РЕШЕНИЕТО И ЖАЛБАТА

Во прилог е решението со кое се прогласувам за виновна за сторен прекршок и мојата жалба до второстепената комисија.

 

 

Бр. УП 1.19.1.4-1528/16-2018

 

Преку: Комисијата за прекршоци Скопје 04, МВР

 

До: Државната комисија за одлучување

во втор степен во областа на

инспекцискиот надзор и прекршочната постапка

при Владата на Република Северна Македонија

 

Жалител: Мирјана НАЈЧЕВСКА,

 

 

 

Ж А Л Б А

против Решението на Комисијата за прекршоци Скопје 04

Бр. УП 1.19.1.4-1528/16 од 27.11.2018

 

Со Решението на Комисијата за прекршоци Скопје 04 со бр. УП 1.19.1.4-1528/16-2018 (натаму: Решението), е одлучено дека сум одговорна за дејствие со што наводно сум сторила прекршок по чл.  27 од Законот за прекршоците против ЈРМ и ми е изречена санкција глоба во износ од 6.160 денари.

 

Во својство на Жалителот изјавувам дека Решението е целосно неосновано, како материјално така и процедурално, па, имајќи предвид дека Решението ми беше врачено на 26.02.2019 година (дваесетишестти февруари), благовремено ја изјавувам оваа Жалба од следниве причини:

 

 1. Целосна застарба на постапката;
 2. Неправилно утврдена фактичка состојба;
 3. Индицирана дискриминација;
 4. Отсуство на елементи за прекршочно дело; и
 5. Прекршени човекови права.

 

 

Врз основа на тоа, како Жалител бараМ Второстепената комисија, согласно чл. 74 од Законот за прекршоците (Службен весник на РМ бр.124/15)  да ја уважи оваа Жалба, да одлучи поинаку и со ново решение да го замени решението со кое се прогласувам за одговорна за сторен прекршок.

 

Едновремено БАРАМ, Второстепената комисија да изврши целосен увид во досието за овој случај на Комисијата за прекршоци Скопје – 04, како и да направи споредба со други случаи по истата основа заради индицирана дискриминиација и да ме извести за своите наводи како би можела да поднесам кривична пријава против лицата Спасен Софески, Сеад Мемеди, Благоја Петрушевски,  Мустафа Магди и Гоце Николовски заради основано сомнение дека е направено кривично дело при вршењето на службена должност.

 

О б р а з л о ж е н и е

 

Обжаленото Решение е ништовно од следниве причини:

 

 1. Целосна застарба на постапката . – Прекршочната постапка морала да биде завршена во рок од два месеци од поднесувањето барање за поведување прекршочна постапка, согласно чл. 65 ЗП: “… За прекршоци за кои е пропишана глоба во износ до 15.000 евра во денарска противвредност постапката пред прекршочната комисија мора да се заврши во рок од два месеци од денот на поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка“.

Индикативно е што, прво, самиот Записник е составен на 07 јуни 2016 година, или шест седмици по наводно инкриминираниот настан.

Барањето за прекршочна постапка  е поднесено на 11 јули 2016 година. Обжаленото Решение е донесено на 27.11.2018 г. или дури по две години четири месеци и две седмици од поведувањето на прекршочната постапка.

Со оглед на тоа што сиве податоци се содржани во самото Решение, извесно е дека или се работи за намера или за толку голема небрежност што ја изедначува со намера за злоупотреба на службата во функција на целосно противправен полициски прогон.

 

 1. Неправилно утврдена фактичка состојба. – Било подносителот на Барањето прекршочна постапка било Комисијата за прекршоци Скопје 04 било сите тие заедно постапувале врз основа на лажно тврдење дека, цитирам: „…пријавена … не се јави на поканата, не се изјасни по однос на наводите во барањето и не го оправда своето отсуство…“.

Се работи за отворена лага, од причина што aдвокатката Кети Јованова Јандријеска, а која ја ангажирав за овој случај, презентираше Полномошно на 25 мај 2016 година кога пред очите на повеќе собрани активисти и повеќе медиумски камери влезе во полициската станица Беко. Во таа пригода, таа во полициската станица остави Полномошно и било нотирано дека сите обраќања понатаму ќе бидат упатувани до неа.

Тоа, според нејзино тврдење не е направено, па оттука Комисијата е должна да приложи доказ во спротивна насока. Веќе отсуството на таков доказ во прекршочната постапка укажува дека лажното тврдење е свесно направено. Комисијата е должна да приложи доказ за достава до адвокатката.

Уште повеќе, истата Комисија за прекршоци донела Решение бр. УП 1.19.1.4-1525/16 за наводно оштетување токму на таа Полициска станица и токму на тој датум што наводно токму јас го имам направено.

Понатаму, во самото Решение никаде не се наведува ниту дека бил изведен доказ дека јас сум направила некакво оштетување ниту пак дури и дека јас ја имам погодено со боја зградата на МНР. Не, само дека  сум, цитирам: „…фрлала предмети наполнети со боја…“. Меѓутоа, и да сум „фрлала“ не значи дека сум успеала да ја погодам зградата ниту пак е изведен доказ за која од повеќето бои видливи и ден денешен сум одговорна токму јас. Или сум одговорна за сите оние бројни бои што се’ уште стојат на зградата на МНР – ама тоа мора да се каже и да се докаже!

Крајно индикативно е дека во овој случај пред зградата на МНР како и еден месец подоцна пред зградата на полициската станица Беко, се појавува како сведок на настанот истиот полицаец – Гоце Николовски.

И, можеби најважно од се’, во Решението, иако се наведува текст на законска одредба (чл. 27 од ЗПЈРМ) каде делото се сторува „оневозможување за користење или оштетување“ нема никаков доказ било дека е „оневозможено користењето“ било дека постои „оштетување“ и, ако го има: за каков вид се работи, во што се состои оштетувањето и колкаво „оштетување“ сум направила.

Од изнесеното јасно произлегува не само дека МВР немаат ниту најмал доказ туку и дека сосема свесно ја злоупотребуваат својата положба.

 

 1. Индицирана дискриминација. – На социјалните мрежи и во медиумите, токму по повод ова Решение беа искажани ставови дека и некои политичари на актуелната власт добиле вакви решенија и дека наводно платиле глоба (премиерот Зоран Заев и градоначалникот на Скопје, Петре Шилегов). Притоа, сепак, не покажаа ниту примерок од решение ниту уплатница за платената глоба.

Други политичари на власт, а кои се видливи на истите снимки не се изјаснија ниту дека добиле решение ниту дека платиле глоба (на пример, вицепремиерката Радмила Шеќеринска).

Трети пак, како на пример г. Петрит Сарачини, советник во Владата на Република Северна Македонија, отворено во медиумски настап (28.02.2019 / ТВ „24 часа“) нагласи дека фрлал боја во рамките на протестите на тнр. „Шарена револуција“ но ниту добил решение ниту платил глоба!

Од изнесеното многу силно е индицирана дискриминација по основа на политичка припадност, санкционирана со чл. 3 од Законот за спречување и заштита од  дискриминацијата (Службен весник на РМ бр. 50/2010).

Тоа, едновремено, и од овој аспект потврдува дека петмината припадници на МВР свесно ја злоупотребиле својата положба.

 

 1. Отсуство на елементи за прекршочно дело. – Најфлагрантното прекршување на правото е токму тоа што со Решението никако не се објаснува како „фрлањето предмети со боја“ е ПРЕКРШОК. Нема да се впуштам во докажување ноторен факт дека на тој начин не можело да се „оневозможи користењето јавна зграда“. На Комисијата било да докаже дека тоа сум го сторила и како.

Вториот и поточно сегментот на кој Комисијата се повикува е – „фрлање предмети со боја“. Дури и со самата формулација се избегнува да се каже каква штета е направена и пред се’ – ДАЛИ Е ВООПШТО НАПРАВЕНА ШТЕТА. Без тоа – нема дело!

Ова веќе недвосмилено докажува дека петмината припадници на МВР свесно ја злоупотребиле својата положба.

 

5. Прекршени човекови права. – Правото на протест е заштитено на повеќе начини,

а ограничувањата се јасно дадени во закон (Закон за јавните собири, Службен весник на РМ, бр. 55/1995). Според Законот за јавни собири (член 6) “Министерството за внатрешни работи ќе го прекине одржувањето на јавен собир во случаите кога истиот е насочен кон: загрозување на животот, здравјето, безбедноста, личната сигурност и имотот на граѓаните“. Со оглед на тоа дека МВР не го прекинала протестот, може да се изведе заклучок дека не била утврдена опасност по имотот на граѓаните.

Според членот 7 од Законот за јавните собири (Член 7) “Организаторот на јавниот собир е должен да ја надомести евентуалната штета што ќе настане при одржување на јавниот собир.“ Бидејки МВР во ниту еден момент не ме идентификува како организатор на јавниот собир, останува прашањето доколку била направена било каква штета дали е направен обид овој организатор да се повика на одговорност.

Во Законот за јавни собири се предвидени парични казни (член 9 и 10) за организаторот на јавниот собир, а за физичко лице само доколку носи оружје (за што јас не сум обвинета).

Второ право кое е загрозено со ова Решение е слободата на мислење и изразување која во поширокото разбирање на поимот подразбира и невербална комуникација посебно кога станува збор за изразување незадоволство од владеачката структура до ниво на употреба на Преамбулата на Универзалната декларација за човековите права на ООН.

Следствено, извесно е дека петмината припадници на МВР свесно ја злоупотребиле својата положба.

 

Од горенаведените причини, како и имајќи предвид дека се работи за полициски прогон што е можеби започнат во 2016 година, но е  реализиран во ноември 2018 година и поточно во период кога упатив сериозни критики спрема актуелната власт, па дури и доставувањето е направено со тримесечна задршка, како Жалител ги повторувам обете бараЊА наведени во диспозитивот на оваа Жалба, вклучувајќи и дека очекувам да бидам известена за пошироките наводи на Второстепената комисија како би можела да поведам кривично- правна постапка.

 

05 МАРТ 2019 година

 

Ж а л и т е л:

Мирјана НАЈЧЕВСКА

 

671 total views, 5 views today

ПОКАНАТА

Денес на врата ми дојдоа две млади момчиња во полициска униформа и ми врачија ПОКАНА која јас уредно ја примив (види прилог) потпишана од некој полициски службеник Бобан.

Ме покануваат да се видиме на 25.05.2016 во 9 часот во полициска станица Центар.

Ова поканава ептен интересно четиво испадна. Проблемот е само што дава многу чудни и противречни информации. Ама во секој случај e инспиративна.

 1. Тие што ја испратиле се повикуваат на член 279 (став 2) од Законот за кривичната постапка.

Со овј член се регулира повикување од страна на правосудна полиција заради прибирање известувања за сторено кривично дело. Ако не сакаш да дадеш известување не мораш (треба само да се појавиш – самиот или твој адвокат).

Според член 46 од Законот за кривична постапка должност на правосудната полиција е по службена должност или по наредба на јавниот обвинител да презема мерки и активности со цел за откривање и криминалистичко истражување на кривични дела, и сите мерки и активности што можат да користат за непречено водење на кривичната постапка.

Според членот 51 од Законот за кривична постапка  правосудната полиција работи по налог на надлежните јавни обвинители и за своето постапување согласно со одредбите од овој закон припадниците на правосудната полиција се одговорни пред надлежниот јавен обвинител.

Полицајците (оние двете млади момчиња) не се претставија како правосудни полицајци, Бобан (оној потпишаниот) не се претставил како правосуден полицаец, во разговорот не ми спомнаа никаква кривична постапка или налог од јавен обвинител, така што претпоставувам дека најверојатно повикувањето на членот 279 е онака, за да добие поканата во важност.

 1. Поканата понатаму се повикува и на член 43 (став 1) од Законот за полиција.

Според овој член полицијата е овластена писмено со покана да повикува граѓани заради собирање потребни известувања неопходни за извршување на полициските работи.

И според овој член, ако не сакам да дадам известување, можам слободно да си одам и не смеат повторно да ме викаат заради истите причини.

Значи, повторно, ме викаат на муабет.

 1. После сето ова објаснување дека ме викаат на муабет, се случува неочекуван пресврт во текстот, и одеднаш се појавува некаков “сторен прекршок за време на протестите“.

Во овој дел веќе не сум сигурна што сака да каже писателот.

Во поканата не се спомнува кој го направил прекршокот кој кривично се гони по налог на јавно обвинителство и за кој бараат од мене информации. Можеби ме викаат мене да им дадам информации за прекршок кој сум го направила јас? Можеби не знаат каков прекршок можат да поврзат со мене, па им треба дообјаснување, да им помогнам? Или станува збор за прекршок кој го направил некој друг па од мене очекуваат информации? Крајно неизвесно.

Во поканат не се спомнува ни за кој прекршок станува збор. Можеби сакаат со мене како професор да разговараат за поимот на прекршок? Или пак не можат да се решат па ете така си ставиле, а во меѓувреме веќе ќе решат. Во поканата не се спомнува ни закон ни член па ете така поимот прекршок лебдее во воздухот отворен за сите можни толкувања.

Во поканата се спомнуваат “демонстрациите“. Нема ништо подетално на кои демонстрациите се мисли. . И јас не сум сигурна за кои демонстрации станува збор. Јас сум била на толку многу што престанав да водам веќе рачун. Ете, неодамна бев во Охрид па можеби мислат на тие демонстрациите или на оние во Берово, или на Тетово, или Велес или … Многу интригантно ова со демонстрациите.

Во секој сличај, можам да им помогнам кога станува збор за демонстрациите на ГДОМ. Е за овие демонстрациите може да се направи листа (по азбучен ред) на прекршувања на неколку закони, а богами и кривични дела и прекршувања на меѓународни договори, па и неколку членови од Уставот.

И тоа со прекршок за време на демонстрациите е некоја метафора или стилска фигура? Не сум сигурна. Бидејки демонстрациите по својата суштина се нарушување на јавниот ред и мир (најмалку на членовите 4, 8 и 13)  најверојатно станува збор за нешто кое сум го направила додека сум била на демонстрации а кое излегува надвор од нивната содржина. На пример сум се опијанила па сум почнала да пеам (што може дури и под кривична одговорност да потпадне), сум организирала борба на животни, сум се оддала на уживање на наркотични дроги, …  или нешто слично.

Ама ако сум добила казна за прекршок (кој и да е од горе наведените, посебно за пеење – жими мајка не пеев) не знам зошто би ме канеле на муабет. Казната се испраќа по пошта. Може и по електронска дури. Па си има жалбена постапка, па суд. Па докажување. Па казна за вознемирување со неосновани обвиненија. Се по ред.

Едвај чекам да видам како понатаму ќе се развие оваа покана. Станува прилично напнато и секој пресврт може да биде интересен.

Прилог – Поканата

Picture1

196 total views, 1 views today

ЗА ОДБРАНАТА НА ВЛАДАТА ДАДЕНА ВО ВЕСНИКОТ “ВЕЧЕР“ ПОД ИНИЦИЈАЛИ: И.Т. – О.Ч.

Кратка анализа на написот НИКОЈ НЕМА ДОКАЗ ДЕКА ПОСТОЈАТ ФАЛСИФИКУВАНИ ПАСОШИ, А СЕ БАРА ОДГОВОРНОСТ ОД ДРЖАВАТА

1. За да може да се спроведе истрага кога постои сомневање за масовно фалсификување на пасоши не се потребни цврсти докази. Доволно е постоење на индиции, гласини, румор, случајно слушнат разговор. Тоа е доволно за институциите да се заинтересираат, да предложат евентуална примена дури и на специјални истражни мерки преку кои ќе соберат цврсти докази за поведување постапка.

Работа на полицијата и на јавното обвинителство е да собира и посочува цврсти докази, а не на граѓаните кои пријавуваат можно криминално дејствие. За тоа се платени, обучени и за тоа постојат.

2. Снимка со огромен број пасоши на едно место, со печати и дополнителен материјал е доволна основа за сомнеж дека се прави кривично дело. За што биле наменети тие пасоши, дали се веќе или ќе бидат уптребени не е работа на докажување на подносителот на пријавата. Самата полиција треба да се растревожи на помислата дека во државата може да и се појават фалсификувани документи.

3. Проверката дали станува збор за фалсификувана патна исправа или не не може да ја прави член на изборна комисија, на политичка партија или набљудувач на изборите. Навестувањето дека можеби имало употреба на вакви исправи при гласањето треба да ја алармира полицијата која е е динствена оспособена за откривање на ваков вид фалсификати. Изјавата на претседателот на Државната изборна комисија Никола Рилкоски дека на парламентарните избори не биле откриени случаи каде се гласало со фалсификувани лични документи е безвредна. Имено ниту тој ниту било кој член на ДИК немале средства да откријат софистициран фалсификат (да не зборуваме за ситуацијата кога можеби станува збор за од државата направен фалсификат). Тоа значи дека тој свесно ја манипулира јавноста со тврдење за нешто за што нема ниту компетенции, ниту средства ниту знаење.

4. Тврдењето на републичкиот јавен обвинител дека нема податоци за постапувањето на основното јавно обвинителство по доставениот материјал е безобразно измотавање. Имено, јавното обвинителство се организира врз принципите на хиерархија и субординираност. Тоа значи дека јавниот обвинител во секое време може и треба да има информации за тоа што се случува во обвинителството. “Јавниот обвинител на Република Македонија е одговорен за општите состојби во врска со организирањето и извршувањето на функциите на јавното обвинителство и за својата работа и за работата на јавното обвинителство одговара пред Собранието на Република Македонија“. “Јавните обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија за својата работа одговараат пред јавниот обвинител на Република Македонија и Советот на јавни обвинители на Република Македонија.“ Или јавниот обвинител нема појма кои се неговоти надлежности или пак мисли дека во Република Македонија се сите неписмени будали на кои може да им каже било што. Тоа е исто како било кој министерда каже дека не може да дознае што се случува во неговиот кабинет.

5. Најсмешниот дел од изјавата се однесува на отсуството на адресата на фалсификаторот како клучен аргумент за несоодветност на приложените докази. Јас се надевам дека полицијата има задржано барем минимум доблест и дигнитет за да се огради од ова барање и да изјави дека тие се способни за водење елементарна истрага по поднесена пријава за сторено кривично дело. Во спротивно ќе морам дома да оставам писулче на кое ги молам сите евентуални крадци да остават адреса на живеење со цел поведување постапка против нив.

6. Тажната порака на премиерот кој плаче над несоодветната опозиција нема да ја коментирам затоа што ептен ме растревожува и нажалува.

7. Меѓутоа, барањето на министерката Јанкуловска секој кој поседува лажна исправа да го пријави тоа во МВР е уникатен егземплар на глупоста кој не смее да биде заобиколен. Заедно со барањето на адреса за сите евентуални крадци, јас ќе ги замолам и самите да се пријават, заради тоа што полицијата во Република Македонија функционира само по принципот на самопријавување на криминалците.

8. Тука доаѓаме и до проблемот на фалсификатот. Најдобар фалсификат на пари се прави доколку се обезбеди оригинална хартија која доаѓа токму од државни извори. Истото важи и за изработка на добар фалсификат на патна исправа. Значи прашањето е: дали некој од МВР обезбедил оригинални документи во кои може да се стават невистините податоци со што таквиот пасош станува фалсификуван? И да, прашање е дали станува збор за оригинални документи кои се подготвуваат за дистрибуција. Неспроведувањето истрага може да води до заклучок дека министерката за внатрешни работи била запознаена со активноста и учествувала во неа. За ова мора да се спроведе сериозна истрага од надвор, а министерката да биде суспендирана од нејзината функција за време на оваа и ваква истрага.

9. За да се открие дека пасошот е фалификуван треба некој од власта кој има такви ингеренции и такви можности да го открие фалсификатот. Власта која одбива воопшто да спроведе истрага многу лесно може да биде и власт која ќе дозволи дистрибуција и употреба на фалсификувани патни исправи без воопшто да реагира на тоа. Значи, најголема опасност во ваков вид криминални дејствија е можноста од замешаност на високи структури во власта. Токму заради ова е потребен моќен, деловно способен и сериозен јавен обвинител кој ќе има мозок и храброст да ја спроведе истрагата.

ЗАКЛУЧОК

 • Власта е виновна заради тоа што не се заинтересира како тоа на едно место во нечиј приватен стан се наоѓаат толку голем број пасоши
 • Власта е виновна затоа што одби да спроведе истрага
 • Власта е виновна заради тоа што со своите постапки и активности создава магла која многу лесно може да биде затскривање на кривично дело сторено во самите редови на власта
 • Власта е виновна заради тоа што не ни помисли дека за нешто, било што може да биде одговорна.

Неодговорната власт е авторитарна власт и со оваа изјава власта ја потврдува својата авторитарност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 total views, 1 views today

ШТО ПРАВЕЛА ПОЛИЦИЈАТА ВО ИЗМИНАТИТЕ ДВЕ ГОДИНИ И ВРЗ ОСНОВА НА КОЈ ЗАКОН?

Утринава полицијата ја отпочна реализацијата на финалната фаза од  акцијата „Шпион“ која тече во изминатите две години. Приведени се 17 лица, а постојат сомненија за шпионажа, злосторничко здружување, уцена и измама, за инволвирани 22 лица. По три лица се трага, а од осомничените двајца веќе издржуваат казна затвор по друга основа.
Извршени се претреси во домовите на 17 лица, при што се одземени голем број компјутери, 27 лап-топови, досиеја, 32 мобилни телефони, мемориски картички, 16 парчиња огнено оружје, УСБ-стикови, обемна докуменатација и други видови документи. Од МВР потврдуваат дека се уште се вршат претреси. Во текот на утрешниот ден по поденесуванјето на кривицната пријава и изведувањето на осомничените лица пред истражен суд МВР ќе одржи дополнителна прес конференција.“

Што ни кажува ова известување:

1. полицијата привела одреден број луѓе.

2. полицијата две години истражувала (што подразбира и примена на посебни истражни дејствија).

3. полицијата претресувала и одзела предмети.

4. се уште не се поднесени кривични пријави ниту пак е инволвиран истражен судија.

Никаде во соопштението не се спомнува Јавното обвинителство ниту суд, ниту судски налог ниту правосудна полиција. На интернет страната на Јавното обвинителство не се спомнува овој случај. Случајот не се спомнува ниту на интернет страната на Основниот суд  – Скопје1.

Според Законот за полиција:

Член 14

Полицискиот службеник презема мерки што се однесуваат на гонење на сторител на казниво дело, само кога постојат основи за сомневање дека лицето е сторител на такво дело.

Основи за сомневање постојат кога Полицијата располага со сознанија кои врз основа на криминалистичкото и полициското знаење и искуство можат да се оценат како доказ за сторено казниво дело и вина на сторителот на тоа дело.

Кога постојат основи за сомневање за казниво подготвување или планирање или за извршување на кривично дело, Полицијата отвора криминалистичка обработка и презема мерки согласно со Законот за кривичната постапка.

Член 46 – лице може да се приведе врз основа на писмена наредба издадена од надлежен суд.

Според член 47 – Приведување без писмена наредба може да се изврши на лице:

1) чиј идентитет треба да се утврди;
2) за кое е распишана потерница;
3) затекнато во извршување на кривично дело за кое се гони по службена должност и
4) затекнато во извршување на прекршок со елементи на насилство.

Член 78 – 

Заради обезбедување на податоци и докази неопходни за успешно водење на кривичната постапка, кои на друг начин не можат да се соберат или нивното собирање би било сврзано со поголеми тешкотии, за кривични дела за кои е пропишана казна затвор од најмалку четири години и за кривични дела за кои е пропишана казна затвор до пет години за кои постои основано сомнение дека се извршени од страна на организирана група, банда или друго злосторничко здружение, Полицијата може да примени посебни истражни мерки согласно Законот за кривичната постапка или друг закон.

Во Законот за кривична постапка:

Според член 39 – Јавниот обвинител е тој кој ги гони сторителите на кривични дела. “Во предметите за кривични дела за кои гонењето се презема по службена должност, јавниот обвинител има право и должност да:
– ги насочува дејствијата на органите надлежни за откривање и пријавување на кривичните дела и на нивните сторители,
– предлага или да издава наредба за преземање на посебни истражни мерки, под услови и на начин определени со овој закон,
– донесува наредба и да спроведува истражна постапка,
– пронаоѓа, предлага и да обезбедува докази, под услови и на начин определени со овој закон, …“

Според член 41 – “Раководна улога на јавниот обвинител во предистражната постапка

(1) Заради остварување на функцијата на кривично гонење, јавниот обвинител раководи со предистражната постапка и ја има на располагање правосудната полиција.

(2) Јавниот обвинител може сам да го преземе секое дејствие потребно за откривање на кривичното дело и откривање и гонење на неговиот сторител за кое со закон е овластено Министерството за внатрешни работи, Финансиската полиција и Царинската управа.“

АКО ВО СЕВО ОВА НЕ БИЛ ВКЛУЧЕН ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ, ВРЗ ОСНОВА НА ШТО ДЕЛУВАЛА ПОЛИЦИЈАТА И КАКО ТОА РАБОТЕЛА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА?

Во член 158 се дадени основите и постапка на лишување од слобода без налог на суд: “

(1) Лицето затечено во извршување на кривично дело за кое се гони по службена должност може да го лиши од слобода секој ако постои опасност од бегство за што веднаш се известува полицијата. Лицето лишено од слобода се задржува се до доаѓањето на полицијата, која мора за тоа веднаш да биде известена.

(2) Лице затечено во извршување на кривично дело е лице кое е забележано при вршење на дејствието на делото, односно лице кое непосредно по сторено кривично дело е затечено под околности кои укажуваат дека сторило кривично дело.

(3) Правосудната полиција може без одлука на суд да лиши од слобода и лице за кое постојат основи на сомневање дека сторило кривично дело за кое се гони по службена должност само ако постои опасност од одлагање, ако постои некоја од причините за притвор од членот 165 став (1) на овој закон, но е должна веднаш, а најдоцна во рок од шест часа од лишувањето од слобода да го изведат лицето пред надлежниот судија на претходната постапка и за тоа да го извести јавниот обвинител. За причините и за времето на лишувањето од слобода правосудната полиција го известува судијата на претходната постапка, за што составува службена белешка. Ако не е составена службена белешка, судијата на претходната постапка даденото известување ќе го внесе во записник.

(4) При лишувањето од слобода лицето веднаш ќе се запознае за причините за лишувањето од слобода и ќе се поучи за правата од членот 69 на овој закон веднаш или откако за тоа ќе се создадат услови.“

КОЈ ОД ОВИЕ УСЛОВИ Е ИСПОЛНЕТ ВО НАВЕДЕНИОТ СЛУЧАЈ?

Во Законот за кривична постапка постои цела глава во која се обработува постапката за примена на посебните истражни мерки (глава xIx).

Според член 252 посебни истражни мерки се:

“1) следење и снимање на телефонските и другите електронски комуникации во постапка утврдена со посебен закон;

2) следење и снимање во дом, затворен или заграден простор што му припаѓа на тој дом или деловен простор означен како приватен или во возило и влез во тие простории заради создавање на услови за следење на комуникации;
3) тајно следење и снимање на лица и предмети со технички средства надвор од домот или деловен простор означен како приватен;
4) таен увид и пребарување во компјутерски систем;
5) автоматско, или на друг начин, пребарување и споредување на личните податоци;
6) увид во остварени телефонски и други електронски комуникации,
7) симулиран откуп на предмети;
8) симулирано давање и примање поткуп;
9) контролирана испорака и превоз на лица и предмети;
10) користење на лица со прикриен идентитет за следење и собирање на информации или податоци;
11) отворање симулирана банкарска сметка и
12) симулирано регистрирање на правни лица или користење на постојни правни лица за собирање на податоци.“

Според член 256 орган овластен за наредување на посебните истражни мерки е: “

Мерките од членот 252 став (1) точки 1, 2, 3, 4 и 5 на овој закон по образложено барање на јавниот обвинител ги определува судијата на претходната постапка со писмена наредба. Мерките од членот 252 став (1) точки 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на овој закон ги определува јавниот обвинител со писмена наредба.“

Според член 258 орган овластен да ги спроведува овие мерки е “(1) Мерките од членот 252 на овој закон ги спроведува јавниот обвинител или правосудната полиција под контрола на јавниот обвинител.“

МЕНЕ МЕ ИНТЕРЕСИРА ШТО ПРАВЕЛА ПОЛИЦИЈАТА ВО ИЗМИНАТИТЕ ДВЕ ГОДИНИ? КОИ ИСТРАЖНИ МЕРКИ ГИ СПРОВЕДУВАЛЕ? ПО ЧИЈ НАЛОГ?

МЕ ИНТЕРЕСИРА ДАЛИ ПОЛИЦИЈАТА ГИ ИМА/ЛА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ИСТРАГА, ЗА ПРЕТРЕС, ЗА ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА?

ЈАС ВО ИНФОРМАЦИЈАТА ДАДЕНА НА ОФИЦИЈАЛНАТА СТРАНА НА МВР НЕ ВИДОВ НИ ТРАГА ОД ПОСТОЕЊЕ НА ПОСТАПКА СПРОВЕДЕНА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА. ВИДОВ САМО ДЕЛУВАЊЕ НА ПОЛИЦИЈА КОЈА СИ ПРАВИ ШТО САКА, КАКО САКА И КОЛКУ САКА.

СИГУРНО ГРЕШАМ. И СИГУРНО ВЕЌЕ УТРЕ ОД МВР ЌЕ ГИ ДАДАТ ЗАКОНСКИТЕ ОСНОВИ (ЧЛЕН ПО ЧЛЕН) НА СВОЕТО ДВЕГОДИШНО ДЕЛУВАЊЕ И НА ВЧЕРАШНИТЕ АКТИВНОСТИ (ПРЕТРЕСИ, ОДЗЕМАЊЕ ПРЕДМЕТИ И ПРИВЕДУВАЊЕ). И СИГУРНО ЌЕ СЕ ПОЈАВИ ТУКА НЕКАДЕ ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ КАКО КЛУЧНА ФИГУРА ВО ВАКВИ ПОСТАПКИ. И ПРАВОСУДНАТА ПОЛИЦИЈА СЕКАКО.

МНОГУ СЕ НАДЕВАМ. ЗАТОА ШТО АКО НЕ ГРЕШАМ ТОГАШ СМЕ ГО ОБРАЛЕ БОСТАНОТ.

112 total views, 1 views today