СОУЧЕСНИШТВО

Мое мислење е дека во моментот кога судството, политичарите, медиумите и невладините организации не изрегаираа соодветно на случајот со детето Росана,  тие станаа соучесници на сторителите на тој случај и на сторителите на денешните случаи кои можеа да бидат спречени со соодветно делување.

Сметам дека доколку и денес не изреагираме стануваме соучесници насторителите на идните слични насилства.

Заради тоа ја иницирав оваа претставка и ги повикувам сите што можат да имаат било какво влијание во менувањето на постоечката ситуација да го откријат сопствениот дел од одговорноста за она што ни се случува и ќе ни се случува.

П Р Е Т С Т А В К А

до Анкетната комисија на Собранието на Република Македонија за заштита на човековите права и слободи

Имајќи ги предвид актуелните настани со сексуалното искористување на деца, стравувајки дека е тоа само мал дел од вистинската ситуација и имајки ја предвид продолжителноста на проблемот и тешките последици од неговото нерешавање, подносителот на оваа Претставка предлага Анкетната комисија да ги испита, одржи јавна седница со расправа и заземе став по следниве аспекти:

1. Озаконет криминал. – Проблемот на големиот број случаи на сексуалното искористување на деца е поврзано со несоодветните решенија содржани во Кривичниот закони.

Со промените на Кривичниот закон (КЗ) објавени во службените весници бр. 7/15.01.2008 година и 114/14.09.2009 година беа направени такви промени чии последици дури сега се јасно видливи.

Имено, според дотогашното решение посебно на чл. 188 од КЗ номинално беа заштитени сите деца; насловот гласеше „Полов напад врз дете“ и со него беше казниво секоја обљуба или друго полово дејствие врз дете. Имајќи предвид дека со Законот за ратификација на Конвенцијата за правата на детето (02.12.1993 година) е децидно дефинирано (чл. 1) дека „… дете е човечко суштество кое нема навршено 18 години на животот…“ теориски е неспорно дека заштитата од обљуба и полово дејствија ги опфаќа сите човечки суштества до навршување 18 години. И, соодветно, со промените од 2008 г., во чл. 122 се додава нов став каде е содржана и следнава дефиниција: „Под дете како жртва на кривично дело се подразбира малолетно лице до 18 години“. Оваа промена би била во функција на имплементација на Конвенцијата за правата на детето доколку ја следи соодветно натамошно развивање во тексото на Кривичниот законик.

Меѓутоа, со истите промени се менува и категоријата заштитена од обљуба. Почнувајќи од насловот пред членот 188 кој сега гласи: „Полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години”, променет е и текстот на членот – во став (1) зборот „дете” се заменува со зборовите: „малолетник кој не наполнил 14 години”. Предложената измена се образложува со потребата да се устрожни режимот на заштита на најмладите, па затоа се менува и казнениот дијапазон: наместо „од една до десет години” се зголемува минимумот на „најмалку четири години”.

И тоа би било сосема прифатливо и разбирливо доколку на некој друг начин се опфати категоријата малолетници (читај “деца“) со навршени 14 години. ТОА НЕ Е СЛУЧАЈ. Овие деца никаде не се спомнуваат како посебно заштитена категорија (согласно со Конвенцијата) во однос на сексуалната злоупотреба. Со ваквата промена и теориски и практично станува НЕКАЗНИВА обљубата и половите дејствија спрема малолетник што наполнил 14 години. Или со други зборови е озаконето имање сексуални односи на возрасен граѓанин со малолетник кој има 14 години и, на пример, еден ден. Ова се прави под наводната закрила на изразот „секс со согласност“, односно, се истакнува дека децата дале согласност за секс и со тоа го амнестираат возрасниот, или пак, стануваат еднакво криви за акт на протситуција. Или, уште послободно речено, прашање на време и досетливост е штипските, тетовски или некои други бизнисмени да се обидат да привлечат странски инвеститор за нивни партнер рекламирајќи ја Македонија како единствена земја во Европа каде е дозволен секс со малолетници на возраст од 14 години и еден ден до возраст од 18 години минус еден ден (а можеби домаќините ќе се погрижат и за наводната „согласност“).

Во практика е видливо дека органите на прогонот крајно „доследно“ се ограничуваат на случаите на сексуално искористување на “малолетници со ненаполнети 14 години“, односно, тие ги дестимулираат децата и родителите во пријавување на случаи на сексуално искористување од страна на возрасни, а соодветните правосудни органи се амнестираат од сопствената одговорност во ваков вид случаи.

При сето ова сите тие (намерно или ненамерно) го превидуваат чл. 16 од важечкиот Закон за семејство. Според овој член нe може да склучи брак лице кое не наполнило 18 години од животот. Имено, надлежниот суд може (НО НЕ МОРА), во вонпроцесна постапка, да дозволи склучување на брак на лице кое наполнило 16 години од животот ако утврди дека тоа достигнало телесна и душевна зрелост потребна за вршење на правата и должностите што настануваат во бракот, а по претходно прибавено мислење од здравствена установа и укажана стручна помош во Центарот за социјална работа.

Од ова произлегува дека дете од 16-18 години се штити од склучувањето на брак меѓутоа не и од сексуално искористување. При тоа, категоријата дсеца од 14-16 години воопшто и не може да помисли на брак (бидејќи не достигнала телесна и душевна зрелост за тоа), меѓутоа е доволно телесно и душевно зрела да има сексуални ордноси со возрасни и “своеволно“ да даде согласност за ваков вид односи.

Сметајќи дека легализацијата на секс со помлади и постари малолетници, или малолетници со наполнети 14 години е недопустиво дури и за земји во почетен развој на демократијата, предлагаме Анкетната комисија:

1.1 Да побара писмено појаснување од Министерството за правда;

1.2 Едновремено да побара информација за практиката во земјите-договорни членки на Конвенцијата за правата на детето; и

1.3 Во светло на добиените одговори, но и независно од евентуалното недобивање одговори во разумен, однапред определен рок, НАЈИТНО да побара корекција на актуелната регулатива во Кривичниот законик, а со која ќе се востанови заштита на малолетниците со наполнети 14 години од обљуба и други полови дејствија.

2. Негативна солидарност. – Интригантна коинциденција во целиот настан е тоа што споменатите промени на КЗ се носат непосредно по случајот што си дозволуваме накратко да го насловиме како „случај Росана“.

Имено, за исклучително потресниот случај на Росана Цветковиќ од Штип, медиумите во Македонија исклучително широко известуваа во 2006-тата година, а Хелсиншкиот комитет го набљудуваше, даваше соопштенија и се инволвираше во постапката пред надлежните судски органи од тогаш наваму. Во услови кога дојде до судење во кое не беше заштитен нејзиниот идентитет – Росана се самоубива.

Притоа, основен проблем кој беше посочен во овој случај беше дека во штипските надлежни органи направиле или свесно изградиле замена на теза. Имено, во услови на отсуство на дефиниција на дете во Кривичниот законик во тоа време, законската дефиниција (која што произлегува од Конвенцијата за правата на детето) дека дете е секое човечко битие до 18 години возраст тие ја заменуваат со законската дефиниција за тоа кои деца имаат или можат да понесат кривична одговорност (дадена во Кривичниот законик).

Ова е неприменливо на случајот со Росана која не е сторител на кривично дело, туку е жртва на кривично дело подведување и обљуба од возрасни граѓани. Промените на чл. 122 од КЗ од 2008 г. тоа е јасно и правилно расчистено. Меѓутоа, со промените на чл. 188 практично проблемот не само што не е решен, туку е озаконет. Имено, со овој член е извршена генерална легализација на сексуални односи со малолетници што наполниле 14 години. Со тоа, на посреден начин се заштитени и групата корисници на „услуги“ од „случајот Росана“.

Што значи тоа за конкретниот случај? Постапката, во која е осуден Сашко Митев за кривичното дело „Посредување во вршење на проституција“ според член 191 ст. 4 од КЗ била водена само против подоцна осудениот, а не и против добрите граѓани (како што ги нарекува судијата во својата одлука) – бизнисмени од Штип а кои ги користеле услугите на Росана и една нејзина малку постара врсничка. На таквото решение се спротивставува таткото на Росана и со помош на Хелсиншкиот комитет поднесува кривична пријава против Јован Ѓурков, заменик јавен обвинител во Основно Јавно обвинителство – Штип, Јулијана Манчевска, судија во Основниот суд во Штип, Венцо Николов, судија поротник во Основниот суд во Штип, и Љубица Гоцевска, судија поротник во Основниот суд во Штип. Пријавата од причини на објективност (?) е проследена за изјаснување до Основното јавно обвинителство на Струмица кое, во Одлуката бр. 306/06 од 05.12.2006 г. потпишана од заменик-јавниот обвинител Љубица Георгиева ја одбива кривичната пријава.

Меѓутоа, определени формулации и посебно отсуство на формулации во таа Одлука се најдобар пример за НЕГАТИВНА СОЛИДАРНОСТ или обид на струмичкото обвинителство да ги „заштити“ своите колеги во Штип. Покрај другото, во таа Одлука се зазема став дека е исправна постапката на ОЈО и ОС Штип за непрогонување на корисниците на услугите заради тоа што двете девојчиња биле со наполнети 14 години, па оттука не спаѓаат во категоријата деца(?!!), при што е повторена (и е зацврстена) замената на теза направена од штипските колеги.

Најстрашно е што обвинителката Георгиева многу веројатно осознала дека нејзините колеги го прекршиле законот (дури и така замачкан и несоодветен), а сепак се одлучила да ги „заштити“. Имено, образложувајќи дека обете девојчиња биле со наполнети 14 години во периодот декември 2005 г. – јануари 2006 г. кога судски било констатирано извршеното подведување, во Одлуката прецизно се наведува дека постарото девојче имало 14 години и 10 месеци. Но, кај Росана, иако се наведува точниот датум на раѓање – се вели само дека „имала 14 години“. Но, ТОА ОЧИГЛЕДНО НЕ ТОЧНО! Ако веќе Росана била родена на 26 декември 1991 година, во периодот 01 – 25 декември 2005 година таа се’ уште немала наполнето 14 години. Значи, барем за дел од периодот кога таа била подведувана на секс со штипските бизнисмени – таа била малолетник што нема наполнето 14 години.

Поради ваквата одлука на ОЈО Струмица, Хелсиншкиот комитет и таткото на Росана поведуваат кривична постапка по основа на приватна, значи супсидијарна кривична тужба. Надлежните судови упорно носат негативни одлуки, а Врховниот суд дури се огласил за ненадлежен да даде толкување за категоријата дете што се употребува на различни начини.

Во секој случај, и теориски и практично паралелно со овие постапки – поведена е и реализирана постапката за измена на КЗ според која обљубата на малолетник со наполнети 14 години е озаконета.

Сметаме дека со тоа е дадено зелено светло на сите потенцијални корисници на сексуални услуги на деца и е создадена поволна почва за она што денес излегува на виделина.

Од тие причини предлагаме Анкетната комисија:

2.1 Да иницира пред Собранието на Република Македонија донесување Декларација против негативната солидарност во македонското судство со која најостро ќе се осудат сите случаи кога органите на прогонот во Македонија, значи полицијата – обвинителствата – јавните правобранителства – судовите, не само што не реагираат на констатирани противзаконски и/или противправни акти на свои колеги туку се впуштаат и самите во прекршување на правото со цел тие нивни колеги да не сносат последици за своите прекршувања на правото; и

2.2 Да иницира пред Собранието на Република Македонија формирање посебна комисија за специфично преиспитување на ефикасноста на работата на Републичкиот судски совет од аспект на претставките на граѓаните односно од аспект на случаи каде е индицирана НЕГАТИВНА СОЛИДАРНОСТ и за артикулација на независен механизам во македонското законодавство за надворешна контрола на работата на органите на прогонот.

Подносителот и’ стои на располагање на Анкетната комисија за евентуални појаснувања или документација поврзана со иницираните прашања.

Претставката е подготвена од Одборот за човекови права и правна држава на ЛДП, предводен од Мирјана Најчевска.

ПРИВАТНА ТУЖБА

Во прилог давам урнек на приватна тужба која може да се поднесе за дело навреда.

Сите оние кои би се впуштиле во ова ги предупредувам на членовите на Законот за кривична постапка од глава девет со која се регулираат трошоците на постапката.

УРНЕК НА МОЖНА ТУЖБА ЗА НАВРЕДА

Бр. ______/__

До: ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I

С К О П Ј Е

Тужител: Име ПРЕЗИМЕ

Скопје, ул. _________ бр. __

МБГ: ххххххххххххххх

Против: г. Миленко НЕДЕЛКОВСКИ

Адреса непозната

ПРИВАТНА КРИВИЧНА ТУЖБА

ЗА НАВРЕДА, ЧЛ. 173 ОД КЗ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Тужениот на хх октомври 2010 година, во својот напис „Дорт беш“, го навреди Тужителот по повеќе основи и со тоа го стори кривичното дело (КД) Навреда од чл. 173 на КЗ.

Со таквата навреда, Тужениот го стави Тужителот во крајно незавидна состојба, го повреди неговиот личен интегритет и го изложи на серија непријатности во социјалниот и семејниот живот.

Од тие причини, Тужителот бара Судот да ја утврди фактичката состојба, да ја утврди вината на Тужениот, да го казни согласно Кривичниот закон (КЗ) на Република Македонија, да го санкционира со забрана вршење дејност во должина од 10 година и да го задолжи Тужениот да му ја исплати на Тужителот обештетување во денарска противвредност на 10 (десет) илјади евра.

О б р а з л о ж е н и е

1. Во наведениот напис Тужениот прво крајно пежоративно ги користи термините „Торбеш“, „Торбешка телевизија“ и „торбешка пропагандна машинерија“, за да во вториот дел од написот и најотворено ги стереотипизира Македонците со муслиманска вероисповест како луѓе во кои, цитирам: „народот нема верба во тој што 4 – 5 пати си ја менувал религијата“ што во мојот случај е целосна невистина и, повторно цитирам: „Народот не му верува на пребегот од православието во муслиманство…“ што во мојот случај исто така е целосна невистина бидејќи ниту еднаш ја немам менето верата. На крајот, Тужениот во написот ги сместува Торбешите во контекст на истополна сексуалност, а со што алудира на сексуалната оријентација во пежоративен контекст.

На тој начин исполнети се сите елементи предвидени во наведеното КД, а посебно дека јавно ги изложува на подбив по пат на информатички систем Торбешите поради нивната верска определеност.

Доказ бр. 1: Напис „Дорт беш“ од хх октомври 2010 година

2. Во својот напис, Тужениот во повеќе наврати на своите разномисленици им импутира сексуална оријентација која очигледно, според него, е многу ниско на скалилото на морални вредности. Посебно експлицитен е во следниве изрази: „…самонаречени експерти (еден ми личи на Боки 13)…“, „…феминизирано гласче…“, „…Можете да го смените ВАШИОТ сексуален партнер, па да имате истополна сексуална заедница…“ и „…Можете да го смените и ВАШИОТ пол, ако сакате…“.

Имајќи предвид дека физички никако не личам на Боки 13, извесно е дека во светло на другите наводи, Тужениот ми импутира сексуална оријентација што не е моја. Независно што не го делам гледиштето на Тужениот и посебно не ја делам неговата опсесија со истополовата сексуална оријентација, извесно е дека тој изнесува невистина за мене и мојата приватна и интимна определба на сексуален план и со тоа ме изложи на јавен подбив сериозно прифатен од сите оние негови истомисленици што сесрдно се трудат да ѕирнат во сексуалниот живот на другите.

Токму тоа што Тужениот упорно сака да фрли поглед во мојот сексуален живот, а што во англиската психолошка терминологија се нарекува синдром на “Peeping Tom и е практично една од најдокажаните методи за повредување на личниот интегритет на другиот, ме тера постојано да чувствувам како некој да се обидува да ѕирне во мојата спална соба.

Доказ бр. 2: Исто како Доказ бр. 1

3. Посебно ме повреди алузијата и своевидната декларација на Тужениот дека неговиот однос со името на мојот (веројатно и неговиот) народ има некаква сексуална оријентација или барем некои сексуални аспекти. Имено, во еден момент тој вели: „…влегоа и влегуваат во приватноста на МАКЕДОНСКИОТ народ со тоа што најприватното и најинтимното сакаат да им го менуваат – И М Е Т О!!!…“ . По читањето на ваквиот израз добив впечаток дека Тужениот го користи името на мојот (веројатно и неговиот) народ во некои сексуални цели – можеби сексуални фантазии, а можеби и некои сексуални акти. Извесно е дека името на мојот (веројатно и неговиот) народ никако не може и не смее да биде некаква „интима“ кога ние го користиме како во внатрешно-правниот живот на нашата држава која го носи истото име туку и го користиме во надворешно-политичкиот и правен живот.

Дури и евентуалната можност дека Тужениот го користи името на мојот (веројатно и неговиот) народ во некакви сексуални или сродни, но во секој случај интимни цели ме повредува и го нарушува мојот личен дигнитет.

Доказ бр. 3: Исто како Доказ бр. 1

4. Врз мене чувствувам дека е направен атак и со очигледната желба да се расипе јазикот на мојот (веројатно и неговиот) народ и на мојата (веројатно и неговата) држава. Најдобри примери се: „искварен однос“, неможат“, повторно мимо вољата“, тамо“ и тн. Жално е во време кога се донесуваат сериозни законски устрожнувања во функција на заштита на македонскиот јазик Тужениот и нему сличните да бидат „ослободени“ од обврската да ги почитуваат законите и правниот поредок на мојата (веројатно и неговата) држава и истовремено тоа навистина ме повредува – јас во секој момент и на секаде се трудам правилно да го употребувам јазикот на мојот (веројатно и неговиот) народ и на мојата (веројатно и неговата) држава и тоа под закана доколку тоа не го правам – да бидам сериозно казнет.

Наспроти тоа, Тужениот со очигледна леснотија му пркоси на Законот и го користи тоа свое „ослободување од законските обврски“ токму против мене, како еден од неговите разномисленици. Сепак, најмногу боли немоќта што се раѓа кога е видливо дека институциите задолжени да го штитатјазикот на мојот (веројатно и неговиот) народ и на мојата (веројатно и неговата) држава не само што не го санкционираат таквото однесување туку и гласно молчат.

Доказ бр. 4: Исто како Доказ бр. 1

Од горенаведените причини, Тужителот му предлага на Судот да закаже и одржи главна расправа и по изведувањето на доказите и утврдувањето на фактичката состојба да донесе пресуда со која ќе ја утврди вината на Тужениот, ќе го казни согласно Кривичниот закон (КЗ) на Република Македонија, ќе го санкционира со забрана вршење дејност во должина од 10 година и ќе го задолжи Тужениот да му ја исплати на Тужителот обештетување во денарска противвредност на хх (хх) илјади евра.

__ октомври 2010 година

Т У Ж и т е л:

__________________

(своерачен потпис)


Навреда, Член 173 (1) Тој што ќе навреди друг, ќе се казни со парична казна или со затвор до три месеци. (2) Ако делото од став 1 е сторено преку печат, радио, телевизија, електронска пошта или со други средства за јавно информирање или на јавен собир, сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор до шест месеци. (3) Тој што друг јавно ќе го изложи на подбив по пат на информатички систем поради неговата припадност кон определена заедница, етничка или расна група или верска определеност, ќе се казни со парична казна или со казна затвор до една година.

КОГА ЕДНА НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЌЕ ГО ИЗГУБИ КОМПАСОТ

Бордот на Хелсиншкиот комитет донел одлука сите членови на бордот (сегашни и идни) да бидат проверени од Комисијата за лустрација.

Членот 34 од ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА според кој:

Здруженија на граѓани и фондации можат да предвидат дополнителен услов, во смисла на овој закон, за кандидатите за носители или носители на раководни функции, членови на органи и вработени во стручни служби во своите основачки и програмски акти и етички кодекси.

Е УКИНАТ ОД СТРАНА НА УСТАВНИОТ СУД.

Тоа значи дека Хелсиншкиот комитет надвор од законот предвидува одредена постапка со која го ограничува правото на здружување. Ова е само по себе доволно да се запрашаме за моменталните капацитети на ова здружение навистина да се постави во одбрана на човековите права и слободи.

Меѓутоа, она што на што овде сакам да свртам внимание е  спротивноста на овој потез на Хелсиншкиот комитет со генералниот став на истиот кон законот за лустрација (изнесен во годишни извештаи и поединечни настапи), а потврден со посебна анализа дадена на веб страната на комитетот:ЛУСТРАЦИЈА – ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ГРАДИ СИСТЕМ ВО КОЈ СЕ ПОЧИТУВААТ ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОСИЕЈА КОИ ГИ ВОДЕЛА ТАЈНАТА ПОЛИЦИЈА НА ПРЕТХОДНИОТ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ?

Она што загрижува во ваквиот потез на Хелсиншкиот комитет е дека наспроти фактот дека во оваа анализа се потполно антиципирани сите случувања поврзани со донесувањето на законот, Хелсиншкиот комитет не само што конклудентно дава поддршка на законот, туку и не се обидува одново да ги постави клучните прашања на лустрацијата, меѓу кои секако најважното е: зошто се лустрираат доушници, а не членови на УДБА и тоагшни вработени во МВР како директни извршители на големи прекршувања на човековите права, корисници и поттикнувачи на добивањето информации (многу често со закани и насилство над “доушниците“)? Односно, зошто една ваква организација не го поставува прашањето на натамошната виктимизација на луѓето кои биле присилени на соработка, а сега се третираат како криминалци.

Ова е преседан кој може да поведе и други невладини организации и заради тоа сметам дека треба да биде ставен на расправа од страна на невлдините организации кои се бават со заштита на човековите права и да биде осуден како непримерен (посебно во светлото на последните случувања во врска со работата на Комисијата за лустрација).

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА ЗА НВОа

Управата за јавни приходи најпринципиелно започнува да го собира данокот од секој слаб, немоќен, надвор од центрите на одлучување и надвор од заштитата на владеачките партии. Во својата ревност да соберат што е можно повеќе пари, а при тоа да не се замерат на некој богат моќник, спремни се да го кршат и законот.

Последната измислица е собирање на радиодифузна такса од невладините организации (здруженија на граѓани).

Им препорачувам на сите НВОа кои ќе добијат предупредување за плаќање радиодифузна такса веднаш да испратат приговор во ко:ј

1. ќе се повикаат на член 146 од Законот за радиодифузна дејност, според кој радиодифузна такса плаќа, меѓу другото,  секое правно лице и сопственик  на деловен простор, на секои 20 вработени. Според овој член правните лица кои немаат ниту еден вработен (а такви се голем дел од здруженијата на граѓани) не треба да плаќаат радиодифузна такса. Исто така сите оние кои немаат сопствен деловен простор, не треба да плаќаат радиодифузна такса.

2. ќе се повикаат на договорите (буџетите) за спроведување на проекти склучени со нарачателите на проектите во кои не е предвидена ставка плаќање на радиодифузна такса. Во отсуство на други приходи на НВОто земањето пари од овие сметки претставува прекршување на законот за што може да добијат негативен ревизиски извештај, или, ненаменско трошење на пари.

Во исто време препорачувам приговорот да се испрати до нарачателите на проектите кои ќе се известат за притисокот кој се врши врз нив од страна на државата.

Доколку парите се одземат од сметката на НВОто, веднаш да се пријави кражба до полиција и до соодветните надлежни органи, како и да се направи поднесок против банката која што незаконски дозволила упад во приватна сметка.

такса и

ДАЛИ НЕКОЈ ГО ПРОЧИТАЛ ИЗМЕНЕТИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ?

1. Продолжува централизацијата на нашиот образовен систем. Со чл. 15-а се предвидува создавање интегрирана база на податоци во Министерството за образование во која меѓу другото ќе влезат досиеја на учениците, оценки, отсуства од настава.

Никаде не се спомнува тајноста на овие податоци и начинот на ракување со нив. Би била благодарна да слушнам мислење за што треба да послужат овие податоци?

2. Со нов став во членот 25 “се определува задолжително користење на информатичко-комуникациските технологии за реализација на воспитно-образовната работа“. Казната за некористење е: 2500-3000 Евра (се разбира како официјално платежно средство во Македонија). Се прашувам што значи ова? Користење во секој предмет? Колку време? Во кој обем? Како ќе се казнува наставникот по музичко или ликовно, а посебно по физичко воспитување доколку не користи компјутер во воспитно-образовниот процес? Како ќе се справиме со негативните здравствени, социјални и психолошки последици од секојкдневната употреба на компјутери? (http://findarticles.com/p/articles/mi_m0826/is_5_17/ai_78785156/)

3. Во членот 86 се додава нов став во кој законски се обврзува секој наставник наставата да ја реализира интерактивно, а начинот на кој тоа ќе се прави ќе го пропише министерот. Живо ме интересира како тоа министерот ќе ја пропише интерактивноста. Исто така ме интересира што подразбира под интерактивност во контекст на употребата на новите технологии. Со кого треба учениците да бидат активни? Со наставникот? со другите ученици? со компјутерите? И како да се биде интерактивен во училница во која не може да се мрдне два сантима заради фиксираните клупи со компјутери?

4. Во истиот член се забранува психички и физички да се малтретираат наставниците, стручните соработници и воспитувачите. Не е јасно од кого? Од учениците? Од други наставници? од Директорот? од Родителите? Во секој случај, училиштето ќе се казни со 3500-4000 Евра. За ова е предвидена казна од 1000 Евра за родителите чии деца малтретираат наставници. Мене многу ме интересира што се подразбира под ова? Дали ќе има судска постапка во која ќе се утврдува? Ако да како да се справиме со фактот дека децата до 14 години не се кривично одговорни. Што ќе се прави со случаи на самоодбрана и крајна нужда? Дали тоа ќе се докажува во контрадикторна постапка? И дали ќе изградиме систем на најдобар интерес на наставниците паралелно со системот на најдобар интерес на детето? Дали е психичко малтретирање ако 6-годишно дете го нарече наставникот глуп? Дали ќе се утврдува вистинитоста на тврдењето на детето? Што ако е наставникот навистина глуп?

5. Членот 99 утврдува дека педагошката евиденција ќе се води на македонски јазик и на јазикот на изведување на наставата, меѓутоа дневникот ќе се води само на јазикот на кој се води наставата? Дали тоа значи дека инспекција може да има само од страна на оние кои го зборуваат јазикот на кој се води наставата? Како со истражувањата? Како со централниот регистер и оценките и отсуствата? Зошто дневникот би се водел само на јазикот на изведување на наставата?

6. Ако се направи некој прекршок, наставниците и вработените во училиштето ќе бидат испратени на дообразување кое ќе им го овозможат просветните инспектори. Тоа значи дека просветниот инспектор ќе им држи предавања за: дискриминација, организација на работата, меѓучовечки односи, администрација, мултикултура и сл. Мислам дека се претпоставува дека инспекторите се луѓе со енциклопедиско знаење и секако можат да одговорат и на оваа задача.

7. Со казна од 3500-4000 Евра ќе се казни училиште во кое се врши политичко и верско дејствување. Баш ме интересира дали под ова потпаѓаат и пропагандните активности на актуелната ни власт и религиозните содржини пласирани под плаштот на етики, компаративни религии и сл.

Морам да признаам нешто. Многу уживам во читање на службени весници.