Скратена верзија на актуелниот Закон за високото образование која може да се употребува до донесување на нов закон

Според мое мислење, без да се наруши одвивањето на работата на Универзитетите, може да се употребува привремена скратена верзија на актуелниот закон (може да се направат и додатни скратувања), а со цел создавање соодветен простор за изработка на нов закон со вклучување на сите заинтересирани страни. Во најгруба форма ја давам можната скратена верзија на еден […]