ЗОШТО НА ПРОТЕСТИ ТРЕБА ДА ИЗЛЕЗАТ И ПРИПАДНИЦИТЕ НА АЛБАНСКАТА ЗАЕДНИЦА?

Затоа што единствено во демократска држава во која владее правото може да бидат остварени и заштитени правата на помалубројните заедници. Затоа што малцинските права се човекови права и не може во држава во која се повредуваат човековите права да очекуваме почитување на малцинските. Затоа што во отсуство на демократија и владеење на правото односите меѓу […]