ГРАДОНАЧАЛНИКОТ КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ НЕ ЈА ЗБОРУВА ВИСТИНАТА (НЕКОЈ БИ РЕКОЛ ДЕКА ЛАЖЕ)

Коце не знае кои се надлежностите на Градот или пак свесно ја манипулира јавноста: Според Законот за локална самоуправа: Член 10 1. Планирање и уредување на просторот Надлежности, односно работи од јавен интерес од локално значење на градот Скопје се: – донесување просторен план на градот Скопје; – донесување генерален урбанистички план на градот Скопје; […]