МОЖНО ЛИ Е ТОЛКУ ДА НЕ СЕ РАЗБИРА ПРАВОТО?

Од ДИК ми порачаа:

“Бришењето на гласачите е согласно последните измени што ги направи Собранието по договорот на четирите партии, одговараат од ДИК по кривичната пријава што им ја поднесе професорката Мирјана Најчевска. Оттаму велат дека секој има право на кривична пријава, но на Најчевска и порачуваат да ги тужи и пратениците бидејќи тие гласале за законот.“

Не драги мои. Не треба да ги тужам пратениците бидејки тие не донесле законски одредби со кои ми се ограничува правото на глас.

Со првите промени (Службен весник на Република Македонија бр. 196/2015) тие усвоиле промена на членот 42 со која се утврдува дека:

„(1) Државната изборна комисија врши запишување, дополнување и бришење во Избирачкиот список по службена должност ВРЗ ОСНОВА НА ПОДАТОЦИ ОД МАТИЧНИТЕ КНИГИ, ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ЖИВЕАЛИШТЕ И ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ДРУГИ СЛУЖБЕНИ ЕВИДЕНЦИИ И СО НЕПОСРЕДНО ПРОВЕРУВАЊЕ.

(2) Државната изборна комисија врши запишување, дополнување и бришење во Избирачкиот список И ПО БАРАЊЕ НА ГРАЃАНИ, А ВРЗ ОСНОВА НА УСВОЕНИОТ ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ЦЕЛОСЕН ПРИСТАП, ВРШЕЊЕ ПРОМЕНИ И БРИШЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК.

(3) Државната изборна комисија врши БРИШЕЊЕ ВО ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК НА ПОЧИНАТО ЛИЦЕ ИЛИ ЛИЦЕ КОЕ ПО БИЛО КОЈ ОСНОВ ГО ЗАГУБИЛО ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО ПО БАРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА СО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПОЧИНАТОТО ЛИЦЕ ИЛИ КОЕ ПО БИЛО КОЈ ОСНОВ ГО ЗАГУБИЛО ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО, ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕТХОДНА ПРОВЕРКА ВО ПОДАТОЦИТЕ ОД МАТИЧНИТЕ КНИГИ, ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ЖИВЕАЛИШТЕ И ЗА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ДРУГИ СЛУЖБЕНИ ЕВИДЕНЦИИ И СО НЕПОСРЕДНО ПРОВЕРУВАЊЕ, СОГЛАСНО СО УСВОЕНИОТ ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ЦЕЛОСЕН ПРИСТАП, ВРШЕЊЕ ПРОМЕНИ И БРИШЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК.

Што значи ова во превод на македонски јазик:

  1. ДИК не смеела да ме избриши доколку сум во матичните книги, евиденцијата за живеалишта и за државјанство на РМ и други службени евиденции (пензиско, здравствено, вработување, УЈП и сл.). Јас се наоѓам во овие книги што значи дека ДИК постапила спротивно на член 42 став 1 од Изборниот законик, односно сториле кривично дело.
  2. До ДИК не е доставено барање од граѓанин со кое се бара бришење на моето име од избирачкиот список заради тоа што не постојам и не живеам на таа адреса. Тоа значи дека ДИК го прекршила член 42 став 2 од Изборниот законик, односно сториле кривично дело.
  3. За мене нема податоци дека сум почината или дека сум го загубила бирачкото право. Тоа значи дека ДИК го прекршиле член 42 став 3 од Изборниот законик, односно сториле кривично дело.

ОВА ЗНАЧИ ДЕКА ЈАС ПО НИКОЈ ОСНОВ НЕ ТРЕБАЛО ДА СЕ ПОЈАВАМ НА БИЛО КАКОВ СПИСОК НА ЛУЃЕ ЗА КОИ ПОСТОИ СОМНЕНИЕ, ИЛИ, ДИК НАМЕРНО МЕ СТАВИЛО НА ТАКОВ СПИСОК, ШТО ПРЕТСТАВУВА ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНАТА ДОЛЖНОСТ СО НАМЕРА НЕКОМУ ДА МУ СЕ НАНЕСЕ ШТЕТА, Т.Е. ДА МУ СЕ ОГРАНИЧИ ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО.

Со наредните промени (Службен весник на Република Македонија бр. 136/2016) пратениците усвоиле нов член, член 196-б, со кој:

(1) Заради организација на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година, Државната изборна комисија во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, граѓаните за кои при административните и теренските проверки спроведени согласно со Правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список ЗАСНОВАНА НА ПРОВЕРКИ И СТАТИСТИЧКИ АНАЛИЗИ, ВКРСТЕНИ ПРОВЕРКИ НА РАЗЛИЧНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ И ЕВИДЕНЦИИ, НЕОГРАНИЧЕНИ ТЕРЕНСКИ ПРОВЕРКИ И ДРУГИ СООДВЕТНИ ПРИЗНАТИ МЕТОДИ НА ПРОВЕРКИ, УТВРДИЛА СПОРНИ ЗАПИСИ, ОДНОСНО НЕСОВПАЃАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, во бројка од 39.502 лица, ќе ги стави на јавен увид на веб страницата на Државната изборна комисија, ќе спроведе медиумска кампања и ќе објави јавен повик за пријавување.

ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, И ПОКРАЈ ТОА ШТО БЕШЕ ЈАВНО ПРЕДУПРЕДЕНА ДЕКА ИМА НАПРАВЕНО ГРЕШКА И ДЕКА ГО ПРЕКРШИЛА ЧЛЕН 42 ОД ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК, НЕ САМО ШТО НЕ ЈА ПОПРАВА ГРЕШКАТА ТУКУ СО НАМЕРА ГО БРИШИ МОЕТО ИМЕ ОД ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК, БЕЗ ДА НАПРАВИ ПРОВЕРКИ И СТАТИСТИЧКИ АНАЛИЗИ, ВКРСТЕНИ ПРОВЕРКИ НА РАЗЛИЧНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ И ЕВИДЕНЦИИ, НЕОГРАНИЧЕНИ ТЕРЕНСКИ ПРОВЕРКИ И ДРУГИ СООДВЕТНИ ПРИЗНАТИ МЕТОДИ НА ПРОВЕРКИ. ВАКВО НАМЕРНО БРИШЕЊЕ ОД ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК Е КРИВИЧНО ДЕЛО СОГЛАСНО ЧЛЕН 159 ОД КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК.

ЗАКЛУЧОК:

Нема потреба да ги тужам пратениците од Собранието на Република Македонија кои донесле соодветна законска регулатива, туку членовите на ДИК кои ја злоупотребиле должноста која им е дадена и намерно ми го ограничиле правото на избор.

И уште еднаш ќе прашам: можно ли е, толку да не се разбира правото?

Најверојатно е можно доколку е некој многу глуп, или е криминалец (на кој главен непријател му е токму правото), или е глуп криминалец, или криминален глупак, или, едноставно, некој кој е само криминално глуп.

Leave a comment

Your email address will not be published.