КРИВИЧНА ПРИЈАВА ВО ОДБРАНА НА УСТАВНО ЗАГАРАНТИРАНОТО ПРАВО НА ИЗБОР

Во прилог ја давам кривичната пријава која ќе ја поднесам заради тоа што сум противуставно и противзаконски избришана од Избирачкиот список на Република Македонија од страна на членовите на Државната изборна комисија:

Бр. ______________

 

До: Основното јавно обвинителсто

Скопје – Република Македонија

 

Подносител:  ———————–,

Скопје, ул. ———————-

ЕМБГ ——————–

 

Тужени: г. Александар ЧИЧАКОВСКИ, претседател,  Реџеп Прекопуца – потпредседател, Атанас Урумов, Бедредин Ибраими, Виолета Дума, Игор Милев, Сашо Срцев, Силвана Бонева, Д-р. Субхи Јакупи, членови на

Државната изборна комисија на Република Македонија

 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА

 против г. Александар ЧИЧАКОВСКИ, претседател,  Реџеп Прекопуца – потпредседател, Атанас Урумов, Бедредин Ибраими, Виолета Дума, Игор Милев, Сашо Срцев, Силвана Бонева, Д-р. Субхи Јакупи, членови на

Државната изборна комисија на Република Македонија

 Државната изборна комисија, под претседателство на г. Александар Чичаковски и членовите Реџеп Прекопуца – потпредседател, Атанас Урумов, Бедредин Ибраими, Виолета Дума, Игор Милев, Сашо Срцев, Силвана Бонева, Д-р. Субхи Јакупи (натаму: Чичаковски и другите) противправно го избришале Подносителот на оваа Пријава од Избирачкиот список на Република Македонија во периодот 20 – 31 август 2016 година и со тоа го сториле кривичното дело „Повреда на избирачкото право“ предвидено со членот 159 став 1 од Кривичниот законик[1].

Од таа причина, Подносителот, благовремено поднесувајќи ја оваа Кривична пријава, бара Јавното обивинителство да ја испита оваа кривична пријава, да ја констатира фактичката состојба и да поведе кривична постапка против Чичаковски и другите.

 

О б р а з л о ж е н и е

Чичаковски и другите го злоискористиле постапувањето по членот 196-б од Изборниот законик да го избришат Подносиелот на Пријавава наводно заради жителство во ист стан со лице со различно презиме, а родено во период помалку од една година.[2] Иако ова не е законски утврден услов, ниту пак се работи за противправност од каков и да е вид, врз основа на ова и само на ова тие претходно го ставиле Пријавителот на тнр. Список на спорни гласачи.

Доказ бр. 1: Список спорни гласачи од 01.08.2016 година

Меѓутоа, Чичаковски и другите, притоа, очигледно свесно се оградиле од вкупниот текст на одредбата од ставот 1 на членот 196-б од Изборниот законик. Имено, оваа одредба прецизно утврдува кумулативно користење на сестрана, цитирано: „…методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверки…“. Со тоа, од една страна, клучно е да се дојде до „…несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список…“, или со други зборови за еден конретен граѓанин да има различни податоци (на пример во две евиденции различни адреси на живеење, или различен единствен матичен број на граѓанинот и тн.). Значи, не се работи за тоа да се утврди несовпаѓање на податоците на еден граѓанин со податоците на друг граѓанин, што е само по себе и апсурд и смешно.

Од друга страна, до ваков апсурд и не би се дошло доколку Чичаковски и другите ја извршеле совесно својата работна задача. Нагласката е на вкрстени проверки на различни бази!!! Меѓутоа, тоа во овој случај не е направено, иако Чичаковски и другите располагаат со бази податоци во врска со вработувањето, пензиското, социјалното и здравственото осигурување и тн. Подносителот, уште пред да започнат теренските проверки, со изјава дадена за средствата за јавно информирање ги предупреди Чичаковски и другите на нивните законски обврски.

Доказ бр. 2: Анализа направена за Сервисот за проверка на факти од медиумите “За правото се работи: Eдно ливче – тежок криминал“ од 24.032016, Изјава од блог пренесена во медиумите Либертас, Репортер, Слободна  “Како државата со која раководи (ВМРО)ДПМНЕ ми го одзеде избирачкото право и зошто треба да биде казнета“ од 19.08.2016, Изјава дадена за дневниот весник Нова Македонија од 20.08.2016

Меѓутоа, Чичаковски и другите, не само што не спровеле вкрстени проверки на различни бази, туку се апстрахирале  од законските услови за бришење лице од Избирачкиот список, а тоа се: смрт, одземање деловна способност и отпуст од државјанство. Со оглед на тоа што не се работи за законски услови што не ги знаеле, извесно е дека бришењето на Подносителот на пријавава од Избирачкиот список е не само свесно, туку и како што изискува одредбата опд ставот 1 на членот 196-б на Изборниот законик, е евидентно со намера направено. Најдобар доказ за познавањето на законските услови по кои едно лице може да се избрише од Изборниот законик е тоа што само тие три услови фигурираат на табеларниот приказ на редовните месечни извештаи токму на ДИК.

Доказ бр. 3: Збирен месечен извештај бр. 17-2102/1 од 10.08.2016 г.

Со сторувањето на кривичното дело за кое се товарат, Чичаковски и другите со бришењето на Подносителот на Пријавава го повредиле и вкупниот правен систем на Република Македонија, односно се повикале на употреба на различни презимиња, а со што го погазиле Законот за семејство на Република Македонија (член 31), а со кој децидно се утврдува можноста брачните другари да го задржат секој своето презиме. Произлегува дека доколку во Република Македонија две особи се решиле да ја применат оваа законска можност – ќе бидат казнети со бришење од Избирачкиот список, а Чичаковски и другите токму тоа го сториле.

Доказ бр. 4: Извод од електронската проверка на Избрирачкиот список од 01.09.2016 година

Од горенаведените причини, Подносителот бара Јавното обивинителство да ја испита оваа кривична пријава, да ја констатира фактичката состојба и да поведе кривична постапка против Чичаковски и другите.

 

———– 2016 година

 

Подносител на Пријавата:

 

 

_________________________

[1] КЗ, Повреда на избирачкото право, Член 159: (1) Член на изборен орган или друго службено лице кое во вршењето на службата во врска со изборите или гласањето, со намера да му оневозможи на друг вршење на избирачко право, противзаконито не ќе го запише во избирачки список или во листа на кандидати или ќе го избрише од избирачки список или од листа на кандидати или на друг начин ќе го лиши избирачот од правото да избира, да биде избран или да гласа, ќе се казни со затвор најмалку три години.

 

[2] Да се најдат избирачи по станови (т.е. адреси со број на стан кои не се празни) каде има друг гласач со различно презиме на истата адреса чија возраст е различна за 2 дена до 10 месеци.

Leave a comment

Your email address will not be published.