ШТО Е ГЛУПО ВО МИСЛЕЊЕТО НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА?

Во своето мислење за случајот: 07-576 Д. Н против Основниот суд Скопје – II Скопје (претставка за дискриминација врз основа на религија или верско уверување од страна на суд) комисијата се прогласува за ненадлежна заради тоа што:

Комисијата нема надлежност да постапува по претставки кои веќе за истата работа биле поведени и завршени пред Суд.

Што е глупо во ова?

1. На овој начин се стекнува впечаток дека судиите се безгрешни и дека можат слободно да си практикуваат дискриминација заради тоа што дискриминацијата се случува во процесот на судење, што е апсолутно неточно. Имено, во Законт за судовите (во чл. 76) е предвидено дека потешка дисциплинска повреда за која се поведува постапка за дисциплинска одговорност на судија за разрешување, се смета :

“повреда на начелото на недискриминација по кој било основ “

2. Глупо е што членовите на комисијата или лажат или не знаат дека можат да упатат свое мислење за направена дискриминација од страна на судија до Судскиот совет и да побараат тој дисциплински да одговара. Ако никој не им кажал:

Судскиот совет на Република Македонија во рамките на својата надлежност, согласно Законот за Судски совет на Република Македонија и Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија, помеѓу другото е надлежен да постапува по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата на судиите и судовите.

 Тоа значи дека комисијата може да донесе мислење со кое ќе утврди дали постоела или не постоела дискриминација во процесот на одлучување на било кој орган (па и судот) и доколку утврдат дискриминација, тоа мислење да го процесира до соодветните органи кои понатаму треба да решаваат.

3. Глупо е што се имплицира безгрешност на уставните судии. Меѓутоа според Уставот на Република Македонија тие можат да згрешат и можат и да бидат разрешени од должност (чл. 111).

4. Глупо е што Европскиот суд за човекови права може да донесе одлука со која се утврдува дискриминација во постапката (врз основа на Европската конвенција за правата на човекот) и тогаш сите ќе видат колку е глупо.

Наградно прашање: зошто членовите на Комисијата за заштита од дискриминација донеле вакво мислење:

1. Затоа што не знаат

2. Затоа што ја штитат власта

3. Некоја друга причина, наведи која  ——————

Leave a comment

Your email address will not be published.