ЖАЛБА НА РЕШЕНИЕТО НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ОДБИВАЊЕ НА КРИВИЧНАТА ПРИЈАВА ПРОТИВ ДИК

Предмет:  

Преку: Основното јавно обвинителсто

Скопје – Република Македонија

До: Вишото јавно обвинителсто

Скопје – Република Македонија

 

Подносител:  Мирјана НАЈЧЕВСКА,

Скопје,

ЕМБГ

Тужени: г. Александар ЧИЧАКОВСКИ, претседател, Реџеп Прекопуца – потпредседател, Атанас Урумов, Бедредин Ибраими, Виолета Дума, Игор Милев, Сашо Срцев, Силвана Бонева, Д-р. Субхи Јакупи, членови на

Државната изборна комисија на Република Македонија

 

Ж А Л Б А  против

Решението на Основното јавно обвинителство  од 28.11.2016г.

 

Јавниот обивинител Енѓелуше Кадриу Леши, со наведеното Решение ја отфрли кривичната пријава на Жалителот против Тужените за противправно бришење од Избирачкиот список на Република Македонија во периодот 20 – 31 август 2016 година, а со што го сториле кривичното дело „Повреда на избирачкото право“ предвидено со членот 159 став 1 од Кривичниот законик[1], со образложение дека пријавеното дело не е кривично дело за кое се гони по службена должност.

 

Со оглед на тоа што во Решението е погрешно утврдена и фактичката и правната состојба, благовремено поднесувајќи ја оваа Жалба, Жалителот бара Вишото јавно обвинителство да го поништи обжаленото Решение и врз основа на член 26 од Законот за Јавното обвинителство, самото да ја преземе постапката по поднесената кривична пријава, како и да ја повика на одговорност ЈО Леши за несовесно и нестручно вршење на службената должност.

О б р а з л о ж е н и е

ЈО Е.К. Леши неосновано ја отфрлила кривичната пријава на Жалителот и тоа го базирала на омаловажувачкиот одговор од ДИК при што сосема погрешно ја проценила фактичката состојба, а со тоа и дошла до погрешни заклучоци за правната состојба на случајот, односно не успеала да го увиди следот како е направено наведеното кривично дело. Имено:

 1. Не е точно дека Жалителот не се одзвал на повикот на ДИК. По неколку неуспешни обиди за електронска пријава согласно чл. 48 – 51 од Изборниот законик – поднесов Кривична пријава врз основа на која токму именуваната ЈО Леши уредно го известила ДИК со актот КО1 бр. 556/16 од 26.09.2016 година со кој се побарале податоци. Следствено, или ЈО Леши постапувала по барање на непостоечки граѓанин или ДИК решило да го омаловажи ЈО не доставувајќи податоци врз основа на кои заклучило дека има некаква спорност во моите податоци и поради тоа решило да ме избрише од Избирачкиот список. Најдобар доказ за ова е самата одлука (  од 28.11.2016 година).
 1. Во истата насока се изјавите на членови на ДИК кои на новинарски интерес реагираа на мојата Кривична пријава, па дури и, цитирам: „… на Најчевска и порачуваат да ги тужи и пратениците бидејќи тие гласале за законот…“. Значи, ако навистина имало нешто спорно во моите записи, по допрен глас, ДИК, наместо било што да ми порачуваат, биле должни да проверат согласно чл. 196-б од Изборниот законик што е проблематично во нивните записи. Наместо тоа, тие се впуштиле во дијалог со кој – со непостоечко лице? Нивните коментари беа пренесени во повеќе медиуми (на пример: напис во „Фокус“ од 06.09.2016 г. од каде е цитатот).
 1. Ако навистина имало спорност во записите за мене, за што ДИК не понудил ниту најмал доказ дека е вистина, ДИК можеле да ме стават на посебен извод од Единствениот избирачки список како што е тоа предвидено со членот 196-а од Изборниот законик, а каде децидно се наведува: „…без ограничување на нивното избирачко право…“ тие гласачи се запишуваат во посебен извод на Избирачкиот список. Се работи за категорија граѓани за кои се ПРЕТПОСТАВУВА дека се надвор од Републиката и од нив не се бара никаков доказ до моментот на појавување на конкретно гласачко место согласно нивното ПОСЛЕДНО ПРИЈАВЕНО живеалиште.

Наспроти ПРЕТПОСТАВКАТА, во мојот случај ДИК не само што имал писмена пријава (актот на ЈО Леши) туку и самите одговориле на тој писмен акт со свој, писмен акт и тоа под бр. 03-2472/2 од 10.10.2016 година. Значи, во периодот кога течел рокот за пријавување. Па, на сето тоа и се впуштиле во дијалог преку медиуми.

Произлегува дека ДИК сосема свесно опстоиле да ме избришат од Избирачкиот список и тоа е вториот дел од нивната намера!

 1. Првиот дел од нивната намера, но и првата постапка со кое е сторено КД 159 е моето ставање во Списокот спорни гласачи. ЈО Леши не успеала да ја утврди вистинската фактичка состојба токму заради тоа што не инсистирала од ДИК да се добијат причините за оваа постапка на ДИК!!! Имено, ДИК, како државен орган кој е должен да достави податоци до ОЈО, всушност ОДБИЛ да и’ даде податоци на ЈО Леши, и тоа: кои се точно податоците што тие ги категоризирале како „спорни“.

Следствено, штом ЈО Леши прифатила таков омаловажувачки одговор од ДИК, самата, преку обжаленото Решение декларира дека Основното јавното обвинителство не е орган соодветен да изврши контрола дали навистина ДИК точно или не процениле дека се работи за „спорен запис“, а со тоа и дека не е орган надлежен да врши прогон на сторители на КД 159!

 1. Причините за ваквото постапување на ДИК може да се побараат во фактот дека јас јавно и јасно се заложив ДИК да се впушти во сериозно пречистување на Избирачкиот список, за да по донесувањето на чл. 196-а и 196-б и Правилникот за методологија укажам на редица слабости во така утврдената методологија. Со оглед на тоа што следствено бев ставена на Списокот спорни гласачи – произлегува дека тоа е направено со јасна намера да бидам „казнета“, па дури и со одземање на активното избирачко право.

Значи, во отсуство на доказ дека навистина постоело нешто спорно во моите податоци, произлегува дека повредата на моето избирачко право е направено со тоа што прво противзаконски сум била ставена на списокот спорни гласачи за да потоа бидам и избришана од Избирачкиот список. Понатаму, по обраќањето од ОЈО, се продолжува со затскривање на стореното кривично дело. И, сето тоа е направено ос јасно видлива намера.

 1. Не би можело да се прифати како олеснителна околност тоа што ЈО Леши подлегнала на „мамката“ на ДИК, односно колективистичкиот пристап. Во обжаленото Решение таа дури два пати наведува дека се работи 39.502 лица чии записи биле спорни! Меѓутоа, ЈО Леши не смеела да го побрка проблемот на тие лица како група, значи колективниот пристап, со мојот проблем и била должна да го примени ИНДИВИДУАЛНИОТ метод. Значи, кои се суштинските елементи во МОЈОТ случај. Не на кој и да е други од тие 39.501 лице!

Доколку го применила индивидуалниот пристап, можеби ќе разберела дека ДИК само се крие зад таа голема бројка, но, едновремено и го крие сторувањето КД 159 барем во мојот случај. Добар ЈО дури би размислувал и обратно – ако во овој случај е сторено кривично дело – што е со другите 39.501 случај?

 1. Сепак, катастрофалната грешка на ЈО Леши е во недоследното читање на членот 196-б од Изборниот законик и не поврзувањето на овој член со претходниот, односно чл. 196-а од истиот закон. Имено, вака или онака, од овие или оние причини, чл. 196-б не предвидува БРИШЕЊЕ туку незапишување во Избирачкиот список!!! Значи, во принцип се работи за категорија граѓани што не се впишани во Избирачкиот список и – за да бидат впишани, потребно е да го издржат тестот на вкрстените проверки на службените датотеки за граѓаните на Република Македонија.

Дека е ова точното толкување доволно е да се обрне внимание на чл. 196-а од ИЗ каде децидно се предвидува посебен извод на Избирачкиот список и на тој начин да се постапи „…без ограничување на нивното избирачко право…“. Значи, дополните на чл. 196 не се и не смеат да се третираат како четврт начин за бришење од Избирачкиот список. Тие што веќе се впишани во Избирачкиот список може единствено да бидат ставени на посебен извод – но не и да бидат ИЗБРИШАНИ! Оние, пак, кои не се впишани, прво и основно треба да исполнат определени услови.

Впрочем, ако сум избришана од Избирачкиот список, дали сум избришана од Списокот на УЈП? Значи ли дека во февруари идната година ќе можам да се повикам на одлуката на ДИК и да не платам данок? Ако ОЈО тврди дека да – може да не платам данок, тогаш и само тогаш ДИК нема направено кривично дело. Во спротивно, тие сториле кривично дела по кое јас имам обврски – но, немам избирачко право!!!

Со оглед на тоа што ЈО Леши од една страна дозволила ДИК да ја омаловажи институцијата Јавно обвинителство, а од друга страна не успеала да согледа јасен логички след како едно кривично дело било направено, барам Вишото јавно обвинителство да ја прифати мојата Кривична пријава, на чии наводи останувам, самото тоа да ја процесира, а  ЈО Леши да ја повика на одговорност за несовесно и нестручно извршување на службената должност.

 

14.12.2016 година

Жалител:

Мирјана Најчевска

 

 

 

[1]КЗ, Повреда на избирачкото право, Член 159: (1) Член на изборен орган или друго службено лице кое во вршењето на службата во врска со изборите или гласањето, со намера да му оневозможи на друг вршење на избирачко право, противзаконито не ќе го запише во избирачки список или во листа на кандидати или ќе го избрише од избирачки список или од листа на кандидати или на друг начин ќе го лиши избирачот од правото да избира, да биде избран или да гласа, ќе се казни со затвор најмалку три години.

 

557 total views, no views today

МОЖНО ЛИ Е ТОЛКУ ДА НЕ СЕ РАЗБИРА ПРАВОТО?

Од ДИК ми порачаа:

Бришењето на гласачите е согласно последните измени што ги направи Собранието по договорот на четирите партии, одговараат од ДИК по кривичната пријава што им ја поднесе професорката Мирјана Најчевска. Оттаму велат дека секој има право на кривична пријава, но на Најчевска и порачуваат да ги тужи и пратениците бидејќи тие гласале за законот.“

Не драги мои. Не треба да ги тужам пратениците бидејки тие не донесле законски одредби со кои ми се ограничува правото на глас.

Со првите промени (Службен весник на Република Македонија бр. 196/2015) тие усвоиле промена на членот 42 со која се утврдува дека:

„(1) Државната изборна комисија врши запишување, дополнување и бришење во Избирачкиот список по службена должност ВРЗ ОСНОВА НА ПОДАТОЦИ ОД МАТИЧНИТЕ КНИГИ, ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ЖИВЕАЛИШТЕ И ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ДРУГИ СЛУЖБЕНИ ЕВИДЕНЦИИ И СО НЕПОСРЕДНО ПРОВЕРУВАЊЕ.

(2) Државната изборна комисија врши запишување, дополнување и бришење во Избирачкиот список И ПО БАРАЊЕ НА ГРАЃАНИ, А ВРЗ ОСНОВА НА УСВОЕНИОТ ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ЦЕЛОСЕН ПРИСТАП, ВРШЕЊЕ ПРОМЕНИ И БРИШЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК.

(3) Државната изборна комисија врши БРИШЕЊЕ ВО ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК НА ПОЧИНАТО ЛИЦЕ ИЛИ ЛИЦЕ КОЕ ПО БИЛО КОЈ ОСНОВ ГО ЗАГУБИЛО ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО ПО БАРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА СО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПОЧИНАТОТО ЛИЦЕ ИЛИ КОЕ ПО БИЛО КОЈ ОСНОВ ГО ЗАГУБИЛО ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО, ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕТХОДНА ПРОВЕРКА ВО ПОДАТОЦИТЕ ОД МАТИЧНИТЕ КНИГИ, ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ЖИВЕАЛИШТЕ И ЗА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ДРУГИ СЛУЖБЕНИ ЕВИДЕНЦИИ И СО НЕПОСРЕДНО ПРОВЕРУВАЊЕ, СОГЛАСНО СО УСВОЕНИОТ ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ЦЕЛОСЕН ПРИСТАП, ВРШЕЊЕ ПРОМЕНИ И БРИШЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК.

Што значи ова во превод на македонски јазик:

 1. ДИК не смеела да ме избриши доколку сум во матичните книги, евиденцијата за живеалишта и за државјанство на РМ и други службени евиденции (пензиско, здравствено, вработување, УЈП и сл.). Јас се наоѓам во овие книги што значи дека ДИК постапила спротивно на член 42 став 1 од Изборниот законик, односно сториле кривично дело.
 2. До ДИК не е доставено барање од граѓанин со кое се бара бришење на моето име од избирачкиот список заради тоа што не постојам и не живеам на таа адреса. Тоа значи дека ДИК го прекршила член 42 став 2 од Изборниот законик, односно сториле кривично дело.
 3. За мене нема податоци дека сум почината или дека сум го загубила бирачкото право. Тоа значи дека ДИК го прекршиле член 42 став 3 од Изборниот законик, односно сториле кривично дело.

ОВА ЗНАЧИ ДЕКА ЈАС ПО НИКОЈ ОСНОВ НЕ ТРЕБАЛО ДА СЕ ПОЈАВАМ НА БИЛО КАКОВ СПИСОК НА ЛУЃЕ ЗА КОИ ПОСТОИ СОМНЕНИЕ, ИЛИ, ДИК НАМЕРНО МЕ СТАВИЛО НА ТАКОВ СПИСОК, ШТО ПРЕТСТАВУВА ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНАТА ДОЛЖНОСТ СО НАМЕРА НЕКОМУ ДА МУ СЕ НАНЕСЕ ШТЕТА, Т.Е. ДА МУ СЕ ОГРАНИЧИ ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО.

Со наредните промени (Службен весник на Република Македонија бр. 136/2016) пратениците усвоиле нов член, член 196-б, со кој:

(1) Заради организација на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година, Државната изборна комисија во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, граѓаните за кои при административните и теренските проверки спроведени согласно со Правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список ЗАСНОВАНА НА ПРОВЕРКИ И СТАТИСТИЧКИ АНАЛИЗИ, ВКРСТЕНИ ПРОВЕРКИ НА РАЗЛИЧНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ И ЕВИДЕНЦИИ, НЕОГРАНИЧЕНИ ТЕРЕНСКИ ПРОВЕРКИ И ДРУГИ СООДВЕТНИ ПРИЗНАТИ МЕТОДИ НА ПРОВЕРКИ, УТВРДИЛА СПОРНИ ЗАПИСИ, ОДНОСНО НЕСОВПАЃАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, во бројка од 39.502 лица, ќе ги стави на јавен увид на веб страницата на Државната изборна комисија, ќе спроведе медиумска кампања и ќе објави јавен повик за пријавување.

ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, И ПОКРАЈ ТОА ШТО БЕШЕ ЈАВНО ПРЕДУПРЕДЕНА ДЕКА ИМА НАПРАВЕНО ГРЕШКА И ДЕКА ГО ПРЕКРШИЛА ЧЛЕН 42 ОД ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК, НЕ САМО ШТО НЕ ЈА ПОПРАВА ГРЕШКАТА ТУКУ СО НАМЕРА ГО БРИШИ МОЕТО ИМЕ ОД ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК, БЕЗ ДА НАПРАВИ ПРОВЕРКИ И СТАТИСТИЧКИ АНАЛИЗИ, ВКРСТЕНИ ПРОВЕРКИ НА РАЗЛИЧНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ И ЕВИДЕНЦИИ, НЕОГРАНИЧЕНИ ТЕРЕНСКИ ПРОВЕРКИ И ДРУГИ СООДВЕТНИ ПРИЗНАТИ МЕТОДИ НА ПРОВЕРКИ. ВАКВО НАМЕРНО БРИШЕЊЕ ОД ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК Е КРИВИЧНО ДЕЛО СОГЛАСНО ЧЛЕН 159 ОД КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК.

ЗАКЛУЧОК:

Нема потреба да ги тужам пратениците од Собранието на Република Македонија кои донесле соодветна законска регулатива, туку членовите на ДИК кои ја злоупотребиле должноста која им е дадена и намерно ми го ограничиле правото на избор.

И уште еднаш ќе прашам: можно ли е, толку да не се разбира правото?

Најверојатно е можно доколку е некој многу глуп, или е криминалец (на кој главен непријател му е токму правото), или е глуп криминалец, или криминален глупак, или, едноставно, некој кој е само криминално глуп.

106 total views, no views today

КРИВИЧНА ПРИЈАВА ВО ОДБРАНА НА УСТАВНО ЗАГАРАНТИРАНОТО ПРАВО НА ИЗБОР

Во прилог ја давам кривичната пријава која ќе ја поднесам заради тоа што сум противуставно и противзаконски избришана од Избирачкиот список на Република Македонија од страна на членовите на Државната изборна комисија:

Бр. ______________

 

До: Основното јавно обвинителсто

Скопје – Република Македонија

 

Подносител:  ———————–,

Скопје, ул. ———————-

ЕМБГ ——————–

 

Тужени: г. Александар ЧИЧАКОВСКИ, претседател,  Реџеп Прекопуца – потпредседател, Атанас Урумов, Бедредин Ибраими, Виолета Дума, Игор Милев, Сашо Срцев, Силвана Бонева, Д-р. Субхи Јакупи, членови на

Државната изборна комисија на Република Македонија

 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА

 против г. Александар ЧИЧАКОВСКИ, претседател,  Реџеп Прекопуца – потпредседател, Атанас Урумов, Бедредин Ибраими, Виолета Дума, Игор Милев, Сашо Срцев, Силвана Бонева, Д-р. Субхи Јакупи, членови на

Државната изборна комисија на Република Македонија

 Државната изборна комисија, под претседателство на г. Александар Чичаковски и членовите Реџеп Прекопуца – потпредседател, Атанас Урумов, Бедредин Ибраими, Виолета Дума, Игор Милев, Сашо Срцев, Силвана Бонева, Д-р. Субхи Јакупи (натаму: Чичаковски и другите) противправно го избришале Подносителот на оваа Пријава од Избирачкиот список на Република Македонија во периодот 20 – 31 август 2016 година и со тоа го сториле кривичното дело „Повреда на избирачкото право“ предвидено со членот 159 став 1 од Кривичниот законик[1].

Од таа причина, Подносителот, благовремено поднесувајќи ја оваа Кривична пријава, бара Јавното обивинителство да ја испита оваа кривична пријава, да ја констатира фактичката состојба и да поведе кривична постапка против Чичаковски и другите.

 

О б р а з л о ж е н и е

Чичаковски и другите го злоискористиле постапувањето по членот 196-б од Изборниот законик да го избришат Подносиелот на Пријавава наводно заради жителство во ист стан со лице со различно презиме, а родено во период помалку од една година.[2] Иако ова не е законски утврден услов, ниту пак се работи за противправност од каков и да е вид, врз основа на ова и само на ова тие претходно го ставиле Пријавителот на тнр. Список на спорни гласачи.

Доказ бр. 1: Список спорни гласачи од 01.08.2016 година

Меѓутоа, Чичаковски и другите, притоа, очигледно свесно се оградиле од вкупниот текст на одредбата од ставот 1 на членот 196-б од Изборниот законик. Имено, оваа одредба прецизно утврдува кумулативно користење на сестрана, цитирано: „…методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверки…“. Со тоа, од една страна, клучно е да се дојде до „…несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список…“, или со други зборови за еден конретен граѓанин да има различни податоци (на пример во две евиденции различни адреси на живеење, или различен единствен матичен број на граѓанинот и тн.). Значи, не се работи за тоа да се утврди несовпаѓање на податоците на еден граѓанин со податоците на друг граѓанин, што е само по себе и апсурд и смешно.

Од друга страна, до ваков апсурд и не би се дошло доколку Чичаковски и другите ја извршеле совесно својата работна задача. Нагласката е на вкрстени проверки на различни бази!!! Меѓутоа, тоа во овој случај не е направено, иако Чичаковски и другите располагаат со бази податоци во врска со вработувањето, пензиското, социјалното и здравственото осигурување и тн. Подносителот, уште пред да започнат теренските проверки, со изјава дадена за средствата за јавно информирање ги предупреди Чичаковски и другите на нивните законски обврски.

Доказ бр. 2: Анализа направена за Сервисот за проверка на факти од медиумите “За правото се работи: Eдно ливче – тежок криминал“ од 24.032016, Изјава од блог пренесена во медиумите Либертас, Репортер, Слободна  “Како државата со која раководи (ВМРО)ДПМНЕ ми го одзеде избирачкото право и зошто треба да биде казнета“ од 19.08.2016, Изјава дадена за дневниот весник Нова Македонија од 20.08.2016

Меѓутоа, Чичаковски и другите, не само што не спровеле вкрстени проверки на различни бази, туку се апстрахирале  од законските услови за бришење лице од Избирачкиот список, а тоа се: смрт, одземање деловна способност и отпуст од државјанство. Со оглед на тоа што не се работи за законски услови што не ги знаеле, извесно е дека бришењето на Подносителот на пријавава од Избирачкиот список е не само свесно, туку и како што изискува одредбата опд ставот 1 на членот 196-б на Изборниот законик, е евидентно со намера направено. Најдобар доказ за познавањето на законските услови по кои едно лице може да се избрише од Изборниот законик е тоа што само тие три услови фигурираат на табеларниот приказ на редовните месечни извештаи токму на ДИК.

Доказ бр. 3: Збирен месечен извештај бр. 17-2102/1 од 10.08.2016 г.

Со сторувањето на кривичното дело за кое се товарат, Чичаковски и другите со бришењето на Подносителот на Пријавава го повредиле и вкупниот правен систем на Република Македонија, односно се повикале на употреба на различни презимиња, а со што го погазиле Законот за семејство на Република Македонија (член 31), а со кој децидно се утврдува можноста брачните другари да го задржат секој своето презиме. Произлегува дека доколку во Република Македонија две особи се решиле да ја применат оваа законска можност – ќе бидат казнети со бришење од Избирачкиот список, а Чичаковски и другите токму тоа го сториле.

Доказ бр. 4: Извод од електронската проверка на Избрирачкиот список од 01.09.2016 година

Од горенаведените причини, Подносителот бара Јавното обивинителство да ја испита оваа кривична пријава, да ја констатира фактичката состојба и да поведе кривична постапка против Чичаковски и другите.

 

———– 2016 година

 

Подносител на Пријавата:

 

 

_________________________

[1] КЗ, Повреда на избирачкото право, Член 159: (1) Член на изборен орган или друго службено лице кое во вршењето на службата во врска со изборите или гласањето, со намера да му оневозможи на друг вршење на избирачко право, противзаконито не ќе го запише во избирачки список или во листа на кандидати или ќе го избрише од избирачки список или од листа на кандидати или на друг начин ќе го лиши избирачот од правото да избира, да биде избран или да гласа, ќе се казни со затвор најмалку три години.

 

[2] Да се најдат избирачи по станови (т.е. адреси со број на стан кои не се празни) каде има друг гласач со различно презиме на истата адреса чија возраст е различна за 2 дена до 10 месеци.

144 total views, no views today

КАКО ДРЖАВАТА СО КОЈА РАКОВОДИ (ВМРО)ДПМНЕ МИ ГО ОДЗЕДЕ ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО И ЗОШТО ТРЕБА ДА БИДЕ КАЗНЕТА

Правото на избор е еден од темелите на современата демократија и заштитата на ова право е должност на секоја демократска држава.

Оневозможувањето на изборот, ограничувањето на правото на избор, манипулацијата со изборите се гонат кривично, по службена должност и се казнуваат многу строго. Тоа е задача на државата.

Државата на чија раководна позиција се наоѓа ДПМНЕ 10 години ја злоупотребуваше својата надлежност и го загрозуваше правото на избор на своите граѓани.

Еден од начините на злоупотреба беше (е) манипулацијата на избирачкиот список.

 1. Државата во која власта ја држи ДПМНЕ континуирано внесуваше хаос во избирачкиот список со тоа што не го ажурираше (не ги бришеше починатите, оние кои веќе немаат македонско државјанство или пак одамна ја промениле адресата на живеење).
 2. Државата во која власта ја држи ДПМНЕ преку криминалната испостава која работи во просториите на Министерството за внатрешни работи издаваше (па и се уште издава) лични карти (документи за идентификација), на луѓе кои не се граѓани на Република Македонија и кои не би требало по ниту еден основ да имаат ваков документ, ниту пак право на глас во Република Македонија.
 3. Државата во која власта ја држи ДПМНЕ преку криминалците инфилтрирани во работата на Државната изборна комисија, со години спречуваше било кој облик на фактичка проверка на гласачкото тело.
 4. Државата во која власта ја држи ДПМНЕ оневозможи попис на населението и со тоа оневозможи било каква проверка на ситуацијата со гласачкото тело.
 5. Државата во која власта ја држи ДПМНЕ инфилтрираше свои криминалци во сите државни институции во кои се собираат податоци за населението и на тој начин овозможи лажирање на бројките на сите нивоа.

На овој начин државата во која власта ја држи ДПМНЕ можеше без проблеми да манипулира со бројките и да си обезбеди континуирано лажирање на сите изборни циклуси.

Дури и тогаш кога лагите излегоа на виделина и кога нелогичностите го достигнаа она ниво кога веќе не можат да останат незабележани, државата во која власта ја држи ДПМНЕ не прифати одговорност и не се согласи да го направи најнормалното нешто кое треба да го направи една власт која себе се нарекува демократска – да го провери избирачкиот список.

Заради ова, мораа да дојдат луѓе од страна, да извршат крајно непримерен притисок врз власта и да наметнат методологија со која ќе се провери дали меѓу оние кои се запишани на списокот има умрени, луѓе кои не живеат во Македонија, луѓе кои не се државјани на Македонија и луѓе на кои во последните 10 години им се издадени лични исправи со кои се тврди дека се државјани на Македонија и покрај тоа што не се.

Многу едноставно нели?

ДПМНЕ реши да ги употреби сите ресурси на државата кои му стојат на располагање и да најде начин како да избегне од избирачкиот список да бидат тргнати имињата на луѓето чии гласови можат да бидат употребени во нивна корист.

 1. Ги искористи инфилтрираните криминалци во државните институции и го лажираше процесот на споредба меѓу различните бази на податоци.
 2. Ги искористи криминалците инфилтрирани во Државната изборна комисија и создаде хаос во процесот на проверка.
 3. Преку криминалците инфилтрирани во Државната изборна комисија ги украде податоците од избирачкиот список и ги лажираше.
 4. Во методологијата внесе низа нелогични прашања кои овозможуваат манипулација со крајните резултати.

Резултат на овие активности беше:

 1. Сите имиња на луѓе кои немаат избирачко право да останат на избирачкиот список.
 2. Да се направи листа од имиња на луѓе кои по ниту еден основ не се сомнителни како гласачи
 3. Да се принудат луѓето да го докажуваат правото да бираат, наместо обратното, да бидат изнесени аргументи со кои се оспорува нечие право.

Државата во која власта ја држи ДПМНЕ прогласи дека ме нема во ниту една база на податоци во државните органи кои ги раководат криминалците на ДПМНЕ, дека не живеам на адресата на која живеам веќе 35 години, дека лажно се претставувам како државјанин на Македонија, дека сум ги фалсификувала мојата лична карта и патна исправа, дека противзаконски работам веќе 35 години во државна институција, дека немам имот на мое име и дека не плаќам даноци.

На тој начин, државата во која власта ја држи ДПМНЕ ми го одзеде правото на глас. Ме избриша од бирачкиот список на кој сум запишана веќе 42 години. И нешто повеќе. Државата со која раководи ДПМНЕ ме прогласи за криминалец.

Picture1

За да си го вратам правото на глас јас треба да докажувам дека не сум криминалец кој фалсификува јавни исправи, дека сум државјанин на оваа држава,  и во крајна линија треба да докажувам дека постојам.

Државата е должна да ги штити моите права. Во моментот кога ми е одземено правото на глас од страна на  државата со која раководи ДПМНЕ таа ги прекршила Уставот, меѓународните конвенции и националните закони.

Претставниците на таа држава кои се задолжени во рамките на Државната изборна комисија да го заштитат моето право на избор, мора кривично да одговараат. Тоа важи и за претставниците од другите партии и наводно независните експерти тоа го го дозволиле – тие станале соучесници во овој криминал. И тие мора кривично да одговараат заедно со оние од ДПМНЕ.

6579C7D4-693D-4A09-9FB9-C49EF867CE61_w987_r1_s

134 total views, 1 views today

КАКО МОЖЕ ЛУЃЕ КОИ НЕ ГИ ЗНААТ ЗАКОНИТЕ ДА НЕ ГИ ПРЕКРШУВААТ?


Портпаролот на МВР (во врска со лишувањето од слобода на Љубе Бошковски) изјави дека Љубе се терети со две кривични дела:

1. злоупотреба на службената положба и овластување и

2. злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања

За првото дело Љубе не го исполнува основниот услов да има службена положба и овластувања.

Според Кривичниот законик:

Член 353

(1)Службено лице кое со искористување на својата службена положба или овластување, со пречекорување на границите на своето службено овластување или со неизвршување на својата службена должност ќе прибави за себе или за друг некаква корист или на друг ќе му нанесе штета, ќе се казни со затвор од шест месеци до три години.

Член 122

(4) Како службено лице, кога тоа е означено како сторител на кривично дело се смета:

а) претседателот на Република Македонија, поставените амбасадори и пратеници на Република Македонија во странство и именувани лица од претседателот на Република Македонија, избран или именуван функционер во Собранието на Република Македонија, во Владата на Република Македонија, во органите на државната управа, во судовите и други органи и организации што вршат определени стручни, правни и други работи во рамките на правата и должностите на Републиката, во локалната самоуправа, како и лица кои постојано или повремено вршат службена должност во овие органи и организации,

б)државен службеник кој врши стручни, нормативно- правни, звршни, управно- надзорни работи и управни работи во согласност со Уставот и со закон,

в) овластено лице во правно лице на кое со закон или со друг пропис донесен врз основа на закон му е доверено вршење на јавни овластувања, кога должноста ја врши во рамките на тие овластувања,

г)лице кое врши определени службени должности врз основа на овластување дадено со закон или со други прописи донесени врз основа на закон,

Според толкување дадено од Уставниот суд:

Според правната наука јавните овластувања се функции на државата чие вршење се доверува на установи, организации и заедници и најчесто се однесува на одделни односи од пошироко значење (решавање во поединечни управни работи, водење на евиденција, издавање на јавни исправи и слично).

На овие субјекти правото да вршат јавно овластување им се пренесува со закон.

По пренесувањето на јавното овластување државата го задржува правото да врши надзор над законитоста на работењето на субјектите на кои им е доверено тоа овластување.

Политичките партии не спаќаат во овие субјекти.

За второто дело се уште не се остварени условите.

Имено, според Изборниот законик постои рок во кој се поднесуваат извештаите кои ги разгледува ревизија, а не полиција или УЈП и која го има последниот збор, односно, може да предложи поведување прекршочна постапка или може да ги достави наодите до Јавниот обвинител со цел утврдување кривична одговорност).

122 total views, no views today