ВЛАДА БИРАМЕ

Влада која ветува: 1. Зголемување на економскиот раст и вработеноста, како предуслов эа пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот; ВО ПРОГРАМАТА НЕМА НОВИ ИДЕИ И НЕ СЕ ПОНУДЕНИ КОНКРЕТНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ РАСТ А НАМАЛУВАЊЕТО НА НЕВРАБОТЕНОСТА ЌЕ ПРОДОЛЖИ ДА СЕ ПРАВИ СО БРИШЕЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ОД ЛИСТИТЕ […]