ПРОЕКТОТ

MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA

PREDLOG-PRIJAVA ZA FINANSIRAWE NA NAU^NOISTRA@UVA^KI PROEKT

(OB- 1 A)

Data na predavawe na proektot:

[IFRA NA PROEKTOT:

NASLOV NA PROEKTOT:

Предизвици на имплементацијата на ЕУ директивите за еднаквост во државната администрација и јавните установи

TITLE OF THE PROPOSED PROJECT

Challenges of implementation of the EU equality directives in the public administration and public institutions

KRATOK NAZIV NA PROEKTOT

Имплементација на ЕУ директиви

SHORT TITLE OF THE PROJECT PROPOSAL

Implementation of EU directives

NAU^NO – ISTRA@UVA^KO PODRA^JE

Правни науки

VID NA ISTRA@UVAWE
(temelno/ aplikativno /eksperimentalen razvoj)

Теориско и апликативно

OP[TESTVENO – EKONOMSKA CEL

Стимулираење на проективен однос на државата во постигнувањето на фактичка еднаквост за сите

VID NA PROEKTOT:

a) doma{en; b) me|unaroden; v) so me|unarodno u~estvo

домашен

KORISNICI NA REZULTATITE

Влада на РМ, министерства, јавни установи,

FRASCATI KLASIFIKACIJA

50818

VREMETRAEWE NA PROEKTOT (od – do)

Април 2010 – Април 2012 година

GLAVEN ISTRA@UVA^

ISTRA@UVA^ – SORABOTNIK

IME I

PREZIME

Мирјана Најчевска

Виолета Петроска Бешка

TITULA (naziv)

Доктор по правни науки

Доктор по психолошки науки

POZICIJA

Редовен професор-научен советник

Редовен професор

I N S T I T U C I J A

IME

ИСППИ

Филозофски факултет

ADRESA

Партизански одреди бб

TELEFON

FAX

E-MAIL

MLAD ISTRA@UVA^

MLAD ISTRA@UVA^

IME I

PREZIME

Луан Имери

Тања Живковска

TITULA (naziv)

Дипломиран економист

Дипломиран правник

POZICIJA

соработник

соработник

I N S T I T U C I J A

IME

ADRESA

TELEFON

FAX

E-MAIL

OSTANATI ISTRA@UVA^I

OSTANATI ISTRA@UVA^I

IME I

PREZIME

TITULA (naziv)

POZICIJA

I N S T I T U C I J A

IME

ADRESA

TELEFON

FAX

E-MAIL

OSTANATI ISTRA@UVA^I

OSTANATI ISTRA@UVA^I

IME I

PREZIME

TITULA (naziv)

POZICIJA

I N S T I T U C I J A

IME

ADRESA

TELEFON

FAX

E-MAIL

FINANSISKI SREDSTVA POTREBNI ZA REALIZACIJA NA PROEKTOT

Stavki

N A M E N A

Prva godina

Vtora godina

VKUPNO

za

2 godini

420

PATNI I DNEVNI RASHODI

421

KOMUNALNI USLUGI,GREEWE,KOMUNIKACIJA I TRANSPORT

423

MATERIJALI I SITEN INVENTAR

424

POPRAVKA I TEKOVNO ODR@UVAWE

425

DOGOVORNI USLUGI

480

KUPUVAWE OPREMA I MA[INI

IZVOR NA SREDSTVA ZA REALIZACIJA NA PROEKTOT

Prva godina

Vtora godina

VKUPNO

za

2 godini

Sopstveno u~estvo – INSTITUCIJA

U~estvo od drugi institucii

U~estvo od me|unarodni institucii

POBARUVAWE OD MINISTERSTVOTO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA

VKUPNO POTREBNI SREDSTVA:

SOGLASNOST OD INSTITUCIJA DOMA]IN NA PROEKTOT

KAKO I INSTITUCII U^ESNICI OD ZEMJATA,

U^ESNICI VO ISTRA@UVAWETO:

POTPIS NA GLAVNIOT ISTRA@UVA^

&

DATUM

Vo celost se soglasuvam so sodr`inata na proektot prezentirana vo ovoj predlog proekt

&

Izjavuvam so celosna odgovornost deka sodr`inata na predlog proektot ne e koristena vo prethodno odobreni i finansirani proekti na doma{no ili me|unarodno nivo

&

i deka istiot }e bide realiziran so sredstvata pobarani za negova realizacija soglasno prilo`eniot finansov plan

RAKOVODITEL NA INSTITUCIJATA

POTPIS & DATUM

IME I PREZIME

TITULA

Izjavuvam deka sodr`inata na proektot prezentirana vo ovoj predlog proekt, naslovot na proektot i negovata finansiska struktura se prezentirani i odobreni od strana na Nastavno-nau~niot sovet, odnosno kolegium na Institucijata doma}in

&

i deka istiot }e bide realiziran so sredstvata pobarani za negova realizacija soglasno prilo`eniot finansov plan

RAKOVODITEL NA INSTITUCIJATA

POTPIS & DATUM

IME I PREZIME

TITULA

Izjavuvam deka sodr`inata na proektot prezentirana vo ovoj predlog proekt, naslovot na proektot i negovata finansiska struktura s eprezentirani i odobreni od strana na Nastavno nau~niot sovet, odnosno kolegium na Institucijata doma}in

&

i deka istiot }e bide realiziran so sredstvata pobarani za negova realizacija soglasno prilo`eniot finansov plan

RAKOVODITEL NA INSTITUCIJATA

POTPIS & DATUM

IME I PREZIME

TITULA

Izjavuvam deka sodr`inata na proektot prezentirana vo ovoj predlog proekt, naslovot na proektot i negovata finansiska struktura s eprezentirani i odobreni od strana na Nastavno nau~niot sovet, odnosno kolegium na Institucijata doma}in

&

i deka istiot }e bide realiziran so sredstvata pobarani za negova realizacija soglasno prilo`eniot finansov plan

RAKOVODITEL NA INSTITUCIJATA

POTPIS & DATUM

IME I PREZIME

TITULA

Izjavuvam deka sodr`inata na proektot prezentirana vo ovoj predlog proekt, naslovot na proektot i negovata finansiska struktura s eprezentirani i odobreni od strana na Nastavno nau~niot sovet, odnosno kolegium na Institucijata doma}in

&

i deka istiot }e bide realiziran so sredstvata pobarani za negova realizacija soglasno prilo`eniot finansov plan

Prilog 1

KRATKA BIOGRAFIJA NA GLAVNIOT ISTRA@UVA^ ( ne pove}e od edna strana)

Основни податоци

Име и презиме: Мирјана Најчевска

Националност: македонка

Факултет: Правен факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

Последна диплома: Доктор по правни науки, Институт за социолошки и политичко правни истражувања, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

Наставно-научно звање: Редовен професор/научен советник

Вработена во: Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

Електронска адреса: najce@chrcr.org.mk

Друг ангажман:

Професор за предметот: Полиција и човекови права, Факултетот за безбедност при Универзитетот “Св. Климен Охридски“ – Битола (2005- 2008)

Професор за предметот: Чоевковите права-предизвик на 20-тиот век, Американски колеџ – Скопје (2009)

Учество во меѓународни мрежи на истражувачи:

European Network of Legal Experts in the Anti-discrimination field

European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality

Working Group of Experts on People of African Descent (ООН)

Ангажман во граѓански здруженија:

Раководител на Центарот за човекови права и разрешување конфликти (2007-)

Член на Бордот на Хелсиншкиот комитет за човекови права во република Македонија (1994-2007), Претседател на Бордот на Хелсиншкиот комитет за човекови права во република Македонија (2001-2007)

Член на Бордот на Центарот за мултикултурно разбирање и соработка во република Македонија (1996-1998)

Член на Бордот на Институтот Отворено општество во Македонија (1995-1996)

Objaveni trudovi vo poslednite 5 godini ( da se nabrojat ne pove}e od 5 truda so impakt faktor, recenzirani trudovi)

Објавени публикации во последните пет години

Avtor-i

Godina

Naslov na Trudot

Objaven vo

Doma{no spisanie

Stransko spisanie

**Me|una rodno spiasanie

Faktor na vlijanie

1

Најчевска М.

2009

Прилог за изградба на тело за еднаквост во Република Македонија

книга

2

Најчевска М.

2009

Прирачник за отстранување на дискриминација врз основа на етничка припадност

книга

3

Најчевска М.,

2008

Меѓународни стандарди за формирање национални тела за заштита на човековите права и потребата од формирање вакво тело во Република Македонија,

Годишник на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања

4

Најчевска М.,

2008

Предизвици и можни решенија во дефинирањето на национална институција за човекови права во РМ во согласност со Париските принципи,

Зборник на МАНУ

5

Најчевска М.

2002

Culture of Human Rights

Human Rights Centers Network

x

Proekti: doma{ni i me|unarodni

Rakovoditel/u~esnik

Godina

Naslov na proektot

Doma{en

Me|unaroden

1

Раководител

2006-

Општини по мерка на детето, развој на тела за заштита на децата во единиците на локална самоуправа

x

h

2

Раководител

2003-2005

Развој на заедниците низ подобрување на меѓуетничките односи –помирување и образование во просторите на конфликтот од 2001 година

h

3

Раководител

2003-2005

Промоција на слободата на религијата и уверувањето во република Македонија, преговарање, анализа на легислатива и развој на нова легислатива

h

4

Раководител

2002

Граници на слободата на изборот-положбата на хомосексуалните и лезбејските заедници во Република Македонија –истражување

h

5

учесник

2008-2009

Македонија без дискриминација, изработка на легална и институционална рамка во РМ

x

h

6

учесник

2001-2002

Култура на човековите права

x

7

учесник

1999

Управување со културните разлики во јавната администрација

x

x

8

учесник

1999

Етничкиот идентите на Македонците и албанците во Република Македонија и можности за воспоставување на граѓански идентитет

x

Prilog 2

KRATKA BIOGRAFIJA NA ISTRA@UVA^ ( ne pove}e od edna strana)

Име и презиме: Виолета Петроска Бешка

Националност: Македонка

Факултет: Филозофски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“

Последна диплома: Доктор по психолошки науки, Филозофски факултет, Универзитет во Белград

Наставно-научно звање: Редовен професор/научен советник

Вработена: редовен професор на Институтот за психологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје

Електронска адреса: vpbeska@chrcr.org.mkvpbeska@ukim.edu.mk

Друг ангажман:

Професор на постдипломските студии во ИСППИ

Учество во меѓународни мрежи на истражувачи:

· сениор експерт (senior fellow) – Џенингс Рандолф програма за меѓународен мир, Американски институт за мир, Вашингтон, 2000–2001

· член на меѓународната мрежа Жени во борба за мир (Hunt Alternatives Fund, Кембриџ и Вашингтон (од основањето во 1998)

· Регионален консултант на ООН ангажиран на физибилити студија за отварање на регионален центар за разрешување конфликти во Романија, 1999

· фацилитатор на летен курс од Базичен практикум во разрешување конфликти, Меѓународен центар за соработка и разрешување конфликти, Универзитет „Колумбија“, Њујорк, САД, 1998

· предавач на семинари организирани од страна на Американскиот институт за мир за израелски и палестински наставници (ноември 2003, Кипар; мај 2004, Јерусалим) и за студенти на постдипломски студии)

· гостин-предавач на тема Фактори кои влијаат на етничките конфликти, Американскиот универзитет во Бугарија, Благоевград, јули 2007

гостин-предавач на тема интер-етничките односи во РМ на неколку универзитети во светот (Хебрејскиот универзитет, Јерусалим, 2004; Џорџ Вашингтон Универзитет,

Ангажман во граѓански здруженија:

Ко-раководител на Центарот за човекови права и разрешување конфликти – Скопје

Objaveni trudovi vo poslednite 5 godini ( da se nabrojat ne pove}e od 5 truda so impakt faktor, recenzirani trudovi)

Avtor-i

Godina

Naslov na Trudot

Objaven vo

Doma{no spisanie

Stransko spisanie

**Me|una rodno spiasanie

Faktor na vlijanie

1

2

3

4

5

Proekti: doma{ni i me|unarodni

Rakovoditel/u~esnik

Godina

Naslov na proektot

Doma{en

Me|unaroden

1

2

MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA

PREDLOG-PRIJAVA ZA FINANSIRAWE NA NAU^NOISTRA@UVA^KI PROEKT

(OB- 1 B)

Data na predavawe na пroektot:

[IFRA NA PROEKTOT:

NASLOV NA PROEKTOT:

Предизвици на имплементацијата на ЕУ директивите за еднаквост во државната администрација и јавните установи

TITLE OF THE PROPOSED PROJECT

Challenges of implementation of the EU equality directives in the public administration and public institutions

KRATOK NAZIV NA PROEKTOT

Имплементација на ЕУ директиви

SHORT TITLE OF THE PROJECT PROPOSAL

Implementation of EU directives

Klu~ni

zborovi

Еднаквост, различност, ЕУ директиви, администрација

Key

words

Equolity, diversity, EU directives, administration

ABSTRAKT – makedonski jazik – do 500 zbora,

Имплементацијата на ЕУ директивите за еднаквост претставува дел од хармонизацијата на македонската легислатива и пракса со стандардите на ЕУ.

ЕУ директивите ја воспоставуваат глобалната рамка за почитување на еднаквиот третман и нивното имплеменирање е поврзано со убедување на јавноста во позитивниот импакт кој што го има врз развојот на заедницата аплицирањето на еднаквоста во сите области од јавниот живот.

Значењето на истражување од оваа област е поврзано со потребата од брзо прилагодување на легалната и институционална рамка на РМ кон стандардите на ЕУ во областа на еднаквоста и создавање атмосфера и услови за имплементација на овие стандарди во праксата

Истражувањето ќе се концентрира на:

  • анализа на перцепциите на вработените во однос на дискриминацијата во државната админситрација и јавните установи
  • евалуација на политиките и практиките на адресирање на дискриминацијата во државната администрација и јавните установи
  • развивање на упатства за развој на политики, стратегии и практики на имплементација на ЕУ директивите за еднаквост

& ABSTRACT – ENGLISH LANGUAGE ( not more than 500 words)

The implementation of the EU directives for equality is part of the harmonization of the Macedonian legislation and practice with the EU standards.

The EU directives establish a global framework for respecting the equal treatment; their implementation thus is connected with persuading the public of the positive impact of its implementation on the development of the community in every aspect of the public life.

The importance of the research in this area is connected to the need of fast adjustment of the legal and institutional framework of the Republic of Macedonia to the EU standards in the field of equality, and creating an atmosphere and condition for implementing these standards in practice.

The research would concentrate on:

  • analyzing the perceptions of the employees concerning the discrimination in the state administration and public institutions;
  • evaluation of the policies and practices in addressing the discrimination in the state administration and public institutions;
  • developing guidelines for development of policies, strategies and practices for implementation of EU directives on equality.

PREDLOG PROEKT

Ne pove}e od 3 strani; Celi na predlo`eniot proekt, Dosega{ni istra`uvawa i dostignuvawa vo poleto vo koe se raboti proektot, O~ekuvani rezultati i nivna primena ; Diseminacija na znaewa;

Предизвици на имплементацијата на ЕУ директивите за еднаквост во државната администрација и јавните установи

Цел

Основна цел на проектот е истражување на постоечката состојба со дискриминацијата и создавање услови и поттикнување на примената на стандардите дадени во директивите за еднаквост на ЕУ во развој на политики и стратегии за намалување на дискриминацијата и зголемување на заштитата од дискриминација во процесот на запослување, во работното распоредување и кариерното напредување во државната администрација и во јавните установи.

Посебните цели на проектот се:

  • анализа на перцепциите на вработените во однос на дискриминацијата во државната админситрација и јавните установи
  • евалуација на политиките и практиките на адресирање на дискриминацијата во државната администрација и јавните установи
  • развивање на упатства за развој на политики, стратегии и практики на имплементација на ЕУ директивите за еднаквост

Досегашни истражувања и достигнувања

Имплементацијата на ЕУ директивите за еднаквост претставува дел од хармонизацијата на македонската легислатива и пракса со стандардите на ЕУ. Дел од овие стандарди се имплементирани во законската регулатива на Република Македонија, а дел се во процес на имплементација. Заокружувањето на легалната и институционална рамка на имплементација на директивите за еднаквост не воведува во втората фаза – градење на стратегии и политики за нивно практикување.

Во Република Македонија до сега нема направено истражувања од оваа област и не се понудени решенија за конкретната примена на вредностите на директивите.

По усвојувањето на ЕУ директивите за еднаквост во рамките на ЕУ се изработени неколку истражувања од оваа област кои ја анализираат состојбата во одделни европски држави и предлагаат законски и институционални решенија во насока на имплементација на стандардите на ЕУ директивите.

Во овие изтражувања, еднаквоста во државната администрација и јавните установи се поврзува со дизајнирањето и развојот на политики за постигнување на еднаквост (во рамките на регрутирањето, вработувањето, распоредувањето и кариерното напредување на луѓе од различни групи), како и градењето на политики за препознавање и санкционирање на директната и индиректна дискриминација (и вознемирувањето како облик на дискримининација).

Значењето на истражување од оваа област е поврзано со потребата од брзо прилагодување на легалната и институционална рамка на РМ кон стандардите на ЕУ во областа на еднаквоста и создавање атмосфера и услови за имплементација на овие стандарди во праксата.

Пиотребата од примарна имплементација на новите стандарди во државната администрација и јавните установи е повеќезначна:

1. потребата овие структури да ја одразуваат различноста на заедницата

2. услужната суштина на овие структури која што треба да биде свртена кон хетерогена структура на клиенти

3. промотивно-едукативната улога која треба да ја одиграат државната администрација и јавните установи во пошироката имплементација на овие стандарди

ЕУ директивите ја воспоставуваат глобалната рамка за почитување на еднаквиот третман и нивното имплеменирање е поврзано со убедување на јавноста во позитивниот импакт кој што го има врз развојот на заедницата аплицирањето на еднаквоста во сите области од јавниот живот.

Врз основа на резултатите на овој проект, во натамошниот развој на имплементацијата на ЕУ стандардите ќе може да се пристапи кон развивање на методи и индикатори за мерење на ефективноста и бенефициите од развојот на недискриминаторските и политиките за постигнување на еднаквост (како во државната администрација и јавните установи, така и во бизнисот).

Во рамките на проектот ќе биде направен преглед на легислативата, анкета со вработени во државната админстрација и јавните установи, интервјуа со претставници на одделни министерства.

Очекувани резултати и нивна примена

Основен очекуван резултат на проектот е создавање на атмосфера и легална и институционална основа за воспоставување и негување на односи на еднаквост во државната администрација и јавните установи.

Според досегашните истражувања направени во државите членки на ЕУ, можат да се идентификуваат повеќе видови на бенефиции кои што ги добиваат структурите кои ја имплементираат еднаквоста во своето работење. Овие бенефиции може да се сумираат во три основни групи:

· етичките, легалните и политичките бенефиции се манифестираат во различни облици на промовирање на правичност и праведност на самото работно место, постигнување на добра работна атмосфера и стабилност на односите, креирање на поголем број можности и алтернативи во работењето и редукција на социјалната нееднаквост. Посебно важно е дека на овој начин се овозможува воспоставување подобра релација со граѓаните и се зголемува потенцијалот за пружање на поддршка на програмите на власта кои се имплементираат во различни заедници.

· бенефициите во областа на менаџментот на човечки ресурси се пројавуваат во зголемување на угледот на државната администрација и јавните установи и способноста да ги привлече и задржи вработените. Ефективното воспоставувае наеднаквоста преку овозможувањето и менаџирањето на различноста и еднаквоста ќе влијае на зголемување на различноста и постигнување на еднаквоста во пружањето на услугите.

· организационите бенефиции се состојат во зголемување на внатрешните способности да се адресираат промените во мултикултурното опкружување и да се развие сензибилитет за различноста на корисниците на услуги.

Диссеменација на знаења

Диссеменацијата на сознанијата ќе се изврши преку објавување на резултатите на истражувањето и изработка и објавување на прирачник за развој на стратегија и политика на еднаквост во рамките на државната администрација и јавните установи.