ВМРО-ДПМНЕ ИЗМАМНИЧКА

На ВМРО-ДПМНЕ веќе не му е важно прочистувањето на избирачкиот список.

Тие си направија стратегија како да обезбедат добивање на изборите (се нешто се мислам дека ова е идеја на Хан). Со нашите пари и од позиција на власт ќе корумпираат огромен број луѓе (било со давање или со заплашување за одземање). Во услови на потполна партизација на судството, ова е отворена корупција направена со амин на Комисијата за спречување на корупција.

На 21.01.2016 година (четврток) Владата (онаа преодната формирана со цел обезбедување фер и демократски избори) донела заклучок да побара мислење од Комисијата за спречување на корупција. Барањето го испратила до комисијата на 22.01.2016  (петок). Комисијата (како и секогаш до сега) итно се состанала и на 25.01.2016 (понеделник) веќе испратила одговор. Одговорот е испратенн (уште истиот ден) до сите министерства со цел постапување по истиот.

Според одговорот на комисијата во периодот од формирање на предоната влада (онаа преодната формирана со цел обезбедување фер и демократски избори) до донесувањето одлука за распишување на изборите:

 • Може да се вработува во јавната и државната администрација
 • Може да започнат нови повеќегодишни јавни набавки кои се внесени во годишниот план за набавки
 • Може да се менуваат и именуваат директори во сите државни институции
 •  Може да се менуваат и именуваат членови на управни и надзорни одбори
 • Може да се менува надоместокот за членови на органи на управување, фондови, агенции, дирекции, јавни претпријатија, јавни установи, регулаторни тела, трговски друштва и сите други институции во надлежност на државата
 • Можат да се даваат на користење недвижни и движни ствари
 • Може да се донесуваат решенија од работни спорови, управни постапки и инспекциски надзор
 • Може да се спроведуваат постапки за давање концесии и приватно-јавно партнерство
 • Може да се склучуваат концесии за дивеч, риби, пасишта и слично
 • Може да се донесуваат одлуки за геолошки, минеролошки и други истражувања
 • Може да се одлучува за пренос на удели на нови инвеститори за минерални суровини
 • Може да се укине концесија или еднострано да се раскине договор за концесија за експлоатација на минерални суровини
 • Може да се донесе одлука за избор за доделување концесија
 • Може да се носат одлуки за распоредување финансиски средства (врз основа на претходо донесени програми)
 • Може да се даваат или продолжуваат позајмици
 • Може да се доделуваат лиценци за вршење здравствена дејност
 • Може да започнат постапки за поднесување урбанистичка планска документација
 • Може да се продаваат општетсвени станови
 • Можат да се носта и одобруваат годишни планови и програми
 • Можат да се прифаќаат или одбиваат понуди за продажба на недвижен имот
 • Може да се донесе одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса
 • Може да се даде на трајно користење државно земјиште
 • Може да се дава под закуп земјоделско земјиште
 • Може да се врши пренамена на земјоделско во градежно земјиште
 • Може да се отстапуваат одземени предмети
 • Може да одлучуваат колку студенти ќе се запишат на сите нивоа на образование
 • Може да се потпишуваат договори за основање нови трговски друштва
 • Може да се извршат нови задолжувања
 • Може да се издаваат лиценци и дозволи
 • Може да се ангажираат лица со склучување авторки договори во сите државни органи
 • Може да се издаваат државјанства
 • Може да се именуваат почесни конзули
 • Може да се доставуваат предлози до Хорхе за именување и отповикување на амбасадори

Ако не ве мрзи прерачунајте колку гласачи се содржани во горните ставки.

Според групата независни експерти ангажирани од страна на ЕУ  треба да се направи посебен извештај за корупцијата зато што

корупцијата е најсериозниот проблем со кој се соочува земјата.

Прва приоритетна препорака на ОБСЕ

Органите на власт треба да изразат поголема политичка волја да осигурат доволно одвојување на државата од активностите на политичките партии и да преземат енергични чекори во борбата против каква било форма на притисок врз избирачите.

Leave a comment

Your email address will not be published.