ПО КОИ ЗАКОНИ РАБОТИ МИНИСТЕРКАТА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ГОРДАНА ЈАНКУЛОВСКА?

Според министерката за внатрешни работи Македонија е држава во која владее правото. Ова е многу трогателна изјава дадена од министер кој очигледно има многу сериозни проблеми со разбирањето на концептот на правото.

Овде би свртела внимание на два моменти поврзани со горното тврдење.

Прво, тоа е интернет страната на Министерството за внатрешни работи на која се дадени законите врз основа на кои би требало да се остварува владеењето на правото.

Закон за внатрешни работи 
(340 KB), 01.10.2009,
Исправка на законот за внатрешни работи 
(91 KB), 01.10.2009,
Измени и дополнувања на законот за внатрешни работи („Службен весник на РМ„бр.38/2002) 
(84 KB), 01.10.2009,
Измени и дополнувања на законот за внатрешни работи („Службен весник на РМ„бр.33/2003) 
(127 KB), 01.10.2009,
Измени и дополнувања на законот за внатрешни работи („Службен весник на РМ„бр.19/2004) 
(102 KB), 14.09.2007,
Измени и дополнувања на законот за внатрешни работи („Службен весник на РМ„бр.51/2005)
(77 KB), 14.09.2007,
Закон за дополнување на законот за внатрешни работи 
(102 KB), 08.08.2008,
Измени и дополнувања на колективниот договор 
(215 KB), 14.09.2007,
Правилник за формата на изгледот на службена легитимација и значка и за начинот на издавање на службена легитимација и значка на ОСЛ
(693 KB), 01.10.2009,
Правилник за начинот на чување и заштита на документи, извештаи податоци и други акти во МВР 
(165 KB), 14.09.2007,
Правилник за носењето и времето на траење на униформата на полицијата
(144 KB), 14.09.2007,
Правилник за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос 
(247 KB), 14.09.2007,
Правилник за вршење на работите на дирекцијата за безбедност и контраразузнавање
(130 KB), 14.09.2007,
Правилник за времето на траењето на облеката и посебната лична опрема на полицијата
(128 KB), 14.09.2007,
Правилник за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на МВР 
(137 KB), 14.09.2007,
Измени и дополнувања на правилникот за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на МВР 
(214 KB), 14.09.2007,
Правилник за вршење на работите на МВР 
(1627 KB), 14.09.2007,
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за вршење на работите на МВР 
(468 KB), 14.09.2007,
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на чување и заштита на документи, извештаии податоци и други акти во МВР 
(74 KB), 14.09.2007,
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на МВР 
(69 KB), 14.09.2007,
Решение за изменување и дополнување на решението за цените обрасците што се употребуваат во МВР 
(75 KB), 14.09.2007,
Решение за дополнување на решението за цените обрасците што се употребуваат во МВР 
(75 KB), 14.09.2007,
Решение за дополнување на решението за цените обрасците што се употребуваат во МВР 
(71 KB), 14.09.2007,
Спогодба за продолжување на важноста на колективниот договор на МВР 
(74 KB), 14.09.2007,
Уредба за чиновите, ознаките на чиновите и условите за нивно стекнување за овластените службени лица на МВР 
(236 KB), 14.09.2007,
Уредба за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување 
(153 KB), 01.10.2009,
Уредба за униформата и ознаките на униформата на полицијата во МВР 
(332 KB), 14.09.2007,
Уредба за униформата и ознаките на униформата на полицијата 
(737 KB), 14.09.2007,
Уредба за изменување и дополнување на уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата во МВР 
(113 KB), 14.09.2007,
Уредба за употреба на средства на присилба и огнено оружје 
(155 KB), 14.09.2007,
Уредба за изменување на уредбата за употреба на средства на присилба и огнено оружје 
(71 KB), 14.09.2007,
Упатсво за начинот на постапување на овластените службени лица во МВР со привремено одземени и пронајдени предмети 
(186 KB), 14.09.2007,
Уредба за изменување на уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата во МВР 
(74 KB), 14.09.2007,
Решение за цените на обрасците што ги издава МВР 
(102 KB), 01.10.2009,
Правилник за изменување на правилнико за користење на службени мобилни телефони и на службени претплатнички идентификациони модули во МВР 
(70 KB), 01.10.2009,
Кодекс на полициска етика 
(153 KB), 01.10.2009,
Закон за внатрешни работи (неофицијален пречистен текст)
(305 KB), 06.10.2010,
Правилникот за престанување на важноста на Правилникот за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на МВР
(97 KB), 27.11.2010,

Што е проблемот со оваа интернет страна? Јас би рекла дека е таа многу нагледен пример за проблемот со кој се соочуваме. Таа е показател на огромно незнаење, кое се маскира со буица од празни зборови, и резултира во хаос кој овозможува непречено севладеење на диктаторот. Не треба многу памет за да се види глупоста сублимирана во оваа интернет страна. Имено, тука се измешани важечки и неважечки прописи (со задебелени букви јас ги обележав оние неважечките или оние кои се повикуваат на закони кои веќе не се во сила). Во една кошарка се сместени прописи врз основа на кои треба да се постапува во моментов и прописи кои веќе немаат никакво значење и оние кои одамна требало да бидат заменети со нови, меѓутоа работливата министерка немала време да си ги заврши законските обврски.

Член 165
(преодна одредба член 165 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр.92/09)
 (1) Актите за организација и работа и за систематизација на работните места, согласно овој закон,
министерот ќе ги донесе во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.
 (2) Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеца од денот 
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 167
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за внатрешни работи
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 19/95, 15/97,
55/97, 38/2002, 33/2003, 19/2004, 51/2005, 84/2008 и 6/2009) и членовите 116, 117 и 118 од Законот за полиција
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 114/2006 и 6/2009).

Исто како и со другите работи во работењето на оваа власт, на едно место се натрупани едно чудо работи, меѓу кои има и исправни и бессмислени и сосема погрешни и застарени и потполно во спротивност со правната логика. На таков начин се создава привид на знаење, на нормираност, на транспарентност и на владеење на правото, а се затскрива незнаењето на носителите на власта, хаосот и бесмисолот на активностите кои се спроведуваат. Во исто време се создава можност за забуни и манипулации и дефокусирање на вниманието и отворени лаги кои неукиот народец и уште понеуките новинари немаат шанси да ги препознаат, а ги голтаат со ширум отворени усти.

Нема владеење на правото во услови на хаос и манипулација со правната регулатива. Тоа значи дека министерката Гордана Јанкуловска или не зна е или отворено ја лаже јавноста.

Доаѓаме до второто нешто што сакам да го споделам со вас. Имено, само како пример ќе посочам што значи ова во практика. Ќе се задржам само на еден момент  од судењето за убиството на Мартин Нешковски. Имено на ова судење беше спомнато постоењето на службена тајна која треба да биде адресирана од страна на органот кој ја препознал со цел обвинетиот да биде ослобеден од нејзиното чување.

На прашањето на новинарите што ќе направи во врска со чувањето на службената тајна на која се повикува обвинетиот Игор Спасов, министерката за внатрешни работи ни соопшти дека тие ќе направат се што од нив бара обвинителството и се што е потребно виновниците да бидат казнети.

Кутрета министерка со смешната интернет страна на која се дадени непостоечки законски и подзаконски одредби, не ни знае дека терминот службена тајна не се употребува во актуелните важечки закони.

Значи, ќе повторам, кога министерката Гордана Јанкуловска ни соопштува дека во Македонија владее правот таа нема појма за што зборува или пак најочигледно лаже. Човек се запрашува, за што се друго нема појма или пак ја лаже јавноста министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска.

Leave a comment

Your email address will not be published.