НИТУ ЕДНА ОДЛУКА БЕЗ НАС

Според членот 1 од Уставот на Република Македонија: Република Македонија е суверена, самостојна, демократска и социјална држава. Суверенитетот на Република Македонија е неделив, неотуѓив и непренослив. Според членот 2 од Уставот: Во Република Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат преку демократски избрани претставници, по […]