АХАХАХАХ, КЕЕЦЦААААРОООШИ НА ДЕЛО

Според членот 24 од Законот за Владата на Република Македонија: (1) Владата образува стручни совети како постојани консултативни тела. (2) Стручните совети од став (1) на овој член, на барање на Владата или по сопствена иницијатива, разгледуваат и даваат стручни мислења за определени правни, економски и други прашања. (3) Претседателот и членовите на стручните совети ги […]