ЦРТИЧКИ ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА – (2) ЗОШТО УМИРААТ БЕБИЊАТА

Од 1994 година до 2002 година постојано се намалува смртноста на доенчињата во Република Македонија. Смртност на доенчиња

Од 2002 година до 2016 оваа бројка постојано варира (се намалува и се зголемува).

Отсуството на континуиран тренд на намалување на смртноста на доенчињата е многу комплексен проблем и никако не може да се сведе на имањето или не на инкубатори во болниците.

Бебињата умираат заради тоа што:

 1. Нивните мајки не се добро заштитени за време на бременоста (храна, живеалиште, витамини, прегледи, соодветна нега, загадена вода за пиење, загаден воздух за дишење, преработеност, несоодветни лекарства) и бебињата се раѓаат со помала тежина, со здравствени проблеми, со послаба отпорност.
 2. Се раѓаат во нехигиенски услови кои носат рани заболувања (жолтица, воспаление на белите дробови, инфекции).
 3. Мајките не добиваат соодветна поддршка и знаење како да се грижат за бебињата.
 4. Лоша лекарска поддршка за врме на породувањето и непосредно после породувањето.
 5. Несоодветна исхрана на мајката и на детето по излегување од болница, несоодветни престојувалишта и сеопша нега.

Значи, инкубатори се потребни, меѓутоа многу попотребно е подигање на стандардот, чиста животна средина и комплексна поддршка на мајките (пред и после породувањето).

Правото на живот е основно човеково право кое се остварува со максимилизирање на шансите за преживување на секое дете и со максимилизирање на позитивните услови за развој пред раѓањето и во првата година од животот.

НЕЗНАЕЊЕ СПАКУВАНО ВО НАУЧНА ОБЛАНДА

Деновиве прочитав неколку студии од млади истражувачи, аналитичари, експерти, или како и да се нарекуваат, во кои, меѓу другото, се спомнуваат и односите во поранешниот политички систем во Македонија и СФР Југославија.

И да ви кажам право малку ми здосади да слушам што се сум немала, што се сум била присилена да правам, што се ми било ограничено во текот на мојата младост и во дел од мојот позрел живот.

Толкаво арогантно непознавање на еден систем, толкаво безобзирно извлекување на работите надвор од контекст и толкава бескрупулозна едностраност во толкувањето на односите, одамна не сум видела.

Не сум сигурна дали станува збор за незнаење, или за недостаток од валидни информации, или за неспособност да се вкрстат сознанијата, или едноставно за перење на мозок, ама да ви кажам право преку глава ми е од лажното прикажување на моето минато.

И не е работата само во тоа што станува збор за еден куп полувистини, невистини или извртени вистини кои мене лично ме револтираат.

Станува збор за тоа дека на тој начин не можат да се оддвојат добрите од лошите работи на еден систем. Па да се гради врз позитивните искуства, а да не се повторуваат грешките. Станува збор за лажно прикажување на корените на одредени проблеми со кои денес се судираме. Станува збор за негирање на една прекрасна идеја која во многу сфери била практично имплементирана и овозможила добар живот на голем број луѓе.

Не, бре, не е точно дека сум била присилена да бидам член на СКМ. не е точно дека тие кои не биле членови не можеле да напредуваат во кариерата. Не е точно дека сум била присилена да членувам во младинската организација. не е точно дека религијата се практикувала тајно и дека луѓето биле казнувани за тоа. Не е точно дека немало партиципативна демократија и дека не се слушал гласот на граѓаните. Не е точно дека се судело по директива на партијата. Не е точно дека немало услови за побуна, …

Деформациите и недоследностите на еден систем не го дефинираат тој систем.

Ве молам, дајте бре учете од тоа што било добро, наместо да ставате печат на забрането. И учете од тоа што било лошо, наместо да го заборавате и одново и одново да го повторувате.

ЦРТИЧКИ ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА – (1) КАЗНА ЗАТВОР

Казната затвор не е одмазда. Кога ќе ставиме некого во затвор со тоа не може да ја излечиме болката, не може да го вратиме изгубеното, не може да создадеме ситуација во која сторителот на кривичното дело ќе го доживее на свој грб стореното.

Тој кој добил казна затвор заради прекршување на законот е казнет со тоа што му е ограничена слободата на движење, ограничена му е приватноста, ограничено му е правото на избор, на учество во управувањето, на информирање, на искажување на мислењето и ширење информации, на работа, слободата на здружување, …

Значи, како прво, со самото тоа што некој е ставен во затвор тоа подразбира ограничување на многу права. Во тоа се состои казната.

Како второ, лишувањето од слобода има заштитна функција за другите луѓе.

Трето – затворот е место каде што треба да дојде до поправање на тој што згрешил, промена на неговиот вредносен ситем, подигање на свеста за тоа што е добро, а што лошо и ресоцијализација, која ќе овозможи повторно да се врати во заедницата без да биде опасен за другите луѓе.

Казната затвор не значи: мачење, понижување, изгладнување, малтретирање, изживување, разболување, непружање помош, обесчовечување, … Во ниту еден закон не постои казна: разболување на луѓето лишени од слобода со нехигиена. Не постои казна: непружање лекарска помош. Не постои казна: исмевање. Не постои казна: тепање…

Во моментот кога казната затвор ќе се претвори во мачење, понижување, изгладнување, малтретирање, изживување, обесчовечување, … во тој момент држават станува колективен криминалец. Полош од било кој криминалец кој е лишен од слобода.

Затворот мора да биде место кое ќе понуди човечки услови за живеење, кое ќе помогне во превоспитување на прекршителите на законот и кое ќе обезбеди кога човекот кој ќе ја одлежи казната затвор да не претставува закана за заедницата во која ќе се врати, туку да стане нејзин член.

Ве молам престанете да гледате на затворот како на машинерија за одмазда. Затворот е машинерија за поправање. Во спротивно, се само отворени рани кои шират зараза.

 

 

ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА АМНЕСТИЈА

Во прилог ги давам моите забелешки на предлогот на закон за амнетсија (кои ги имам доставено и до Советот за реформа на правосудниот систем во кој членувам).

ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА АМНЕСТИЈА

 1. Недостаток на образложение – зошто амнестија

Мора да има многу јасно образложени причини заради кои се носи еден ваков закон заради тоа што тој самиот по себе значи упад во правниот систем, рушење на правната сигурност, создавање услови за конфликти, виктимизација на жртвите на сторени кривични дела, …

Колективното амнестирање мора да има причина и да нуди поголема правда отколку претпоставеното ниво постигнато со изрекувањето на казните затвор.

На пример, доколку причина за донесување на овој закон е пренатрупаноста на затворите и лошите услови во нив, можеби треба да се земе предвид дека не сите затвори во Македонија се пренатрупани и не се еднакво лоши условите за престој (на пример, затворите во Прилеп, Штип, Куманово).

Или, доколку причина за ова е сомнението во правораздавањето и потребата да се добие правда, тогаш не само што не смее да има исклучоци, туку напротив мора да се претпостави дека колку е поголема казната толку поголема може да е неправдата, односно, со ваквиот и вака конципиран закон за амнестија ќе се направи нов вид дискриминација во однос на оние луѓе кои можеби доживеале и најголема неправда.

 1. Недостаток на индивидуализација – секој случај е посебен

Казнувањето е индивидуално. Тоа значи дека при изрекување на казната се применуваат олеснителни и отежителни околности кои влијаат на висината на казната затвор.

Многу проблематично е на ист начин да бидат третирани сите луѓе кои се наоѓаат во затвор, а тие се разликуваат и согласно на тоа се разликуваат и последиците кои би ги очекувале од нивното амнестирање:

 • Има разлика меѓу луѓе кои прв пат го прекршиле законот и повратници (луѓе кои одново и одново сторуваат кривични дела)
 • Има луѓе кои направиле одредено дело од одреден вид побуди и во одреден вид околности (кои веќе не може да се повторат) и луѓе кои ги прават делата од лукративни побуди кои можат да создадат истоветни услови за прекршување на законот
 • Има разлика кога делото е сторено против лице или група на лица или имот, непосредно или посредно, поради неговото или нивното национално и социјално потекло, политичкото и верското убедување, имотната и општествената положба, полот, расата или бојата на кожата
 • Сторителите на кривични дела против роднини (а посебно кога станува збор за семејно насилство) значи враќање на насилникот во истата средина
 • Има разлика меѓу еднократно и продолжено кривично дело (каде што и умислата и намерата и можноста да биде повторено се многу поголеми)

Еден од податоците кои произлегуваат од направените анализи (на пример: Анализа на македонската казнена политика и препораки за нејзиниот иден развој -Лидија Брашер Тајд (Lydia Brashear Tiede), (2012) е дека судиите по правило изрекуваат казни под законски определениот минимум за дела поврзани со злоупотреба на службената должност. Тоа значи дека овие луѓе и така се веќе привилегирани и со актот на амннестија ќе бидат и додатно наградени (заради тоа што се со затворски казни под 6 месеци).

Слична е состојбата и со казните кои се изрекуваат за дела “ загрозување на безбедноста на сообраќајот“.

Ова значи дека без да се води никаква сметка за индивидуалните услови за изрекувањето на казната затвор и индивидуалните последици од намалувањето на оваа казна се пристапува кон акт на колективно помилување кое ретко значи повеќе правда.

 • Има луѓе кои се наоѓаат во затвор, а воопшто не би требало да бидат таму, или, на кои и покрај тоа што казната затвор е поголема од 6 месеци не е доволно да им бидат скратени само 30% од казната, и, има луѓе кои ќе бидат ослободени од казна, а кои првично требало да бидат многу построго осудени.
 • Има луѓе кои ќе бидат вратени во средина во која можат повторно да атакуваат врз жртвата на која веќе претходно атакувале, и луѓе, кои не може да го повторат прекршувањето заради тоа што се потполно сменети условите кои ги поттикнале на вакво прекршување.
 • Има луѓе кои смислувале и извеле кривично дело, и, луѓе кои делувале во миг заради одбрана, заштита или нешто слично. Во женското одделение на пример има жени кои ги убиле мажите после низа години малтретирање и семејно насилство.
 1. Прашање: зошто баш овие дела се прогласени за исклучоци?

Генералното оневозможување да се даде амнестија на луеѓе осудени:

 • на казна доживотен затвор;
 • за кривично дело Убиство од член 123 од Кривичниот законик;
 • кривични дела против избори и гласање (член 158-165-в) од Кривичниот законик;
 • за кривични дела против половата слобода и половиот морал и тоа: (член 186, член 187, член 188, член 189, член 191, член 191-а, член 193, член 193-а, член 193-б и член 194)од Кривичниот законик;
 • за кривични дела против државата (член 305-327) од Кривичниот законик;
 • за кривични дела злосторничко здружување (член 394-394-г), од Кривичниот законик;
 • за кривичните дела против човечноста и меѓународното право (член 403-418-а и од 418-в до 422) од Кривичниот законик.

 

е проблематично. Доколку амнестијата се предлага заради тоа што постои генерална недоверба во начинот на кој суделе судиите во претходниот систем, тогаш, во овие дела е концентрирана неправдата. На пример, токму делата против државата, злосторничко здружување, против изборите и гласањето, се користат од режимите за затворање од политички причини. Тоа значи дека токму на овие затвореници треба да им се посвети посебно внимание.

 1. Зошто само казнено поправни институции – казнено – поправните институции не се единствените во кои се издржува казна која го лишува човекот од слобода

Во Законот за Амнестија не се спомнуваат децата во Воспитно-поправите домови ниту пак луѓето кои се лишени од слобода и сместени во психијатриските болници.

 1. Дали последиците може да се сведат само на ресоцијализација  

– Предвидувањето дека “донесувањето на законот има за цел да се овозможи процесот на ресоцијализација и социјална реадаптација на осудените лица“ е спротивно на пронципите на казнената политика. Имено, луѓето се ставаат во затвор, меѓу другото заради тоа да се ресоцијализираат. Во затворите постојат специјални служби наменети за ова кои би требало да им помогнат на луѓето кои сториле социјално неприфатлив чин, повторно да станат дел од заедницата.

За разлика од ова, законот не предвидува никаков облик на поддршка на овие луѓе, на жртвите, и, на семејствата која би гарантирала ресоцијализација.

Последиците од донесувањето на ваков закон се многу сериозни, комплесни и повеќе-слојни. Отсуството на свест за овие последици значи дека државата нема да преземе мерки за нивно адресирање и избегнување на негативните, а поддршка на позитивните последици.

На пример, дали е предвидено вработување на луѓето кои се без работа, промена на условите кои довеле до кривичното дело, различни облици на психолошка поддршка, помирување, реконсилијација и сл.?

Јас решението не го гледам во ваков закон за амнестија.

Решението за пренатрупаноста во затворите го гледам во:

– прераспоредување на затворениците во други затвори низ Македонија.

– индивидуално преиспитување на сите случаи и ослободување на сите оние кои го прекршиле законот за прв пат, за дела со помали последици, и, кои нема да се вратат во средина во која ќе имаат можност да го повторат делото врз истата жртва)

– итни промени во Кривичниот законик кои ќе ја промовираат пробацијата наместо лишувањето од слобода

Решението за подобрувањето на условите во затворите го гледам во:

– Поставување раководен кадар од граѓанскиот сектор со стручни знаења и искуство во мониторинг на затворените институции, наместо партиски извршители

– Воспоставување специјализирана надворешна контрола со големи ингеренции (затворски омбудсман)

– Финансиска инекција која во краток рок ќе ги санира дел од најголемите проблеми

Решението за грешките во правораздавањето го гледам во:

– Повторување на постапките секаде каде што постои сомневање за големи прекршувања на процедурите

– Идентификување на можните политички затвореници и  повторување на постапките со нивно право да се бранат од слобода

 

И во секој момент ќе застанам зад предлозите:

Лица кои наполниле 72 години живот веднаш да се отпуштат од извршување на казната затвор,
Поминатата казна во Шутка да се пресметува за 1 ден / 2 дена.

Препораките на Прибе

Новиот извештај на Прибе ги потврдува и сумира анализите, заклучоците и препораките кои од 2009 година па наваму ги даваат поголем број експерти, претставници на академската фела и невладини организации од Македонија.
Фактот дека основната препорака која што произлегува од извештајот е потребата од длабока, системска и суштинска реформа, сам по себе зборува за големината на претходно направените грешки.
 
Кога зборуваме за ситуацијата во Македонија и што е она што во наследство ни го остави претходната власт, свртувам внимание дека, не станува збор за тоа дали се спроведувале или не проекти, дали доаѓале или не надворешни инвеститори, дали се изградиле три или пет километри пат, дали се намалувал или зголемувал бројот на невработени/вработени, дали се зголемувале или намалувале пензиите, дали се даваат или не субвенции …
Станува збор за тоа дека се подриени темелите на државата, разнишани се столбовите на кои се држи и атакувани се основните вредности кои се дел од Уставот на државата.
 
Станува збор за:
– отсуство на одговорност на високите функционери во власта за работењето со заедничкиот имот на граѓаните,
– потполна партизација на сите институции (кои се испостави на партија, а не услужни институции за граѓаните),
– потполна правна несигурност (законите се менуваат по потреба и важат само тогаш кога се во корист на партијата која е на власт)
– назначување на државните службеници без потребни квалификации, а врз основа на партиско членување
– потполна неказнивост за високите функционери во власта и нивните соработници
– отсуство на вистинска контрола над тие кои се на власт
– потполна медиумска неслобода (не во плукање и лажење каде што постои потполна слобода, туку во информирање и анализирање).
 
Во вакви услови  проектите кои се спроведуваат не се оние кои им се потребни на граѓаните или се спроведуваат на погрешен начин, надворешните инвеститори и одмагаат наместо да и помагаат на економијата, трите или пет километри пат се изградени на погрешно место или на погрешен начин или за нив е платено како за изградба на 100 километри пат , податоците за бројот на невработени/вработени не ја даваат вистинската слика за економската состојба на населението, пензиите не ги следат законските гаранции кои ги дала државата, субвенциите се даваат на погрешен начин и на погрешни луѓе …
Како што веќе кажав: ова ни го оставија кецарошите на ДПМНЕ. Сега треба да најдеме начин како да го исправиме, а да не испогине народ во меѓувреме. Не е лесно и треба време и знаење и посветеност.
Специјално предупредување за: Infomax, Курир, Republika, и остатокот на жолтата штампа во Македонија – фотографијата е ставена како симболичен приказ на текстот. Зградата прикажана на фотографијата не се наоѓа во Македонија, меѓутоа Македонија изгледа точно како што изгледа зградата на фотографијата.
Дали е ова доволно просто за да може да го разберете?