Законите се еднакви за сите и нема никој над законот

Бр. ______________                                                                          До: Основното јавно обвинителсто  Скопје – Република Македонија Подносители: Мирјана Најчевеска и група граѓани Тужен: Претседател на […]

АЈДЕ ДА ИЗЛЕЗЕМЕ ОД РАМКИТЕ НА КУТИЈАТА

Кога имаш некој проблем кој подолго време не можеш да го решиш на конвенционален начин многу е важно во одреден момент да се обидеш да излезеш надвор од шемите на секојдневното размислување. Сојузи се правеле од памтивек. од најразлични причини. Најчесто заради постигнување на некоја стратешка цел за двете или повеќе страни. Најголем предизвик бил […]

ВО МАКЕДОНИЈА ПОСТОИ СМРТНА КАЗНА

И покрај декларативното откажување од смртната казна и отсуството на истата од Кривичниот законик, во Македонија постои смртна казна и периодично се извршуваат егзекуции. Бидејки судовите не можат да изречат смртна казна изрекувањето на истата е ставено во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Тоа ја изрекува смртната казна и истовремено ја извршува и егзекуцијата […]

ПОГРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНОСТА

Во министерствата во Република Македонија решиле дека не им требаат луѓето кои може да се подведат под поимот професионалци, кои стекнале соодветно образование, кои имаат искуство и ги имаат потребните стручни квалификации. Решиле да се ослободат и од последниот професионалец и да ги заменат со нови луѓе кои немаат знаење, немаат искуство и немаат потребни […]

Раноутрински размислувања

Смената на власт е неопходна. Прво и основно затоа што демократијата подразбира постојано менување на властодршците со цел да не се дозволи нивно устоличување, кое вообичаено води кон намалување на одговорното владеење. Второ, затоа што оваа власт направиу многу погрешни потези и создаде систем кој ни од далеку не ги исполнува условите на демократското владеење. […]