ЖАЛБА НА РЕШЕНИЕТО НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ОДБИВАЊЕ НА КРИВИЧНАТА ПРИЈАВА ПРОТИВ ДИК

Предмет:  

Преку: Основното јавно обвинителсто

Скопје – Република Македонија

До: Вишото јавно обвинителсто

Скопје – Република Македонија

 

Подносител:  Мирјана НАЈЧЕВСКА,

Скопје,

ЕМБГ

Тужени: г. Александар ЧИЧАКОВСКИ, претседател, Реџеп Прекопуца – потпредседател, Атанас Урумов, Бедредин Ибраими, Виолета Дума, Игор Милев, Сашо Срцев, Силвана Бонева, Д-р. Субхи Јакупи, членови на

Државната изборна комисија на Република Македонија

 

Ж А Л Б А  против

Решението на Основното јавно обвинителство  од 28.11.2016г.

 

Јавниот обивинител Енѓелуше Кадриу Леши, со наведеното Решение ја отфрли кривичната пријава на Жалителот против Тужените за противправно бришење од Избирачкиот список на Република Македонија во периодот 20 – 31 август 2016 година, а со што го сториле кривичното дело „Повреда на избирачкото право“ предвидено со членот 159 став 1 од Кривичниот законик[1], со образложение дека пријавеното дело не е кривично дело за кое се гони по службена должност.

 

Со оглед на тоа што во Решението е погрешно утврдена и фактичката и правната состојба, благовремено поднесувајќи ја оваа Жалба, Жалителот бара Вишото јавно обвинителство да го поништи обжаленото Решение и врз основа на член 26 од Законот за Јавното обвинителство, самото да ја преземе постапката по поднесената кривична пријава, како и да ја повика на одговорност ЈО Леши за несовесно и нестручно вршење на службената должност.

О б р а з л о ж е н и е

ЈО Е.К. Леши неосновано ја отфрлила кривичната пријава на Жалителот и тоа го базирала на омаловажувачкиот одговор од ДИК при што сосема погрешно ја проценила фактичката состојба, а со тоа и дошла до погрешни заклучоци за правната состојба на случајот, односно не успеала да го увиди следот како е направено наведеното кривично дело. Имено:

  1. Не е точно дека Жалителот не се одзвал на повикот на ДИК. По неколку неуспешни обиди за електронска пријава согласно чл. 48 – 51 од Изборниот законик – поднесов Кривична пријава врз основа на која токму именуваната ЈО Леши уредно го известила ДИК со актот КО1 бр. 556/16 од 26.09.2016 година со кој се побарале податоци. Следствено, или ЈО Леши постапувала по барање на непостоечки граѓанин или ДИК решило да го омаловажи ЈО не доставувајќи податоци врз основа на кои заклучило дека има некаква спорност во моите податоци и поради тоа решило да ме избрише од Избирачкиот список. Најдобар доказ за ова е самата одлука (  од 28.11.2016 година).
  1. Во истата насока се изјавите на членови на ДИК кои на новинарски интерес реагираа на мојата Кривична пријава, па дури и, цитирам: „… на Најчевска и порачуваат да ги тужи и пратениците бидејќи тие гласале за законот…“. Значи, ако навистина имало нешто спорно во моите записи, по допрен глас, ДИК, наместо било што да ми порачуваат, биле должни да проверат согласно чл. 196-б од Изборниот законик што е проблематично во нивните записи. Наместо тоа, тие се впуштиле во дијалог со кој – со непостоечко лице? Нивните коментари беа пренесени во повеќе медиуми (на пример: напис во „Фокус“ од 06.09.2016 г. од каде е цитатот).
  1. Ако навистина имало спорност во записите за мене, за што ДИК не понудил ниту најмал доказ дека е вистина, ДИК можеле да ме стават на посебен извод од Единствениот избирачки список како што е тоа предвидено со членот 196-а од Изборниот законик, а каде децидно се наведува: „…без ограничување на нивното избирачко право…“ тие гласачи се запишуваат во посебен извод на Избирачкиот список. Се работи за категорија граѓани за кои се ПРЕТПОСТАВУВА дека се надвор од Републиката и од нив не се бара никаков доказ до моментот на појавување на конкретно гласачко место согласно нивното ПОСЛЕДНО ПРИЈАВЕНО живеалиште.

Наспроти ПРЕТПОСТАВКАТА, во мојот случај ДИК не само што имал писмена пријава (актот на ЈО Леши) туку и самите одговориле на тој писмен акт со свој, писмен акт и тоа под бр. 03-2472/2 од 10.10.2016 година. Значи, во периодот кога течел рокот за пријавување. Па, на сето тоа и се впуштиле во дијалог преку медиуми.

Произлегува дека ДИК сосема свесно опстоиле да ме избришат од Избирачкиот список и тоа е вториот дел од нивната намера!

  1. Првиот дел од нивната намера, но и првата постапка со кое е сторено КД 159 е моето ставање во Списокот спорни гласачи. ЈО Леши не успеала да ја утврди вистинската фактичка состојба токму заради тоа што не инсистирала од ДИК да се добијат причините за оваа постапка на ДИК!!! Имено, ДИК, како државен орган кој е должен да достави податоци до ОЈО, всушност ОДБИЛ да и’ даде податоци на ЈО Леши, и тоа: кои се точно податоците што тие ги категоризирале како „спорни“.

Следствено, штом ЈО Леши прифатила таков омаловажувачки одговор од ДИК, самата, преку обжаленото Решение декларира дека Основното јавното обвинителство не е орган соодветен да изврши контрола дали навистина ДИК точно или не процениле дека се работи за „спорен запис“, а со тоа и дека не е орган надлежен да врши прогон на сторители на КД 159!

  1. Причините за ваквото постапување на ДИК може да се побараат во фактот дека јас јавно и јасно се заложив ДИК да се впушти во сериозно пречистување на Избирачкиот список, за да по донесувањето на чл. 196-а и 196-б и Правилникот за методологија укажам на редица слабости во така утврдената методологија. Со оглед на тоа што следствено бев ставена на Списокот спорни гласачи – произлегува дека тоа е направено со јасна намера да бидам „казнета“, па дури и со одземање на активното избирачко право.

Значи, во отсуство на доказ дека навистина постоело нешто спорно во моите податоци, произлегува дека повредата на моето избирачко право е направено со тоа што прво противзаконски сум била ставена на списокот спорни гласачи за да потоа бидам и избришана од Избирачкиот список. Понатаму, по обраќањето од ОЈО, се продолжува со затскривање на стореното кривично дело. И, сето тоа е направено ос јасно видлива намера.

  1. Не би можело да се прифати како олеснителна околност тоа што ЈО Леши подлегнала на „мамката“ на ДИК, односно колективистичкиот пристап. Во обжаленото Решение таа дури два пати наведува дека се работи 39.502 лица чии записи биле спорни! Меѓутоа, ЈО Леши не смеела да го побрка проблемот на тие лица како група, значи колективниот пристап, со мојот проблем и била должна да го примени ИНДИВИДУАЛНИОТ метод. Значи, кои се суштинските елементи во МОЈОТ случај. Не на кој и да е други од тие 39.501 лице!

Доколку го применила индивидуалниот пристап, можеби ќе разберела дека ДИК само се крие зад таа голема бројка, но, едновремено и го крие сторувањето КД 159 барем во мојот случај. Добар ЈО дури би размислувал и обратно – ако во овој случај е сторено кривично дело – што е со другите 39.501 случај?

  1. Сепак, катастрофалната грешка на ЈО Леши е во недоследното читање на членот 196-б од Изборниот законик и не поврзувањето на овој член со претходниот, односно чл. 196-а од истиот закон. Имено, вака или онака, од овие или оние причини, чл. 196-б не предвидува БРИШЕЊЕ туку незапишување во Избирачкиот список!!! Значи, во принцип се работи за категорија граѓани што не се впишани во Избирачкиот список и – за да бидат впишани, потребно е да го издржат тестот на вкрстените проверки на службените датотеки за граѓаните на Република Македонија.

Дека е ова точното толкување доволно е да се обрне внимание на чл. 196-а од ИЗ каде децидно се предвидува посебен извод на Избирачкиот список и на тој начин да се постапи „…без ограничување на нивното избирачко право…“. Значи, дополните на чл. 196 не се и не смеат да се третираат како четврт начин за бришење од Избирачкиот список. Тие што веќе се впишани во Избирачкиот список може единствено да бидат ставени на посебен извод – но не и да бидат ИЗБРИШАНИ! Оние, пак, кои не се впишани, прво и основно треба да исполнат определени услови.

Впрочем, ако сум избришана од Избирачкиот список, дали сум избришана од Списокот на УЈП? Значи ли дека во февруари идната година ќе можам да се повикам на одлуката на ДИК и да не платам данок? Ако ОЈО тврди дека да – може да не платам данок, тогаш и само тогаш ДИК нема направено кривично дело. Во спротивно, тие сториле кривично дела по кое јас имам обврски – но, немам избирачко право!!!

Со оглед на тоа што ЈО Леши од една страна дозволила ДИК да ја омаловажи институцијата Јавно обвинителство, а од друга страна не успеала да согледа јасен логички след како едно кривично дело било направено, барам Вишото јавно обвинителство да ја прифати мојата Кривична пријава, на чии наводи останувам, самото тоа да ја процесира, а  ЈО Леши да ја повика на одговорност за несовесно и нестручно извршување на службената должност.

 

14.12.2016 година

Жалител:

Мирјана Најчевска

 

 

 

[1]КЗ, Повреда на избирачкото право, Член 159: (1) Член на изборен орган или друго службено лице кое во вршењето на службата во врска со изборите или гласањето, со намера да му оневозможи на друг вршење на избирачко право, противзаконито не ќе го запише во избирачки список или во листа на кандидати или ќе го избрише од избирачки список или од листа на кандидати или на друг начин ќе го лиши избирачот од правото да избира, да биде избран или да гласа, ќе се казни со затвор најмалку три години.

 

650 total views, no views today

ЗА ДВОЈАЗИЧНОСТА И ЗА ФЕДЕРАЛИЗАЦИЈАТА

Првиот ден по референдумското изгласување на раскинувањето на Велика Британија со Европската Унија, најбаран податок на интернет од страна на граѓаните на Велика Британија бил: што е ЕУ (https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/06/24/the-british-are-frantically-googling-what-the-eu-is-hours-after-voting-to-leave-it/, http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/06/27/were-brits-really-googling-what-is-the-eu-after-voting-to-leave/, http://fortune.com/2016/06/24/brexit-google-trends/, …).

Ова само покажува колку е лесно да изманипулираш голем број луѓе, кои ќе изгласаат решение кое е директно спротивно на нивните интереси.

Треба само да употребиш одреден број зборови и фрази кои поттикнуваат на револт, да бидеш спремен безочно да лажеш до ниво на потполно отсуство и на траги од вистина, да играш на картата на неукост и глупост на голем број луѓе и да го прогласиш за непријател секој оној кој ќе проба да се спротистави или да проба да го анализира кажаното.

Токму ова се случува моментално и во Македонија. Пред наши очи. Луѓето се манипулираат и се наведуваат да гласаат против себе и против сопствените интереси. Луѓето се тераат сами да си стават јамка околу вратот и сами да се поткачат на столчето и сами да го бутнат од под сопствените нозе.

Јас така го разбирам атакот на моќната пропагандна машинерија на ДПМНЕ која почна да се пенави над идеите на мултикултурноста и локалната самоуправа.

Во бесното лаење, мултикултурноста се претвора во баукот – двојазичност, а локалната самоуправа станува баба рога која зад грб го крие ножот со кој ќе ја распори државата и сето тоа под плаштот на редефинирање на државата.

Груевски со факти го разобличи Заев околу ставовите за двојазичност и федерализација

За што зборува Заев кога вели редефинирање на државата?: Двојазичност – федерализација – отцепување

Како некој кој во 1995 година бранел докторат со кој ја промовирал мултикултурноста и го промовирал граѓанскиот наспроти етничкиот модел, чувствувам обврска да застанам во одбрана на идеите на СДСМ.

Јас лично мислам дека ова што денес го промовира Заев како програма на СДСМ претставува показател на зрелоста на партијата на која и требаше многу време да се ослободи од прангите на етноцентризмот и да навлезе во просторот на граѓанското моделирање на државата кое подразбира поставување на индивидуата и нејзините потреби и интереси во центарот на делувањето на државата.

Она што во моментов го имаме е држава во која постојат два паралелни светови. Луѓе кои од најмала возраст живеат во издвоени заедници, одат во различни градинки, одат во различни училишта, во различни кафеани, на различни места на собирање. Држава во која луѓето од различните етнички заедници растат без да имаат можност да се запознаат, да се засакаат, да се здружат, да ги препознаат истоветностите и различностите.

Во моментов имаме поделена држава која не е добра за никого. Имаме држава во која во највисокото законодавно тело се зборува на два јазика, во која службениот весник се печати на два јазика, во која документите во министерствата се изработуваат на два јазика, меѓутоа во која граѓаните не можат на шалтерите во целата држава да поднесат барање и на својот јазик, ниту пак можат да ги прочитаат упатствата на производите на сопствениот јазик, ниту да ги добијат информациите поврзани со обврските кон државата на сопствениот јазик, ниту пак да очекуваат дека докторот или медицинската сестра во некоја болница надвор од местото на нивното живеење зборува и на нивниот јазик.

Јас лично мислам дека парламентарците во Собранието мораат да зборуваат на еден јазик затоа што тие ги претставуваат интересите на сите граѓани и на нив е пренесен суверенитетот на сите граѓани. И мислам дека службениот весник мора да биде на еден јазик. И мислам дека секој висок функционер во власта мора да го зборува многу добро јазикот на мнозинството.

Меѓутоа мислам дека државата треба да промовира најразлични начини кои ќе им овозможат на граѓаните да можат да ги добијат секојдневните информации на сопствниот јазик. Да стимулира лекарите и наставниците и администраторите и сите во услужните дејности да зборуваат колку што е можно повеќе јазици на етничките заедници кои живеат во Македонија. И тоа да биде предност про вработување, нешто што носи поени.

И мислам дека децата треба да се поттикнуваат да ги учат јазиците на етничките заедници кои живеат во Македонија. Од најмала возраст. И да бидат заедно. Од најмала возраст. И да се мешаат. Од најмала возраст.

И мислам дека локалната самоуправа треба да има многу поголеми ингеренции од овие кои ги има. Луѓето да можат да ги задоволат своите потреби и интереси на локално ниво.

Многу е мал опсегот на работи кои бараат унифицирано постапување и учество на централната власт. Тоа се рамки на делување, генерални правци на развој, најопшти вредности кои го детерминираат политичкиот систем. Се друго е задача на локалната власт.

И полицијата треба да има своја само локална димензија, и социјалата и образованието, и животната средина, и комуналиите, и … Впрочем и самиот закон тоа го предвидува и стимулира.

Секое мешање на централната власт во работите на локалната власт, кое ги надминува потребите на генералното постапување поврзано со промоцијата и заштитата на општите вредности, е неовластено и штетно.

Силната локална самоуправа не создава почва за федерализација.

Почва за федерализација создава моќната централна власт која на највисоко ниво ја дели државата на сфери на вилајание, која го дели колачот меѓу етницитетите и која ги сместува граѓаните во нефлексибилни групи оградени со ѕидови.

Силната локална самоуправа создава можност за задоволување на потребите и интересите на индивидуите, за нивна флексибилност и мобилност и за чувството дека цела држава е моја држава.

Во моментов Македонија е неформално федерална држава во која е направена многу јасна поделба меѓу две мафијашки семејства кои ја контролираат целокупната територија. Во моментов има предели од Македонија во кои не се чуствувам како да сум дома и во кои не би отишла без некоја посебна причина.

Секое разбивање на оваа поделба значи загрозување на мафијашките кланови и нивните кревки договори испишани во крв.

Затоа јас го поддржувам новиот пристап на СДСМ, за кој мислам дека предолго созреваше, и остави простор за дивеење на етномафиите во Македонија. Сега е оној последен момент во кој може државата да ја вратиме на граѓаните.

Заради ова, секој напад на идеите поврзани со мултикултурноста и со локалната самоуправа ги разбирам само како обид најубавите, најпрогресивни и најкорисни идеи кои можат да го подобрат животот на голем број граѓани да се извитоперат до ниво на непрепознатливост и да им се сервираат на граѓаните како застрашувачки можности кои мораат да бидат отфрлени со цел да се  создаде облак од какафонично блаботење, кое овозможува прикривање на интересите на двете етномафии.

183 total views, no views today

ДА НЕМА ЗАБУНА ЗА ТОА ШТО МИСЛАМ ЗА КОГО ТРЕБА ДА СЕ ГЛАСА НА ИДНИТЕ ИЗБОРИ

Јас мислам дека треба да се гласа за СДСМ.

Не затоа што е нешто којзнае колку добра партија. Не мислам дека е којзнае колку добра партија.

Не затоа што верувам дека може да внесе некои коренити промени. Не верувам дека може нешто од корен да промени.

Не затоа што на нивните листи се наоѓаат најспособните, најчесните, најмудрите кандидати. Не мислам дека на листите се наоѓаат најдобрите, најдоблесните и најчесните.

Не.

Јас мислам дека треба да се гласа за СДСМ заради тоа што тоа е во моментов единствениот начин да излеземе од лавиринтот на диктатурата. Ние се наоѓаме во стапица која не уништува.

Препорачувам да го погледнете филмот Лавиринтот на Пан (Pan’s Labyrinth – 2006, El Laberinto del Fauno).

images

Во такво мрачно време-невреме сме заглавени и СДСМ е онаа едвај подотворена врата. Не кон слобода, не кон светла иднина, не кон големи промени, туку кон лавиринтот на демократијата.

labyrinth

Тоа е она што во моментов го имаме на располагање.

Тоа е шанса да добиеме минимални услови во кои ќе се вратиме кон правото и принципите и критериумите и одговорноста и партиципацијата.

Да ви кажам право, со многу поголем ќеиф би гласала за Левица. Всушност тоа е мојата вистинска определба (и покрај сета нивна сировост, и младост, и несигурност). Меѓутоа, мислам дека во моментов, тоа би било грешка. Од две причини:

1.Левицата во Македонија не е созреана за да може да го победи вистинскиот монструм од лавиринтот.

2.Кога левицата доаѓа на политичката сцена после големи проблеми, деформации на системот и големи нарушувања на демократијата, има големи шанси таа да стане нов диктатор. Левицата треба да израсне како нужен продукт на развиената демократија, која го истрошило модусот на сопственото постоење, бара нови решенија.

Многу ќе треба да се работи со СДСМ за да стане демократска партија која има капацитет да гради демократско општетсво.

Ама, тоа е се што во моментов имаме.

А мора да излеземе од лавиринтот на Пан, и би сакала тоа да се направи без принесување на жртва во крв.

140 total views, no views today

ЗА НАТЧОВЕКОТ-ФИЛОЗОФОТ-ФЕРИД

Имам пробелм со текстов. Всушност повеќе проблеми.

Ајде да почнеме од почеток:

1.

Зар на философ му е потребна одбрана од обичните луѓе, на умот од не-умот, на онтолошки вредното од безначајното? И тоа на философ што суверено без страв ги шета планините, целосно сам, за разлика од обичните луѓе? Насловот упатува на Сократа.

Имам проблем со поделбата на филозофи и обични луѓе (без да навлегувам во прашањето дали Ферид е филозоф или не, и ако е филозоф, дали е филозоф на напредокот или пак конзервативно-реакционерен филозоф на традицијата).

Веднаш ми се поставува прашањето, дали ова значи дека постои и поделба на правници и обични луѓе? На уметници и обични луѓе? На научници и обични луѓе. Дали уметниците, научниците, правниците се сите обични во однос на филозофот?

Во однос на храброста да се шета сам по планини имам посебно мислење. Имено, знам многу луѓе кои талкаат сами по планињето (на пример овчари, планинари, собирачи на печурки, …). Тоа што талкаш сами по планињето не ги прави филозофи. Можеби натчовекот-филозофот-Ферид талка по некои посебни, филозофски планини.

2.

Оти она што деновиве се случи во Македонија во потполност е рамно на она што пред повеќе од 2000 години се случи во Атина. Обичните луѓе, оние небитните, просечните, сите до еден некадарници, на кои никој нема да се сеќава по нивната смрт оти со никакво дело не ја задолжиле историјата на светот, оние кои не му беа ни до колена на философот, го дочекаа својот вистински момент за да го “убијат“.

Да го споредуваш Ферида со Сократ, е само по себе смешно (нели), а да ги примениш стандардите на вреднување на луѓето од пред 2000 години (да бидеме прецизни – 2500 години) во денешни услови е веќе показател на прилично незнаење. Целиот концепт на човековите права се базира на ставот дека луѓето се еднакви по достоинство и права. Ама најверојатно нашиот млад автор свесно го избришал овој податок од матрицата на своето логицирање.

А што друго и да се очекува од џганот македонски да стори? Народ кој е потполно историски ирелевантен, кој не сака и не учествува во светскиот развој, кој претставува некакво случајно движење на истата таа историја, сплет на случајни околности затоа што никогаш длабоко себеси не знаел да се мисли, народ кој многу тешко доаѓа до заокружување на сопствена историска физиономија, на својот супстанцијален субјективитет, народ кој се дави во злоба и завист кон сопствените најдобри примероци, затоа што нема однос кон индивидуалитетот и идиосинкразијата, ех да, во таков народ само едно е автентично, дека само џган произведува.

Доколку ја следиме логиката на младиот автор, според кој на овие простори може да биде произведен само џган, тогаш, многу логичен е и заклучокот дека Ферид кој е роден во босанските гудури, и од крајно непознати причини ете решил да ја обавува својата просветителска мисија овде во Македонија, нема ништо заедничко со тој џган.  

Ако ја продолжиме оваа логика, тогаш натчовекот Ферид не смее никако да стане дел од “ирелевантната“, “случајна“, “бесмислена“ историја на џганот македонски, односно, мора да го спасиме и да не дозволиме да влезе во системот на оние кои не знаат да го заокружат сопствениот супстанцијален субјективитет.

Добро е да си македонски, српски или хрватски националист, но проблем е да си бошњачки. Во првите три случаи, тоа е пожелно оти така си патриот, но само во последниот случај ти си шовинист. И џганот нормално не поднесува индивидуалитет, не поднесува умен човек, сака да го урне Универзитетот, затоа што се плаши од непознатото, не поднесува различно мислење од неговото и за најбанални и најтривијални ствари, а камоли да биде спремен длабоко да мисли за најдлабоките прашања што го тиштат човекот. Имено, умен човек нема проблем со ставовите на друг човек па колку и да се различни од неговите, и не го смета за неподобен. Неподобноста на некој човек исходи од тоталитарна свест која го суди неподобниот само врз основа на својот систем. И секогаш неподобноста е проследена со патолошка омраза кон неподобниот.

Доколку правилно го читам ова што е горе напишано, тогаш нашиот млад и рагневен автор, мисли дека е тоталитарно се што ќе се спротистави на индивидуата – натчовек – филозоф – Ферид, а не е тоталитарно кога ќе забраниш некому да има негативно мислење за натчовекот-филозофот-Ферид. Можеш да бидеш различен само ако си различен на начин кој го потврдува натчовекот – филозофот – Ферид.

И ако нечија тоталитарна свест е знак дека пред себе имате примерок на џганот, тогаш јас не гледам разлика помеѓу толпата на ДПМНЕ и оние што стојат од другата страна. Овие денови, сите оние умислени квази-интелектуалци од опозицијата, (некои блиски и до СДСМ) покажаа дека имаат иста тоталитарна матрица, дека се од ист фашистички штоф исткаени. И веднаш ги замислувам Јовановски, Астеруд, Најчевска, ЛГБТ, Колозова, и сите други, милитантни левичари и левичарки, заедно со оние политички анонимуси од Анима Мунди за кои сега во моментот е најбитно како некој гледа на борбите со кучиња, па и Јеховини сведоци, што да не; како доаѓаат на власт и започнуваат да стрелаат се што е неподобно и не се согласува со нивните идоли.

Ова значи дека, доколку размислуваш исто како натчовекот – филозофот – Ферид, претставниците на обичните луѓе немаш тоталитарна матрица. Тоа е нешто друго. Ама ако го критикуваш, тогаш имаш тоталитарна матрица.

Ова значи дека јас не можам да кажам за Ферида на пример, дека е машка шовинистичка свиња, меѓутоа, Солунчев може за мене да каже дека сум примерок на џганот од подвидот милитантна левичарка.

Бидејки младиот автор не објаснува кои се тие идоли кои определуваат што е подобно, а што не кај џганот, претпоставувам дека станува збор за едноставна психолошка проекција (трансфер), на сопственото идолопоклонство кое раѓа емоционална жестокост и ерупција од неконтролирани емоции )кои на моменти ја преминуваат границата на општетсвено прифатливо однесување).

Нè ловат по улица, нè отпуштаат од факултетите како неподобни професори, ни ги одземаат децата за случајно да не би ги воспитале погрешно, ни сечат јазици за изустен збор што испаѓа од нивниот дискурс. Истите тие кои се колнат во слободата, во вредностите на либерализмот а самите се онтолошки contradictio in adjecto. Овие на власт барем отворено исповедаат фашизам. Од сите најлигав беше Суад Мисини, во смисла, Ферид треба да се “стрела“ но не сега, сега ако го “стреламе“ им правиме корист на Груевци, и само заради тоа, прашањето за Ферид Мухиќ го оставаме на страна. Која беда!

На истиот начин би го толкувала и овој сликовит опис на замислените дејанија кои младиот автор најверојатно ги поврзува со сите оние кои се осмелиле да атакуваат на идолот (затоа што само идолите се совршени и чисти како солза).

Но како и би биле инакви, тие не се философи, оти во философијата се пријателствува и со оној кој има различни ставови од тебе, не се плашиш од него, оти сфаќаш дека ти е насушно потребен за да го менуваш сопствениот хоризонт. Да се дојде до суштината на нештата, да се рефлектира до крај, до самиот конститутивен акт, а не само до арбитрарно поставениот регулаторен акт. На пример, зошто Тричковски е еден од најбитните мислечки луѓе во поновата историја на Македонија? Затоа што неговите ставови во однос на македонштината се радикални, предизвикувачки, деконструктивни. Тој, Тричковски постојано создава разлика и дразни со неа. Но после таа разлика, мојата македонштина веќе не е иста, подобра е. Ферид Мухиќ го прави сушто истото. Но џганот не е спремен да оди до крај, па затоа и им пречи философот. Се работи за квалитативна разлика помеѓу затворен и отворен морал, а тие кутрите мали хрчки не го читале Бергсон.

Не знам од кои тоа книги читал младиот автор и каде го ископал овој демагошки дискурс (само можам да претпоставам дека е тоа нормално кога ќе влезеш во одбрана на идолот). Тоа за пријателствувањето во филозофијата, и насушната потреба за менување на сопствениот хоризонт, некако многу ми личи на Јонче Јосифовски нашиот познат удбаш-крвник-филозоф, ама може грешам.

И мислам дека младиот автор е веќе доволно возрасен за да знае дека не постои такво нешто како “доаѓање до суштината на нештата“ и “рефлектирање до крај“. Ова многу ме потсетува на оној израз дека ќе ги решиме работите еднаш за секогаш и ќе ја искорениме корупцијата еднаш за секогаш. Ама можеби грешам. М? Впрочем Даглас Адамс веќе ја открил смислата на животот и таа е 42.

Во својот филозофски поход, младиот автор малку ја промашил темата. Не го бираме натчовекот-филозофот – Ферид во Академија на науките, ниту пак на некоја престижна филозофско-академска функција. Никој не зборува за Ферид како филозоф, а уште помалку како за месија (иако на моменти стекнувам впечаток дека младиот автор токму така го перцепира) туку за Ферид како парламентарец. Тоа значи, Ферид како претставник на џганот, Ферид како носител на пренесениот суверенитет на џганот, Ферид како некој кој треба да работи и да го изгласа “арбитрарно поставениот регулаторен акт“.

Навистина не знам како на граѓаните ќе им помогне натчовекот-филозофот-Ферид кој ќе се обидува да ја открие смислата на животот, во решавање на прашањето за цената на откуп на грозје, или за нормирање на постапувањето на полицијата, или за буџетска контрола, или …

Просто, ме просветлија. Сфатив дека цело време сум бил во илузија, дека всушност проблемот не е во ДПМНЕ, туку дека цело време тоа бил Ферид Мухиќ. Аух, толку голем проблем што нема да гласаат за листите на СДСМ. Па добро за каков облик на идиотизам правиме муабет! Опозицијата пропушти да се обедини по еден принцип, слободата наспроти тоталитаризмот.

Младиот автор овде повторно ни соопшти дека е слобода доколку не го критикуваш натчовекот-филозофот-Ферид, а тоталитаризам е доколку го критикуваш. Малку се повторува. Младост.

Обидот да се стават независни професори на листите пропаѓа. Суетите во СДСМ, и суетите надвор од СДСМ. Просто сфатив дека постојат два тоталитарни џгана, или подобро тоа е еден македонски џган дијалектички разделен во две честици, но нема производ од таа дијалектика. Според Киркегор толпата е нула, а нула по нула дава секогаш нула.

Да ви кажам право, јас до сега бев наречена толпа само во пријавата која ми ја поднесе МВР заради учеството во демонстрациите. Не сум сигурна, дали младиот автор мисли на оваа толпа или на некоја друга (од некои други демонстрации на кои не сум го видела натчовекот-филозофот-Ферид бидејки е тој над џганот кој се бунтува).

Овој народ просто го заслужи Груевски! Тој е огледалото на само случајно поделениот џган. Та затоа неговата победа на изборите после “ова со Сократа“ нема воопшто да ме вознемири, туку само ќе ме утврди во Шопенхауеровските начела на иставање од сето. Би сакал крај на ова катастрофално лудило на власта, но сфаќам дека и вон границите на власта од каде што треба да дојде тој крај, царува истиот тоталитаризам само облечен во друга идеолошка доксологија.

Е тука се согласувам со младиот автор. Најверојатно на неговиот млад ум му е малку тешко да се спротистави на податниот шарм на еднозначноста. Има време. Или ќе научи или, …

Епикур советува философите да се тргнат од учество во политиката, и да рефлектираат за неа од благотворната дистанца, формирајќи го својот сопствен автентичен етос. Повремено ако чувствуваат дека треба да се вмешаат заради повисоко добро тогаш да го сторат тоа. Мојот професор Ферид го направи токму ова, како и Сократ, и го снајде истото.

Многу сум му благодарна на натчовекот-филозофот-Ферид кој решил да се симне од Олимп (каде осамено талка во муабет со боговите) и да се обиде да ни ја објасни суштината и апсурдот на борбата за човековите права, да не поучи за апсурдот на барањето еднаквост и недискриминација и посебно апсурдот на владеењето на правото како ограничувачка пранга на разлетаната филозофска мисла.

Затоа што неговите сограѓани сакале да останат во тиранијата, да паднат во рацете на добар тиранин, Ксенофан го напуштил својот град со зборовите: “Колофон го напуштив затоа што себеси се гледав како човек и сакав да живеам меѓу луѓето, а не со говеда и коњи“. Во многуте нешта што ги научивме од Ферид, едно нешто е идеално за овој миг. На влезната порта на средновековниот Неапол (како символ за философијата) стоел натпис: Овде нема глупаци! Во Македонија слободно да ставиме натпис, двојазично, колку јазично сакате: Царството на глупаците! Ферид Мухиќ е апатрид во тоа царство.

Мислам дека како апатрид Ферид не би можел да биде ставен на ниту една листа, па би замолила да биде тргант, со цел да не го оскрнавиме натчовекот-филозофот со прагматичноста на потребите и интересите на обичните граѓани и посебно да не го заробиме во затворот на правото.

 

Секој човек е повеќезначно суштетсво. Младиот автор го знае Ферид филозофот-натчовекот, јас пак знам еден друг човек.Знам еден човек кој си сака да пивне и не знае да се контролира, чии постапки многумина ги перцепираат како мобинг и сексуално злоставување, кој пцовката ја прогласува за највисок дострел на филозофската мисла, а жената ја смета за машина за раѓање чија основна смисла на постоењето е да се репродуцира. Не знам за Јеховините сведоци, ама јас ете мислам дека Ферид, не е соодветен материјал за пратеник во Собранието на Република Македонија (колку и да е случајна државата, незаслужена, последна на светот, како што милува да ни ја опиште младиот автор поклоник на ликот и делото на Ферида). И мислам дека ќе нанесе огромна штета. 

Тоа е моето мислење, на кое имам право како граѓанин на оваа држава и како човек. И никој нема право да ми го ограничи. Ни во услови на војна (ако не знаел младиот автор кој очигледно нема појма што е право).

209 total views, no views today

НА ИДНИТЕ ИЗБОРИ ЈАС ЌЕ ГЛАСАМ ПРОТИВ ДПМНЕ И ПРОТИВ БИЛО КОЈ НИВНИ КОАЛИЦИОНЕН ПАРТНЕР

Според гласилото на ДПМНЕ Република: “СДСМ ги изгуби членовите, симпатизерите и гласните поддржувачи за четири дена. По непромислените потези на лидерот на партијата, со очајниот избор за пораз со Ферид Мухиќ и Лилјана Поповска на пратеничките листи, вечерва Заев потпиша заеднички настап на изборите и со партијата на Драгиша Милетиќ и со партијата на Самка Ибраимовски. Најголем проблем предизвикал Заев кога на потпишувањето на коалицијата го поканил Драгиша Милетиќ, човекот кој за членството на СДСМ е симбол за предавство.“

Да бидеме на чисто. Ова не е релевантна информација, бидејки не се потпира на реални податоци. Уште помалку е анализа која би требало да им помогне на граѓаните во градење на нивниот став за следните избори. Според мене ова е најобичен спин наменет исклучиво за поттикнување на луѓето да не гласаат за опозицијата на наредните избори.

Сигурна сум дека во наредниот месец ќе има многу вакви спинови. И сигурна сум дека многу луѓе ќе бидат турнати на една или на друга страна заради нив. А ете, јас да си кажам што мислам.

На идните избори јас нема да гласам за Заев. Нема да гласам ни за СДСМ, ни за Левица ни за Десница.

Ниту една од овие партии не ги исполнува моите стандарди и немам верба дека било кој од нив во моментов може да направи коренити промени во системот кои би се базирале на концептот за човековите права, владеењето на правото и демократските принципи на 21 век.

На идните избори ќе гласам ПРОТИВ.

ПРОТИВ  актуелната владејачка структура која го уништи и самиот поим на право.

ПРОТИВ актуелната владејачка структура која корупцијата ја направи нормална работа.

ПРОТИВ актуелната владејачка структура која граѓаните на Македонија ги продава како робови на странските инвеститори.

ПРОТИВ актуелната владејачка структура која создаде држава во која луѓето мислат дека си богат ако имаш што да јадеш.

ПРОТИВ актуелната владејачка структура која ги убива граѓаните (намерно или/и од незнаење).

ПРОТИВ актуелната владејачка структура која ја претвори државата во огромно ѓубриште од кое се шири реа.

ПРОТИВ актуелната владејачка структура која го одзеде достоинството на наставниците, лекарите, администрацијата, земјоделците,  професорите, судиите, студентите, пензионерите, бизнисмените, …

ПРОТИВ актуелната владејачка структура која ги стимулира незнаењето и непрофесионалноста на секое поле и во секоја област.

ПРОТИВ актуелната владејачка структура која не одговара за ниту една направена грешка.

ПРОТИВ актуелната владејачка структура која црното го прогласи за бело.

ЌЕ ГЛАСАМ БРЕ ПРОТИВ. ЌЕ ГЛАСАМ НА НАЧИН СО КОЈ МИСЛАМ МИСЛАМ ДЕКА МОЖЕ ДА БИДЕ СИМНАТА  ОД ВЛАСТ АКТУЕЛНАТА ВЛАДЕЈАЧКА СТРУКТУРА.

НЕМА ДА ГЛАСАМ ЗА. Не можам да гласам за листи на кои се наоѓаат МУХИЌ, И МИЛЕТИЌ, И СЛИЧНА БАГРА. И мислам дека спремноста на СДСМ да стави вакви креатури на изборните листи и начинот на кој беа ставени ја приближува оваа партија кон ДПМНЕ.

НЕМА ДА ГЛАСАМ ЗА СДСМ ЗАТОА ШТО МУ ВЕРУВАМ НА ЗАЕВ ИЛИ ЗАТОА ШТО СЕ НАДЕВАМ ДЕКА СДСМ ЌЕ НАПРАВ КОРЕНИТЕ ПРОМЕНИ. НИТУ МУ ВЕРУВАМ НИТУ СЕ НАДЕВАМ.

СО ТОА ШТО ЌЕ ГО ЗАОКРУЖАМ БРОЈОТ ПОД КОЈ СЕ НАОЃААТ МОЖНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА СДСМ НЕМА ДА ГЛАСАМ ЗА СДСМ ТУКУ ЌЕ ГЛАСАМ ПРОТИВ ДПМНЕ.

ЗАТОА ШТО ЗНАМ ШТО ПРАВИ ДПМНЕ. ЗНАМ КОЛКАВО Е ЗЛОТО КОЕ НЕ СНАШЛО И ЗНАМ ДЕКА ТОА ШТО ГО ПРАВАТ ГИ ВОДИ ГРАЃАНИТЕ ВО ПРОПАСТ.

ЌЕ ГЛАСАМ ПРОТИВ ЗАТОА ШТО МИСЛАМ ДЕКА МОЖЕ ПОДОБРО, А ТОА ПОДОБРО НИКАКО НЕ МОЖЕ ДА ГО ДОНЕСЕ ДПМНЕ.

 

118 total views, no views today