ДАЛИ МЕЃУ ПАРЛАМЕНТАРЦИТЕ ИМА ЛУЃЕ КОИ ВО ИСТО ВРЕМЕ ВРШАТ ДЕЈНОСТ СО ПРОФИТНА ЦЕЛ?

Член 9

Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата претседател на Република Македонија, претседател на Владата на Република Македонија, министер, судија на Уставниот суд на Република Македонија, судија, народен правобранител, јавен обвинител и други носители на функции кои ги избира и именува Собранието и Владата на Република Македонија, со член на совет на општина и градоначалник на општина, односно градот Скопје и вработените на стручни и управни работи во органите на државната управа.

Функцијата пратеник е неспојлива и со други функции определени со закон.

Функцијата пратеник е неспојлива со вршењето на дејности со профитна цел.

Leave a comment

Your email address will not be published.