ШТО Е ГЛУПО ВО МИСЛЕЊЕТО НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА?

Во своето мислење за случајот: 07-576 Д. Н против Основниот суд Скопје – II Скопје (претставка за дискриминација врз основа на религија или верско уверување од страна на суд) комисијата се прогласува за ненадлежна заради тоа што: Комисијата нема надлежност да постапува по претставки кои веќе за истата работа биле поведени и завршени пред Суд. Што е […]

ВЛАДИНАТА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ДИСКРИМИНАЦИЈАТА ЈА ЗАПОЧНА КАМПАЊАТА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ

Овој спот се појави пред некоја година и денес повторно се врти на државната и неколку други ТВ станици. Не е единствен, меѓутоа е пример за промоција на стереотипи и предрасуди, пример како се убедуваат жените наместо да учат и работат да раѓаат деца  и секако е најпримитивна абортус кампања. Во овогодишното издание на збирката […]

БИСЕРИ НА ГЛУПОСТА

Во најновиот бисер на Комисијата за заштита од дискриминација стои: Ова се однесува на претставката поднесена во врска со наводи во: учебникот  “Криминалистичка психологија” од авторката Проф. д-Ñ€ Лилјана Баткоска, рецензенти Проф.Др. Зоран Стојановски и Проф. Др. Миладин Крстаноски,  а издадена од Центар за научно-истражувачка работа, Факултет за туризам и организациони науки Охрид 2007 година. Доколку […]

МНОГУ НЕЗНАЕЊЕ ЗАЧИНЕТО СО ПОДАНИЧКА ПОСЛУШНОСТ И СПАКУВАНО ВО ГЛУПОСТ

РЕТРОКОМУНИСТИЧКИТЕ КЕЦАРОШИ ОД ВЛАСТА ПО СЕКОЈА ЦЕНА СЕ ОБИДУВААТ ДА ВОСПОСТАВАТ СИСТЕМ НА УРАМНИЛОВКА, ЕГАЛИТАРИЗАМ И ЕДНОУМИЕ. Последен пример за ова е едно од решенијата на Комисијата за заштита од дискриминација која е составена од членови кои се дел од власта, мили и се на власта или се послушни на власта. Имено, на барање за заштита […]

Т У Ж Б А ДО УПРАВЕН СУД -СКОПЈЕ – ТУЖБИТЕ СЕ КОМЕНТИРААТ

Врз основа на член 6 од Европската конвенција за човековите права а во врска со Заклучокот на Врховниот суд на Република Македонија од 8.06.2010 по Предмет на Европскиот суд за човекови права 27736/03, врз основа на член  5, 6 и  8 од Законот за судовите, член. 2  член 10 член 19 и член 55 од […]