АКТУЕЛНАТА ВЛАСТ НЕ МОЖЕ ДА ОБЕЗБЕДИ СМИРУВАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ТЕНЗИИ

Почитувањето на разликите, менаџирањето на конфликтите и мултикултурноста не може да виреат во општетсва кои не се градат вез темелите на демократијата и владеењето на правото. Едноставно, неопходни предуслови за градење на меѓуетничка комуникација и заедничко живеење на повеќе етникуми е постоењето на институции и механизми на демократското владеење и процедури, критериуми и правила карактеристични […]