ИЗБОРИ – РУФИ ОСМАНИ

Ме замисли распарават во ДИК за отфрлање на кандидатурата на Руфи Османи. Ме замисли и членот од Изборниот законик според кој еден од условите коишто треба да ги исполни кандидатот е да: „- не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над шест месеца“. 1. Ваква одредба нема за Претседателот на државата. […]